Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/498
Title: Η αυτοπεποίθηση των μητέρων για τον μητρικό θηλασμό και οι απόψεις τους για την εφαρμογή των «δέκα βημάτων» στα μαιευτήρια της Λευκωσίας, κατά τις πρώτες 48 ώρες
Authors: Χατζηιωνά, Βασιλική 
Keywords: Breastfeeding;International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes;Newborn;Questionnaire
Advisor: Μίτλεττον, Νίκος
Κούτα, Χριστιάνα
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Introduction: Breastfeeding is recognized globally as the ideal way of feeding the newborn. The obstetrics departments are required to implement the practice of "ten steps" by WHO & UNICEF, and the adoption of the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes , thereby helping to promote the successful establishment and continuation of breastfeeding . Aim: To evaluate the confidence and explore the views of mothers in the implementation of the "ten steps" to successful breastfeeding, during the first 48 hours after birth, in public and private maternity departments in Nicosia. Material and method: Descriptive correlational design was used. Study population consisted of 216 mothers, aged 18 or more, who gave birth to full-term healthy infants at Obstetric Clinics in Nicosia (one public and 7 private), from January to April 2014 (10 weeks). Tools: 1.The questionnaire of WHO & UNICEF, which is addressed to mothers leaving the maternity unit. 2.The BSES-SF questionnaire which measures the perceived maternal confidence in breastfeeding. Results: The level of confidence in mothers has averaged 3.33 ( 0.87 TA ) in the 1-5 Likert 5 -point scale. Offering assistance for breastfeeding skills development, is more implicated in maternity wards of Nicosia, along with the encouragement of breastfeeding on baby’s demands (steps 5th & 8th). Helping mothers about breastfeeding has a higher percentage of private maternity clinics (small & large 98.2 % 92.1%, Vs 87.9%). The information given about the importance of skin to skin contact between mother and baby, during antenatal period, is at a higher level in the public maternity hospital (51.5% Vs 25.7%), although in practice this is applied more efficiently in the private sector (29.0% Vs 25.4 %). The rate of exclusive breastfeeding appears higher in the public maternity hospital (33.3%) instead in private (23.9% large, 5.2% small clinics). Conclusions:. This study showed that the self-confidence of mothers is almost in the center of the scale (1-5). It was also found that mothers had limited experience from the application of the "ten steps". However, the International Code of Marketing of Breast-milk substitutes, is applied to a higher degree. The results of this study underline the need for further effort to the implementation of the "ten steps".
Description: Ο μητρικός θηλασμός έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ο ιδανικός τρόπος σίτισης του νεογνού. Τα μαιευτικά τμήματα καλούνται να αναλάβουν την πρακτική εφαρμογή των «δέκα βημάτων» των WHO&UNICEF, καθώς και την υιοθέτηση του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση, επιτυχή εγκαθίδρυση και συνέχιση του μητρικού θηλασμού. Σκοπός: αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης και η διερεύνηση των απόψεων των μητέρων ως προς την εφαρμογή των «δέκα βημάτων» για επιτυχή μητρικό θηλασμό, κατά τις πρώτες 48 ώρες, μετά τη γέννηση, στα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια της Λευκωσίας. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε περιγραφικός σχεδιασμός συσχέτισης. Έλαβαν μέρος 216 μητέρες, ηλικίας 18 ετών και άνω, που γέννησαν υγιή τελειόμηνα νεογνά, σε μαιευτήρια της Λευκωσίας (1 δημόσιο και 7 ιδιωτικά), από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλη του 2014 (για 10 εβδομάδες). Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία α) το ερωτηματολόγιο των WHO/UNICEF, το οποίο απευθύνεται στις μητέρες κατά την έξοδο από τη μαιευτική μονάδα και β) το BSES-SF το οποίο μετρά την αντιλαμβανόμενη αυτοπεποίθηση της μητέρας στο θηλασμό. Αποτελέσματα: Το επίπεδο αυτοπεποίθηση στις μητέρες έχει μέσο όρο 3,33 (0,87 ΤΑ) στην κλίμακα 1-5 τύπου Likert 5 σημείων. Από το σύνολο των «δέκα βημάτων» διαφαίνεται ότι περισσότερη εφαρμογή, έχει η προσφορά βοήθειας για ανάπτυξη δεξιοτήτων θηλασμού και η ενθάρρυνση του, κατά βούληση του μωρού (βήματα 5ο & 8ο). Η παροχή βοήθειας προς τις μητέρες γύρω από τον θηλασμό παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό στα ιδιωτικά μαιευτήρια (μικρά 98.2% & μεγάλα 92.1%, Vs 87.9%). Στο δημόσιο μαιευτήριο εφαρμόζεται σε υψηλότερο βαθμό η ενημέρωση στην προγεννητική περίοδο για την άμεση επαφή του μωρού με την μητέρα, δέρμα με δέρμα, μετά τον τοκετό (51.5% Vs 25.7%), αλλά η πρακτική αυτή, έστω σε περιορισμένο βαθμό, εφαρμόζεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα (29.0% Vs 25.4%). Το ποσοστό του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού εμφανίζεται υψηλότερο στο δημόσιο μαιευτήριο (33.3%) παρά στα ιδιωτικά (23.9% μεγάλα & 5.2% μικρά). Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε πως η αυτοπεποίθηση των μητέρων βρίσκεται στο κέντρο περίπου της κλίμακας (1-5). Επίσης τεκμηριώθηκε η περιορισμένη εμπειρία των μητέρων από την εφαρμογή των «δέκα βημάτων». Ωστόσο ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος, εφαρμόζεται σε αυξημένο βαθμό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερη προσπάθεια στην εφαρμογή των «δέκα βημάτων».
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/498
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Χατζηιωνά Βασιλική - Περίληψη.pdf238.21 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

307
Last Week
3
Last month
7
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

223
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.