Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/8761
Title: Διευρύνοντας τη δυναμική των υβριδίων nosh και nosh-ασπιρίνης ως παράγοντες προ-μεταχείρισης κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης σε φυτά μηδικής (medicago sativa l.)
Authors: Ξενοφώντος, Ραφαέλλα 
Keywords: Μονοξείδιο του αζώτου (NO);Υδρόθειο (Η2S);Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑSΑ);NOSH;NOSH-A;Ώριμα φυτά μηδικής (Medicago sativa L.)
Advisor: Fotopoulos, Vasileios
Issue Date: 2016
Department: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science
Faculty: Faculty of Geotechnical Science and Environmental Management
Abstract: Το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το υδρόθειο (Η2S) και το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑSΑ) είναι γνωστά μόρια για τις βιολογικές τους δράσεις στα φυτά. Το NO και το Η2S είναι γνωστά μόρια για τη δράση τους ως σηματοδότες στις αβιοτικές καταπονήσεις και στην ικανότητα τους, να προσδίδουν ανεκτικότητα στα φυτά. Αντίθετα, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑSΑ) μέχρι σήμερα ήταν γνωστό για τη δράση του στις βιοτικές καταπονήσεις και πρόσφατα έχει μελετηθεί η δράση του στις αβιοτικές καταπονήσεις. Η ταυτόχρονη εφαρμογή των πιο πάνω μορίων, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή των διπλών και τριπλών υβριδικών δοτών, NOSH και NOSH-A, αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της προ-μεταχείρισης των υβριδίων NOSH και NOSH-A σε ώριμα (42 ημερών) φυτά μηδικής (Medicago sativa L.) κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης, ακολουθούμενη από φαινοτυπικές παρατηρήσεις, καθώς και από φυσιολογικές, φασματοφωτομετρικές και βιοχημικές αναλύσεις. Η προ-μεταχείριση με τα υβρίδια μείωσε την οξειδωτική ζημιά σε κυτταρικό επίπεδο, όπως τα επίπεδα υπεροξείδωσης των λιπιδίων μεμβρανών (MDA) και τη συσσώρευση του H2O2. Ακόμη παρατηρήθηκε μείωση των ενδοκυτταρικών επιπέδων του ωσμωρυθμιστή προλίνη και του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ενώ ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση της ενζυμικής ενεργότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων SOD και CAT 24 ώρες μετά την επαναφορά της άρδευσης. Γενικά, τα προ-μεταχειρισμένα φυτά της Medicago sativa κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης παρουσίασαν μικρότερη ευαισθησία στην υδατική καταπόνηση και καλύτερη απόκριση με την επαναφορά της άρδευσης τους. Τα ευρήματα της εργασίας αυτής οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι, η προ-μεταχείριση με τις ουσίες NOSH και NOSH-A αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην απόκτηση ανθεκτικότητας των φυτών κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Για την περαιτέρω κατανόηση της δράσης αυτών των μορίων στη σηματοδότηση απαιτούνται περισσότερες αναλύσεις σε μεταβολικό και μεταγραφικό επίπεδο. Επίσης, σημαντικό είναι να μελετηθεί η δράση αυτών των μορίων σε ένα ευρύ φάσμα καταπονήσεων, όπως και σε άλλα φυτά οικονομικής σημασίας, όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, τόσο σε ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, όσο και σε συνθήκες ανάπτυξης αγρού.
Description: Nitric oxide (NO), hydrogen sulfide (H2S) and acetylsalicylic acid (ASA) are molecules known for their biological effects on plants. NO and H2S are well studied for their ability to act as signal molecules, enhancing plant survival under adverse environmental cues. On the contrary, acetylsalicylic acid (ASA) has so far been known for its action in biotic stresses and recently it has been associated with its action in abiotic stresses. The simultaneous application of the aforementioned molecules was done with the implementation of double and triple hybrid donors, NOSH and NOSH-A, respectively. This study aimed at investigating the role of NOSH and NOSH-A compounds as priming agents in mature (42 days) alfalfa plants (Medicago sativa L.) under water stress conditions. To fulfil this goal, phenotypic observation and physiological, spectrophotometric and biochemical analyses were performed. Pre-treatment with NOSH and NOSH-A compounds reduced oxidative damage at cellular level, such as lipid peroxidation (MDA) and accumulation of reactive oxygen species(ROS) such as H2O2. In addition NOSH/NOSHA treated-plants shown lower cellular levels of osmo-regulator proline and nitric oxide (NO) while also increasing antioxidants enzyme activity of SOD and CAT compared with non-treated stressed plants. Taking all the data into account, it is concluded that NOSH and NOSH-A pre-treated Medicago sativa plants which were exposed to water stress conditions showed less sensitivity to water deficit, suggesting that their activity as signal molecules triggers the defence machinery of plants. Concluding, pre-treatment with NOSH and NOSH-A agents constitutes an important tool in the acquisition of plant drought stress resistance. In order to further understand the signaling action of these molecules, additional analyses on metabolome and transcriptome are required. It will be also beneficial to study the action of these promising molecules in multiple stresses, but also in other crop plants of major economic importance, like wheat and maize, under optimal growth conditions, as well as under more realistic field conditions.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/8761
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf225.32 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

214
Last Week
0
Last month
0
checked on Dec 6, 2023

Download(s) 50

59
checked on Dec 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.