Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/8397
Title: Μελέτη δραστηριοτήτων για μελλοντικά σενάρια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στη Κύπρο με τη χρήση ΓΣΠ
Authors: Ανδρέου, Χριστιάνα 
Keywords: Marine spatial planning;Energy;Environment;Tourism;Coastal and marine area of Limassol;GIS
Advisor: Χατζημιτσής, Διόφαντος
Issue Date: 2015
Department: Department of Civil Engineering and Geomatics
Faculty: Faculty of Engineering and Technology
Abstract: Marine spatial planning is a new field of study and capabilities, which rational use can provide an integrated planning of marine areas, respecting the environment without degradation of socio-economic objectives. The need to study marine spatial planning in this area occurs from the existence of intense activity due to the presence of industrial and energy infrastructure, as well as the position of the region which favors fishing. For this purpose this thesis studies and records activities, which will be the pillar on which it will be supported to find scenarios for maritime spatial planning, which will be the tool to properly manage the area used in a way that favors the economy, but without effecting the environment. Therefore in this thesis, there has been a general overview on the implementation of Maritime Spatial Planning in the world and how it primarily affects changes in water rules. Subsequently, the main pillars, energy, environment and tourism, were separated in the coastal and marine area of Limassol and then analyzed based on the universal needs they serve. Based on European and Cypriot instructions and laws, and empirical applications and examples of studies in the past, the conflicting uses became identified. The results will appear in the form of maps, with the help of GIS. The data used is restricted, and require high importance for this purpose. In conclusion, this thesis reflects the Cyprus reality as regards maritime and coastal activities and how they collide with each other.
Description: Η Θαλάσσια Χωροταξία, αποτελεί ένα νέο τομέα μελέτης και δυνατοτήτων, ο οποίος μέσω της ορθολογιστικής χρήσης της μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών, με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς υποβάθμιση των κοινωνικοοικονομικών στόχων. Η ανάγκη για εκπόνηση μελέτης Θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην συγκεκριμένη περιοχή πηγάζει από την ύπαρξη έντονης δραστηριοποίησης, λόγω της παρουσίας βιομηχανικών και ενεργειακών υποδομών, καθώς επίσης και για την θέση της περιοχής η οποία ευνοεί τις αλιευτικές δραστηριότητες. Για αυτό τον σκοπό, στη εργασία αυτή γίνεται μελέτη και καταγραφή των δραστηριοτήτων, η οποία θα αποτελέσει τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα βασιστεί η εύρεση σεναρίων για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θα αποτελέσει το εργαλείο με το οποίο θα γίνει σωστή διαχείριση του χώρου ώστε να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα ευνοεί την οικονομία μεν, αλλά χωρίς να υπομονεύει το περιβάλλον. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας λοιπόν, έχει πραγματοποιηθεί μία γενική ανασκόπηση στην εφαρμογή της Θαλάσσιας Χωροταξίας ανά τον κόσμο και πώς αυτή ανέλαβε κύριο λόγο στην αλλαγή των υδάτινων κανόνων. Ακολούθως, με κύριους άξονες, την ενέργεια, το περιβάλλον, και τον τουρισμό, διαχωρίστηκαν οι υφιστάμενες χρήσεις στη παράκτια και θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού και εν συνεχεία, αναλύθηκαν με βάση τις οικουμενικές ανάγκες που εξυπηρετούν. Με οδηγό, θεωρητικά, τις Ευρωπαϊκές και Κυπριακές Οδηγίες και νόμους, και εμπειρικά τις εφαρμογές και τα παραδείγματα μελετών στο παρελθόν, έγινε εντοπισμός των συγκρουόμενων χρήσεων. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται υπο μορφή χαρτών, με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι περιορισμένης πρόσβασης, και χρήζουν υψηλής σημασίας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Συμπερασματικά, η παρούσα πτυχιακή εργασία θα αντανακλά την Κυπριακή πραγματικότητα όσο αφορά τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες και πως αυτές συγκρούονται μεταξύ τους.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/8397
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf241.06 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

216
Last Week
0
Last month
0
checked on Dec 6, 2023

Download(s) 50

61
checked on Dec 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.