Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/579
Title: Επαγγελματική αυτονομία νοσηλευτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας
Authors: Ζήνωνος, Σταυρούλα 
Keywords: Professional Autonomy;Critical care--Nursing;Nursing Faculty Practice
Advisor: Μερκούρης, Αναστάσιος
Issue Date: 2011
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Introduction: Autonomous nursing practice is a multifaceted concept and it is defined as the nurse’s ability to exercise their professional functions with sovereign manner consistent with the legal, ethical and professional standards of the profession. The clinical decision-making is vital to the role of professional nurse. It is a desirable feature and directly related to job satisfaction. In the Intensive Care Unit where the severity of hospitalized cases and the complexity of the equipment complicate decision-making, the ability of nurses to take immediate decisions and act on them is crucial for the outcome treatment of the patient. Purpose: The purpose of this critical literature review was to investigate the degree of autonomy of nurses working in Intensive Care Units, while exploring and describing the factors associated with autonomy, clinical decision-making and perceptions of nurses about this issue. Material and Methods: The method used was the review of the Greek and international literature in databases such as, CINAHL, MEDLINE, COCHRANE and GOOGLE SCHOLAR, using as keywords: professional autonomy, autonomous nursing practice, critical care nursing and decision-making. Results: The literature review revealed that the ICU nurses have moderate autonomy variations across countries. This is due to a variety of factors such as organizational factors, gender equality, educational training, extensive working experience and professional relationships that affect the level of autonomy of nurses. The nurses want an autonomous practice in the workplace in view of the fact that it provides them job satisfaction and cooperation at their work place. Conclusions: The nurse is able to think and to act autonomously and with professionalism, achieving and contributing significantly to meeting the needs of patients and providing quality health care, particularly in environments such as Intensive Care Units. The need for more autonomous nursing practice appears more compelling than ever.
Description: Εισαγωγή: η αυτόνομη νοσηλευτική πρακτική είναι μια πολύπλευρη έννοια και θεωρείται η ικανότητα του νοσηλευτή να ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα με αυτεξούσιο τρόπο χωρίς να αντικρούεται με τα νομικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα του επαγγέλματος. Η λήψη κλινικών αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ρόλου του επαγγελματία νοσηλευτή. Είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό και άμεσα συνδεδεμένο με την επαγγελματική ικανοποίηση. Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου η βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύονται και η πολυπλοκότητα του τεχνικού εξοπλισμού περιπλέκουν τη λήψη αποφάσεων, η δυνατότητα των νοσηλευτών να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις και να δρουν με βάση αυτές είναι καθοριστικές για την έκβαση της πορείας των νοσηλευόμενων. Σκοπός: σκοπός της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπήρξε η διερεύνηση του βαθμού αυτονομίας των νοσηλευτών που εργάζονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, διερευνώντας και περιγράφοντας παράλληλα τους παράγοντες που σχετίζονται με την αυτονομία, λήψη κλινικών αποφάσεων και τις αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά με το θέμα αυτό. Υλικό και Μέθοδος: η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων όπως, CINAHL, MEDLINE, COCHRANE και GOOGLE SCHOLAR, χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά: professional autonomy, autonomous nursing practice, critical care nursing, decision-making. Αποτελέσματα: μέσα από τη αναζήτηση της βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές στις ΜΕΘ παρουσιάζουν μέτριο βαθμό αυτονομίας με διαφοροποιήσεις στις διάφορες χώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ποικιλία παραγόντων όπως οργανωτικοί παράγοντες, θέματα ισότητας φύλλου, εκπαιδευτική κατάρτιση, πολυετής εμπειρία και επαγγελματικές σχέσεις που επηρεάσουν το επίπεδο αυτονομίας των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές επιθυμούν την αυτόνομη πρακτική στο χώρο εργασίας, εφόσον έχει την ικανότητα να οδηγήσει σε επαγγελματική ικανοποίηση και ευημερία μεταξύ τους. Συμπεράσματα: ο νοσηλευτής έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί και να πράξει αυτόνομα επιτυγχάνοντας ενδυνάμωση και επαγγελματισμό και συμβάλλοντας σημαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και την παροχή ποιότητας φροντίδας υγείας,ιδιαίτερα σε περιβάλλον με βαρέως πάσχοντες όπως η ΜΕΘ. Η ανάγκη για ενίσχυση αυτόνομης νοσηλευτικής πρακτικής παρουσιάζεται επιτακτική.
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

525
Last Week
1
Last month
10
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

1,955
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.