Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/504
Title: Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των μαιών και νοσηλευτών/τριών για το θηλασμό και των απόψεων τους για την εφαρμογή των «δέκα βημάτων» για εγκαθίδρυση και επιτυχή θηλασμό στα μαιευτήρια της Λευκωσίας
Authors: Τρύφωνος, Φροσούλα 
Keywords: Ten Steps;Breastfeeding;Establishment;Midwives;Maternity Units
Advisor: Κούτα, Χριστιάνα
Μίτλεττον, Νίκος
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Introduction: The 'Ten Steps' is a reliable method for successful launch, continuation and support of breastfeeding. Worldwide research data highlight the importance of the contribution of midwives/nurses to support the mother-infant relationship in the initiation, duration and support the establishment of exclusive breastfeeding. They also reveal deficiency or gaps in breastfeeding knowledge, as well as the misinformation and misguidance the mothers receive from the health professionals. In Cyprus, the breastfeeding rates are low, however, there is lack of research data. Aim: To investigate, present and describe the current situation regarding practices in the maternity units in Nicosia regarding the protection, promotion and support of breastfeeding by exploring the views of staff to implement the "Ten Steps". To explore their knowledge and attitudes about breastfeeding and the correlation with demographic factors Material and Method: A descriptive study was used to collect data for comparison (between Public and private sector) and correlation (knowledge and attitudes) using anonymous self-administered questionnaire. The survey was conducted in all maternity units in Nicosia. The sample was all the midwives and nurses working in the units. The breastfeeding questionnaire (Ingram, 2006) and the Self-Appraisal of compliance of obstetric units practices in the implementation of the "Ten Steps» - WHO/UNICEF were used. Data collection was performed during January-March 2014. Results: Sample number was 93 nurses/midwives providing a response rate of 77.9% in public sector and 46.8% in private sector (total response rate 62%). High implementation was found in Steps 5 (0.840.20), 8 (0.860.27) and 3 (0.660.26) (teaching, encouragement of breastfeeding, inform pregnant women about benefits and management of breastfeeding). Low adherence in Steps 1 (0.430.28), 2 (0.530.28) and 7 (0.510.43) (written breastfeeding policy, education of health professionals and rooming in). Regarding the Compliance with the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, code 7 had the higher percentage with 69.9% and code 1 had the lower with 24.7%. Factor analysis performed for Breastfeeding Questionnaire resulting into three factors with Cronbach’s alpha rating from 0,58 to 0,83. Health professionals in public sector have higher scores in knowledge and attitudes regarding breastfeeding. The “knowledge” factor observed to have the highest difference (public:23.00 3.57, private:20.793.45, p-value=0.005). Health professionals with master’s or doctoral’s degree have higher scores (factor 1: p-value=0.008, Factor 2: p-value0.001, Factor 1 «knowledge»: p-value=0.004). Midwives have higher level of knowledge and more positive attitudes’ scores concerning breastfeeding in comparison with the other health professionals. Conclusions: No fully compliance observed and the overall implementation was rated as “moderate to low.” Step 3 is most implemented in public sector whether Step 4 is most implemented in private sector. Low implementation rates in the Compliance with the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes as well as low level of knowledge and poor attitude towards breastfeeding practices in both public and private sector observed. In private sector the level of knowledge was lower. Midwives have higher level of knowledge and more positive attitude regarding breastfeeding practices in comparison with the other health care professionals. Overall there was a positive statistical correlation of knowledge and attitudes with the level of education. A validated tool for the exploration of knowledge and attitudes about breastfeeding was emerged, which may trigger additional researches and add useful findings to the knowledge field. There is a need of a written policy regarding breastfeeding practices that is that is routinely communicated to all health care staff (Step 1).
Description: Εισαγωγή: Τα «Δέκα Βήματα» αποτελούν αξιόπιστη μέθοδο για επιτυχή έναρξη, συνέχιση και στήριξη του μητρικού θηλασμού. Παγκόσμια ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν τη σημαντικότητα της συμβολής των μαιών/νοσηλευτών στη στήριξη της σχέσης μητέρας-βρέφους για έναρξη, συνέχιση, στήριξη και εγκαθίδρυση του αποκλειστικού θηλασμού, παράλληλα όμως, φανερώνουν την ανεπαρκή γνώση τους σε θέματα θηλασμού, καθώς και τα συγχυσμένα μηνύματα και καθοδηγήσεις που μπορεί να δίνουν. Στην Κύπρο το ποσοστό του μητρικού θηλασμού είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχουν, όμως πολλά ερευνητικά δεδομένα. Σκοπός: Η διερεύνηση, η απεικόνιση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα μαιευτήρια Λευκωσίας για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού μέσω της διερεύνησης των απόψεων του προσωπικού για την εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων», όπως επίσης και τη διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων του προσωπικού για το θηλασμό και τη συσχέτιση τους με δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες. Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική μελέτη σύγκρισης (μεταξύ των μαιευτικών μονάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και συσχέτισης (των γνώσεων και στάσεων) με τη χρήση ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου Πραγματοποιήθηκε σε όλες τις μαιευτικές μονάδες της Λευκωσίας. Δείγμα αποτέλεσαν όλες οι μαίες και νοσηλεύτριες που εργάζονται στις πιο πάνω μονάδες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο στάσεων και γνώσεων για μητρικό θηλασμό (Ingram, 2006) και το ερωτηματολόγιο για Αυτοαξιολόγηση της Συμμόρφωσης Πρακτικών του Μαιευτηρίου για την Εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων» (WHO/UNICEF). Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2014. Κύρια Αποτελέσματα: Τελικό αριθμό του δείγματος αποτέλεσαν 93 άτομα με ποσοστό ανταπόκρισης στον ιδιωτικό τομέα 77.9% και στον δημόσιο τομέα 46.8%, (συνολικό 62%). Ψηλά ποσοστά συμμόρφωσης έχουν συγκεντρώσει πτυχές των Βημάτων 5 «διδασκαλία τεχνικής και διατήρηση γαλουχίας» (0.840.20), 8 «ελεύθερος χωρίς περιορισμούς θηλασμός» (0.860.27) και 3 «ενημέρωση εγκύων για θηλασμό» (0.660.26), ενώ χαμηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης έχουν τα Βήματα 1 «ύπαρξη και επικοινωνία γραπτής πολιτικής» (0.430.28), 7 «24ωρη παραμονή μητέρας-βρέφους στο δωμάτιο» (0.510.43) και 2 «εκπαίδευση προσωπικού» (0.530.28). Ο Κώδικας 7 έχει τα υψηλότερα ποσοστά με 69.9% και ο Κώδικας 1 έχει τα χαμηλότερα ποσοστά (24.7%) στην αυτοαξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Διενεργήθηκε παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου Breastfeeding Questionnaire όπου κατέληξε σε τρεις παράγοντες (ο συντελεστής Cronbach’s alpha κυμάνθηκε για τον κάθε παράγοντα από 0,58 έως 0,83). Οι επαγγελματίες υγείας στον δημόσιο τομέα έχουν ψηλότερους μέσους στις γνώσεις και στάσεις για τον θηλασμό από τους επαγγελματίες υγείας του ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στον παράγοντα «γνώσεις» 23.00 3.57 και 20.793.45 αντίστοιχα, p-value=0.005. Οι κάτοχοι «μεταπτυχιακού ή υψηλότερου επιπέδου μόρφωση» έχουν ψηλότερους μέσους από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. (Παράγοντας 1 p-value=0.008, Παράγοντας 2: p-value0.001, Παράγοντας 1 «γνώσεις»: p-value=0.004). Οι μαίες έχουν υψηλότερα σκορ ανεξάρτητα από το αν εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Συμπεράσματα: Σε καμία μαιευτική μονάδα στη Λευκωσία δεν φάνηκε να εφαρμόζονται πλήρως τα Βήματα και παρατηρήθηκε μια μέτρια προς χαμηλή εφαρμογή τους. Το Βήμα 3 τυγχάνει ευρύτερης εφαρμογής στον δημόσιο τομέα, ενώ το Βήμα 4 στον ιδιωτικό τομέα. Τα ποσοστά της αυτοαξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.. Παρατηρήθηκε χαμηλό επίπεδο των γνώσεων και των στάσεων σχετικά με τον θηλασμό στους επαγγελματίες υγείας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με το επίπεδο στον ιδιωτικό τομέα να είναι χαμηλότερο. Οι μαίες υπερτερούν στο επίπεδο των γνώσεων και έχουν πιο θετική στάση προς τον θηλασμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στις μαιευτικές μονάδες. Γενικότερα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση των γνώσεων και στάσεων με την εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε ένα νέο σταθμισμένο εργαλείο στην ελληνική γλώσσα που αφορά στην διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων για τον μητρικό θηλασμό, γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει τη συνέχιση επιπλέον ερευνών και να προσθέσει στο πεδίο των γνώσεων χρήσιμα ευρήματα. Επιβάλλεται η ύπαρξη γραπτής πολιτικής σε όλες τις μαιευτικές μονάδες που να μεταδίδεται στο προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Βήμα 1).
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/504
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

396
Last Week
1
Last month
10
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

730
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.