Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/503
Title: Αξιολόγηση της αποδιδόμενης αξιοπρέπειας στα ηλικιωμένα άτομα: Μετάφραση, Εγκυροποιήση και πολιτισμική προσαρμογή του ερευνητικού εργαλείου JADS
Authors: Χαρίτου, Παρασκευή 
Keywords: Dignity;Elderly;Concept Analysis
Advisor: Παπασταύρου, Ευριδίκη
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Backround: Maintaining dignity is considered vital for successful aging and is associated with health status, quality of life and the ability of the elderly to maintain their independence. The dignity as a concept in the context of health care for the elderly is associated with the aging process, the physical and cognitive decline, vulnerability, loss of personal identity and negative behaviors. Through inspections made occasionally by government bodies and various committees, evaluating the quality of care worldwide, hospitals appear unable to maintain standards of care on dignity. In Cyprus there is no evidence to show how the elderly perceive dignity, or whether it is threatened through care, there are no reliable, credible tools translated and adapted into Greek language to measure the dignity of the elderly. Aim and objectives: The purpose of this study is the translation in Greek language and cultural adaptation in the population of Cyprus, of the scale Jacelon Attributed Dignity Scale (JADS). Furthermore, the evaluation of the psychometric properties of the Greek version of the scale, and the correlation of attributed dignity with the demographic data of the elderly as well as their functional abilities using the research tool IADL. Material- Method: The survey involved 188 elderly people aged ≥ 60 years who visited the outpatients department of Limassol General Hospital from June-September 2013. The translation and cultural adaptation of JADS was performed in accordance with international standards and guidelines of MAPI institute (2004-2013) and Sousa & Rojjanasrirat (2010). The reliability and homogeneity were assessed by measuring internal consistency using the Cronbach's a coefficient and item analysis. Construct validity was determined by Exploratory Factor Analysis using Principal Components method with Varimax rotation. Correlations of demographic and degree of functionality performed with Pearson correlation coefficient. In the correlations found, the Multiple Linear Regression was applied for the creation of statistical predicting models. Results: The results showed that the JADS-GR is a valid and reliable tool for measuring the attributed dignity in the elderly people of Cyprus, factors marital status, sex, age, educational level, economic status and degree of functionality seems to be associated with some of the dimensions of dignity but with low correlations, therefore they can not predict attributed dignity. Conclusion: The scale JADS-GR is a valid and reliable instrument to measure attributed dignity in Cypriot older adults. Further testing of the psychometric properties and other potential factors that may affect the attributed dignity need to be assessed in a more extensive research.
Description: Υπόβαθρο: Η διατήρηση της αξιοπρέπειας θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιτυχή γήρανση, σχετίζεται με την κατάσταση υγείας, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα των ηλικιωμένων να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Η αξιοπρέπεια ως έννοια στα πλαίσια της φροντίδας υγείας των ηλικιωμένων σχετίζεται με τη διαδικασία της γήρανσης, της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργειών, της ευαλωτότητας, της απώλειας της προσωπικής ταυτότητας και αρνητικών συμπεριφορών. Μέσα από ελέγχους που γίνονται κατά καιρούς από κρατικούς φορείς αλλά και από διάφορες επιτροπές αξιολόγησης της ποιότητας φροντίδας, διαπιστώνεται η αδυναμία των νοσηλευτηρίων να διατηρήσουν τα πρότυπα φροντίδας σε θέματα αξιοπρέπειας ανα το παγκόσμιο. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν το πώς οι ηλικιωμένοι αντιλαμβάνονται την αξιοπρέπεια, ή κατα πόσο αυτή απειλείται μέσα από την παροχή φροντίδας, ούτε υπάρχουν έγκυρα αξιόπιστα εργαλεία μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα που να μετρούν την αξιοπρέπεια στους ηλικιωμένους. Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και πολιτισμική προσαρμογή στον πληθυσμό της Κύπρου, της κλίμακας αξιολογησης της αποδιδόμενης αξιοπρέπειας (JADS). Επίσης η αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας, στους ηλικιωμένους και η συσχέτιση της αποδιδόμενης αξιοπρέπειας με τα δημογραφικά στοιχεία των ηλικιωμένων καθώς και με το βαθμό λειτουργικότητας τους, ο οποίος αξιολογήθηκε με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου IADL. Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 188 ηλικιωμένοι ηλικίας ≥60 ετών που επισκέφθηκαν το τμήμα εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού από τον Ιούνιο-Σεπτέβριο 2013. Η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή του εργαλείου JADS έγινε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΜΑΡΙ (2004-2013) και των Sousa & Rojjanasrirat (2010). Η αξιοπιστία και η ομοιογένεια αξιολογήθηκαν με τη μέτρηση της εσωτερικής συνοχής, με την χρησιμοποίηση του συντελεστή Cronbach’s a και την ανάλυση στοιχείων. Η εγκυρότητα δομής καθορίστηκε με τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, με τη μέθοδο principal components με Varimax περιστροφή. Οι συσχετίσεις των δημογραφικών και του βαθμού λειτουργικότητας πραγματοποιήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Εκεί που βρέθηκαν συσχετίσεις εφαρμόστηκε η Πολλαπλή Γραμμική Παλλινδρόμηση για τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το JADS-GR αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της αποδιδόμενης αξιοπρέπειας στους Κύπριους ηλικιωμένους, οι παράγοντες οικογενειακή κατάσταση, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση και βαθμός λειτουργικότητας φαίνεται να σχετίζονται με κάποιες από τις διαστάσεις της αξιοπρέπειας, αλλά με χαμηλές συσχετίσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν και να την προβλέψουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Συμπεράσματα: Το εργαλείο JADS-GR παρουσιάζει αξιοπιστία και εγκυρότητα στους αυτόνομους ηλικιωμένους στην Κύπρο. Περαιτέρω έλεγχος των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων καθώς και άλλων πιθανών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την αξιοπρέπεια χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερης έκτασης έρευνα.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/503
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Παρασκευή Χαρίτου - Περίληψη.pdf206.68 kBAdobe PDFView/Open
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

618
Last Week
3
Last month
3
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

126
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.