Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/501
Title: Η διερεύνηση του άγχους και της ποιότητας ζωής σε άτομα με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
Authors: Γαβριηλίδου, Δήμητρα 
Keywords: Cancer;Breast Cancer;Mastectomy;Chemotherapy;Quality Of Life;Anxiety
Advisor: Χαραλάμπους, Αντρέας
Κούτα, Χριστιάνα
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Introduction: Breast cancer is now the leading cause of death in women worldwide and the impact of a huge interest issue which is decades studied in the medical and nursing community. In the case of breast cancer, patients often experience problems, like anxiety and depression as a side effect of the therapeutic approaches are followed, whether the effect of the disease itself. Aim: The purpose of this research is to investigate the relation of anxiety and quality of life in women with breast cancer, who have received chemotherapy in Cyprus. Material and Method: This is a randomized study with typical descriptive design (typical descriptive design). A random selection was done (Random sampling - table of random numbers given to each participant). The research took place in the community from 2010 until 2012 αnd specifically in the homes of women with breast cancer. The patients included in the study, were women who had been diagnosed with breast cancer (histopathological diagnosis), and underwent mastectomy and chemotherapy mainly Trastuzumab (Herceptin) or a combination. The sample number was determined in 355 patients. All women completed four questionnaires. A questionnaire on demographics, a rating scale for quality of life in patients with malignancy of the European Organization for Research and Treatment of Cancer the EORTC QLQ-C30, a rating scale for quality of life shaped for women with breast cancer in EORTC QLQ - BR23 and scale of this assessment Stress Zung (Self anxiety scale, SAS). The data collection was performed by a research team led by Dr. Charalambous. Results: The results showed that there were significant differences in anxiety levels of patients who only had support from their family, where this group had higher levels of anxiety (p <0.001) compared with those supported by an association of cancer patients or a combination of family and association. The results also show that stress has a significant impact on quality of life and, in combination with one of the personal characteristics of the source of support. It seemed that when a person has a high level of anxiety and receives support only by family will have a lower quality of life. The personal characteristics are the only that seem to relatively affect (at a significance level of 10%) and is the source of support and the time of diagnosis. The time of diagnosis also seems to have a role in quality of life (p-value = 0.068 <10%), where o is negative coefficient (-1.842) that shows that the greater the time of diagnosis, the lower is the level of quality of life. Conclusions: When the nurses know, the impact of the disease and its treatment on quality of life on patients, with breast cancer, become capable in providing high-quality care services. The best support for patients, who are at higher risk to experience psychological symptoms during or after therapy, as and to implement effective strategies to ameliorate the symptoms for those who need it, becomes necessary. When psychological symptoms are identified, patients can be referred to clinical psychologists or psychiatrists directly for further assistance and support. Health professionals should be sensitized to include these issues in prevention strategies, diagnosis and treatment. It is necessary to examine in depth the needs of these women that the effect of breast cancer treatment and to be better understood. There should be a proper dialogue and communication between nurses and patients in order to reduce stress and generally provide a better quality of life. The findings of this research could form the basis for the implementation and evaluation of health programs that have this goal in mind.
Description: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις του αποτελούν τεραστίου ενδιαφέροντος ζήτημα, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο μελέτης στην ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα. Στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, οι ασθενείς συχνά βιώνουν προβλήματα άγχους και κατάθλιψης είτε ως παρενέργεια των ακολουθούμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων, είτε ως επίπτωση της ίδιας της ασθένειας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιπέδων του άγχους και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία στην Κύπρο καθώς και η διερεύνηση της ύπαρξης τυχών συσχετίσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών.. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη με τυπικό περιγραφικό σχεδιασμό (typical descriptive design). Έγινε τυχαία δειγματοληψία (Random sampling - πίνακας τυχαίων αριθμών δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα). Η έρευνα έλαβε χώρα στην κοινότητα από το 2010 μέχρι το 2012 και συγκεκριμένα στα σπίτια των γυναικών με καρκίνο του μαστού. Οι ασθενείς που συμπεριλήφθησαν στην έρευνα ήταν γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού (ιστοπαθολογική διάγνωση), υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία κυρίως Trastuzumab (Herceptin) ή συνδυασμό. Ο αριθμός του δείγματος ήταν 355 ασθενείς . Όλες οι γυναίκες συμπλήρωσαν 4 ερωτηματολόγια. Ένα ερωτηματολόγιο για τα δημογραφικά, μια κλίμακα αξιολόγησης για την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με κακοήθεια της European Organization for Research and Treatment of Cancer το EORTC QLQ– C30, μια κλίμακα αξιολόγησης για την ποιότητα ζωής διαμορφωμένο για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού το EORTC QLQ - BR23 και την κλίμακα αυτό αξιολόγησης Άγχους του Zung (Self anxiety scale, SAS). Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τους ερευνητικούς συνεργάτες ( Θεολογία Τσίτση και Μέλανη Χαραλάμπους) υπό την καθοδήγηση του Δρ. Χαραλάμπους. Αποτελέσματα: Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα άγχους των ασθενών που είχαν στήριξη μόνο από την οικογένεια τους, όπου αυτή η ομάδα είχε ψηλότερα επίπεδα άγχους (p<0.001) σε σχέση με τα άτομα που στηρίζονταν από κάποιο σύνδεσμο καρκινοπαθών ή το συνδυασμό οικογένειας και συνδέσμου. Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι το άγχος έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής και σε συνδυασμό με ένα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά την πηγή στήριξης. Φάνηκε ότι όταν ένα άτομο που έχει ψηλό επίπεδο άγχους και που βρίσκει στήριξη μόνο στην οικογένεια του θα έχει χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά τα μόνα που φαίνεται να επηρεάζουν σχετικά (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) είναι η πηγή στήριξης και ο χρόνος διάγνωσης. Ο χρόνος διάγνωσης φαίνεται επίσης να έχει κάποιο ρόλο στην ποιότητα ζωής (p-value=0.068<10%), όπου o αρνητικός συντελεστής (-1.842) δείχνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος από τη διάγνωση τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ποιότητας ζωής. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές όταν γνωρίζουν την επίδραση της νόσου και της θεραπείας της στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού καθίστανται ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υψηλής ποιότητας .Η καλύτερη στήριξη σε ασθενείς οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερο ρίσκο να παρουσιάσουν ψυχολογικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας η μετά από αυτή, όπως και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για καλυτέρευση των συμπτωμάτων για όσους τις χρειάζονται καθίστανται αναγκαία. Όταν τα ψυχολογικά συμπτώματα εντοπίζονται, οι ασθενείς θα μπορούν να παραπέμπονται σε κλινικούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρους άμεσα για περαιτέρω εξετάσεις. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ώστε να περιλάβουν τα θέματα αυτά σε στρατηγικές πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν σε βάθος οι ανάγκες αυτών των γυναικών, ώστε οι συνέπειες του καρκίνου του μαστού και της θεραπείας του να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος και σωστή επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών και των ασθενών με σκοπό τη μείωση του άγχους και γενικότερα την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας που θα έχουν αυτό ακριβώς το στόχο.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/501
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

951
Last Week
2
Last month
13
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

3,919
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.