Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14279/500
Title: Περιγραφική μελέτη σύγκρισης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Κύπρο μεταξύ διακριτών ομάδων του πληθυσμού – μητέρες, φροντιστές και νοσηλευτές
Authors: Χατζηττοφή, Ελένη 
Keywords: Social Capital;Social Capital Questionnaire
Advisor: Παπασταύρου, Ευριδίκη
Κούτα, Χριστιάνα
Issue Date: 2014
Department: Department of Nursing
Faculty: Faculty of Health Sciences
Abstract: Introduction: The concept of social capital consists of community network, participation in civic, access to institutional or informal information networks and information on reciprocity and trust and cooperation among people. Considered as a “public good”, social capital improves the environment and the health of the individual, family and community. The assessment and utilization will help the effective care in the community. In Cyprus, the social capital has been evaluated in three different studies using the scale of social capital in five distinct groups. Purpose: The quantitative assessment and comparison of social capital based on the Greek version of "Social Capital Questionnaire" in five distinct groups in Cyprus. Method: This is a descriptive comparison study with secondary analysis of data that have been collected within three research projects in Cyprus. The social groups represented in this study are nurses, caregivers of patients with dementia and mothers of children with cancer, with a total sample of 847 participants. For the data analysis used descriptive statistics, correlation analysis and exploratory factor analysis. Results: The results of the comparison between the groups showed that nurses have the highest degree of Social Capital, although the statistical difference is very small with limited statistical significance and appears to be primarily due to demographic characteristics. The results of the exploratory factor analysis of social capital for Cyprus recognized eight factors: “Participation in the local community, Family and friends connections, Neighborhood connections, Feelings of trust and safety, Proactivity in a social context, Tolerance of diversity, Value of life and Work connections”. The factors explaining 51% of variance. The measurement tool is reliable and valid. Conclusions: The observed differences between nurses and other groups of the population were due to demographic characteristics rather than “real” differences between the “property” they represent. A statistically significant relationship between social capital and demographic characteristics was acknowledged (gender, age, years of residence in the same direction, ownership and education).
Description: Εισαγωγή: Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου συνίσταται στην ύπαρξη δικτύων στην κοινότητα, στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στην πρόσβαση σε άτυπα ή θεσμικά δίκτυα πληροφόρησης και ενημέρωσης, στην ανταποδοτικότητα και την εμπιστοσύνη και την συνεργασία μεταξύ των ατόμων. Θεωρείται “δημόσιο αγαθό” αφού συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. H αξιολόγηση και η αξιοποίηση του θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη φροντίδα στην κοινότητα. Στην Κύπρο το κοινωνικό κεφάλαιο έχει αξιολογηθεί σε τρείς διαφορετικές μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του κοινωνικού κεφαλαίου σε πέντε διακριτές ομάδες πληθυσμού. Σκοπός: Η ποσοτική εκτίμηση και η σύγκριση του κοινωνικού κεφαλαίου με βάσει την ελληνική έκδοση της “Κλίμακας Κοινωνικού Κεφαλαίου” σε πέντε διακριτές ομάδες πληθυσμού στην Κύπρο. Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική μελέτη σύγκρισης, με δευτερογενή ανάλυση δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια τριών ερευνητικών έργων στην Κύπρο. Οι κοινωνικές ομάδες που αντιπροσωπεύονται σε αυτή τη μελέτη είναι οι νοσηλευτές/τριες, οι φροντιστές ασθενών με άνοια και οι μητέρες παιδιών με κακοήθεια, με συνολικό δείγμα 847 συμμετέχοντες. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, αναλύσεις συσχέτισης και διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των ομάδων έδειξε ότι οι νοσηλευτές έχουν ψηλότερο βαθμό Κοινωνικού Κεφαλαίου σε σχέση με τις άλλες ομάδες, αν και η στατιστική διαφορά είναι πολύ μικρή με περιορισμένη στατιστική σημαντικότητα και φαίνεται να οφείλεται βασικά στα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυση του κοινωνικού κεφαλαίου για την Κύπρο αναγνώρισαν 8 παράγοντες: “Συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, Σχέσεις με συγγενείς και φίλους, Σχέσεις με τους γείτονες, Αισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, Ανάπτυξη στο κοινωνικό πλαίσιο, Αποδοχή στην διαφορετικότητα, Εκτίμηση της ζωής και Σχέσεις στην Εργασία”. Oι παράγοντες επεξηγούν το 51% της διασποράς. Το εργαλείο μέτρησης είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Συμπεράσματα: Οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των νοσηλευτών και των άλλων ομάδων του πληθυσμού οφείλονται στα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά παρά σε “πραγματικές” διαφορές που χαρακτηρίζουν την “ιδιότητα” που αντιπροσωπεύουν. Αναγνωρίστηκε στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ του κοινωνικού κεφαλαίου και των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, χρόνια διαμονής στη ίδια διεύθυνση, καθεστώς ιδιοκτησίας και εκπαίδευση).
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/500
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis

Files in This Item:
CORE Recommender
Show full item record

Page view(s) 50

668
Last Week
3
Last month
6
checked on Jun 22, 2024

Download(s) 50

102
checked on Jun 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.