Σεισμική Τρωτότητα και Ενίσχυση Υφιστάμενων Ιδιωτικής Χρήσης Κτηρίων


Project title
Σεισμική Τρωτότητα και Ενίσχυση Υφιστάμενων Ιδιωτικής Χρήσης Κτηρίων
Code
SEISMIC
Project Coordinator
Start date
02-12-2008
Expected Completion
03-08-2011