Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων


Project title
Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Code
ΒΙΟΜΑSS (ΣΦ1)
Project Coordinator
Start date
01-12-2010
Expected Completion
30-12-2012
 
Abstract
Το έργο στοχεύει στον προσδιορισμό των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θετικών ή/και αρνητικών) από την προώθηση των νέων πολιτικών για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της βιοενέργειας από βιομάζα ξυλείας. Θα γίνει προσδιορισμός των ποσοτήτων βιομάζας ξυλείας, οι οποίες καταναλώνονται στις ορεινές περιοχές της Κύπρου, αλλά και την προέλευση της (δάση, γεωργικές περιοχές, περιοχές προστασίας της φύσης κλπ).Θα υπολογιστούν οι ποσότητες από την επίσημη αγορά πιστοποιημένης βιομάζας, οι εισαγωγές από το εξωτερικό (αν υπάρχουν), η εγχώρια παραγωγή και θα καταγραφούν οι εταιρείες (ή ιδιώτες που εξασφαλίζουν επιπλέον εισόδημα) που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο και επομένως οι θέσεις εργασίας. Μέσω της διενέργειας πειραματικών επιτόπιων μετρήσεων θα μετρηθεί η μεταβολή της ποιότητας του αέρα (CO2, CO, NOx, PM2.5, PM10, TPM) κατά τους χειμερινούς μήνες σε σχέση με τους θερινούς μήνες σε επιλεγμένες οικίες τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο (indoor και outdoor).Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες ορεινές κοινότητες (υψόμετρο πάνω από 500 m) της Κύπρου σε επιλεγμένες οικίες, οι οποίες χρησιμοποιούν ήδη βιομάζα ξυλείας.Επιπρόσθετα θα εξεταστεί η μεταβολή της ποιότητας του αέρα σε περιπτώσεις οικιών οι οποίες χρησιμοποιούν ενεργειακά τζάκια αντί των παραδοσιακών και θα γίνει σύγκριση. Τα αποτελέσματα της έρευνας και των μετρήσεων θα αναλυθούν προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το βαθμό και τρόπους χρήσης της βιομάζας ξυλείας, για τη πραγματική ποιότητα του αέρα στο τυπικό κυπριακό σπίτι, τις ποσότητες και τη προέλευση της βιομάζας ξυλείας και θα εκτιμηθούν οι πολιτικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την προώθηση της βιοενέργειας.
 
Keyword(s)
Ποιότητα αέρα
Βιομάζα ξυλείας
Εσωτερικός χώρος
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις