Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος/Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management

Organization name
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος/Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management