Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8953
Title: Η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ασθενών μετά την έξοδο τους από την μονάδα εντατικής θεραπείας
Authors: Σολωμή, Στυλιανός 
Keywords: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ);Σύτσημα υγείας--Ηλικιωμένοι;Ποιότητα ζωής--Ηλικιωμένοι
Advisor: Λαμπρινού, Αικατερίνη
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσης των πληθυσμών και η αύξηση της μέσης διάρκειας της ζωής των ανθρώπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων που εισάγονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και έτσι αναπτύσσονται σημαντικά ερωτήματα, κατά πόσο κατάλληλο είναι το σύστημα υγείας, η φροντίδα που παρέχεται στους ηλικιωμένους εκπληρώνει τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους, και κατά πόσο γίνεται σωστή η κατανομή των πόρων υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση της ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων μετά την παραμονή τους σε ΜΕΘ. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συστηματική μελέτη ανασκόπησης. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, Embase και Google Scholar. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε την χρονική περίοδο από αρχές Σεπτεμβρίου 2013 εώς τέλος Δεκεμβρίου 2013. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 12 μελέτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας στους ηλικιωμένους κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ, αλλά και στη μετέπειτα πορεία τους. Από τους επιζώντες ηλικιωμένους παρατηρούμε μείωση της ΠΖ τους, αλλά ειδικότερα μείωση στη φυσική υγεία, προβλήματα λειτουργικότητας, αυτονομίας, εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και αύξηση των γηριατρικών συνδρόμων. Παρόλα αυτά η υποκειμενική ΠΖ ανευρέθηκε όμοια ή και καλύτερη, αυτό ίσως να οφείλεται στη καλή ψυχική υγεία των επιζώντων ηλικιωμένων λόγω επιβίωσης από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μετά την έξοδο τους από τη ΜΕΘ επιτρέπει την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης γνώσης για το θέμα αυτό. Αυτή η γνώση θα προσδίδει τη δυνατότητα στους νοσηλευτές αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη κατανομή των πόρων υγείας, αλλά και για το σχεδιασμό κατάλληλων εξατομικευμένων προγραμμάτων φροντίδας για τους ηλικιωμένων που εισάγονται στη ΜΕΘ, με σκοπό τη βελτίωση της ΠΖ τους.
Description: Introduction: Last years it can be seen the ageing of the general population and the increasing of the people lifespan. Consequently, the number of elderly patients admitted to Intensive Care Units(ICU) is increasing as well, and that raise important questions about the appropriateness of health care system, the care provided to the elderly fulfill their expectations and their needs, and about the judicious distribution of health resources. Purpose: The assessment of Quality of Life (QOL) in elderly after intensive care unit discharge. Methods: It is a systematic review study. The literature search was on electronic databases PubMed, Embase and Google Scholar. The literature search was carried out by the start of September 2013 until the end of December 2013. Results: We found a total of 12 studies. According to the results, it observed a high percentage of mortality in the elderly during their stay in the ICU, but also in the subsequent course. It can be seen a decrease of QOL in elderly survivors, but especially reduction in physical health , functional problems , autonomy , performing daily activities and an increase of geriatric syndromes. However, the subjective QOL was found similar or better, this may be due to the good mental health of elderly survivors because of surviving a life-threatening ailment. Conclusion: The evaluation of quality of life of elderly after their discharge from the intensive care unit allows to obtain a comprehensive knowledge on this subject. This knowledge will give the possibility to nurses and to other health professionals to take the appropriate decisions for the allocation of health resources, and to design the appropriate individualized plan of care for elderly who admitted to the ICU, with the purpose of improving their QOL.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8953
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Abstract.pdf305.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

191
Last Week
2
Last month
12
checked on Jan 27, 2020

Download(s)

162
checked on Jan 27, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.