Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8924
Title: Μελέτη συμπεριφοράς εμπορικού σκευάσματος μυκητοκτόνου azoxystrobin στα κυπριακά εδάφη
Authors: Νικολάου, Σωτηρία 
Keywords: Οικοσύστημα;Φυτοφάρμακα;Azoxystrobin
Advisor: Ανδρέου, Κώστας
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρέμβαση του ανθρώπου και η καταστροφή του οικοσυστήματος γίνεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς. Αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα και ανησυχίες για το πού θα μας οδηγήσει τελικά; Ο άνθρωπος βασίζεται στο έδαφος για την επιβίωσή του και μέσω αυτού εξασφαλίζει το σημαντικότερο μέρος της τροφής του. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι η κατάλληλη μέθοδος για την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και την καταπολέμηση των διαφόρων εχθρών των φυτών. Κατά την εφαρμογή όμως του φυτοφαρμάκου, κατά ένα μέρος θα επιτύχει τον στόχο του, ενώ το υπόλοιπο θα κινηθεί πέραν από το φυτό. Η κατάληξη ενός φυτοφαρμάκου στο έδαφος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα συστατικά του εδάφους, τους μικροοργανισμούς, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα ποσοστά υγρασίας, τη ρόφηση και τις ιδιότητες του εδάφους. Για την εκτέλεση των πειραματικών διαδικασιών συλλέχθηκαν 3 δείγματα εδάφους από διάφορες περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου. Τα δύο εδάφη από τις περιοχές Βρυσούλλων και Κάππαρη έχουν αμμώδες τύπου έδαφος ενώ το έδαφος από την περιοχή Δερύνειας που συλλέχθηκε είναι αμμοπηλώδες. Παράλληλα, το pH για την κάθε περιοχή έχει τιμές 8,16, 8,29 και 8,16 αντίστοιχα και τα εδάφη χαρακτηρίζονται ως μετρίως αλκαλικά. Τα ποσοστά οργανικής ουσίας κυμαίνονται από 1,25% έως και 2,6%. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς δύο διαφορετικών εμπορικών σκευασμάτων μυκητοκτόνου Azoxystrobin σ’ αυτά τα δείγματα εδάφους. Η περιεκτικότητα των σκευασμάτων σε Αzoxystrobin ήταν 20% β/ο και 25% β/ο. Αρχικά, αφού έγινε η εισαγωγή των ρυπαντών στα εδάφη, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με την βοήθεια οργανικού διαλύτη ακετόνης. Τα δείγματα από το κάθε έδαφος συλλέχθηκαν σε χρονικά διαστήματα των 5 ημερών μέχρι 102 ημέρες. Η ανίχνευση της ουσίας πραγματοποιήθηκε με αέριο χρωματογράφο. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε πίνακες και αναλύθηκαν με κατάλληλα διαγράμματα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την συμπεριφορά τους στο έδαφος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μυκητοκτόνο με 20% Αzoxystrobin έχει μια σταθερή πορεία και τα ποσοστά εξαγωγής του παραμένουν σχεδόν ίδια από την πρώτη μέτρηση μέχρι και την τελευταία. Αυτή η διαφορά στην συμπεριφορά Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος v τους πιθανόν να οφείλεται στο ότι το σκεύασμα αυτό εκτός από την Αzoxystrobin περιέχει ακόμα μια δραστική ουσία, το Difenoconazole, το οποίο με την παρουσία του επηρεάζει την προσρόφηση της ουσίας στο έδαφος. Αντιθέτως το μυκητοκτόνο με 25% Αzoxystrobin παρατηρήθηκε ότι έχει μια σημαντική μείωση στα ποσοστά εξαγωγής της ουσίας σε σχέση με την αρχική συγκέντρωση που εφαρμόστηκε. Αυτό αποδεικνύει ότι ένα μέρος της ουσίας παραμένει προσροφημένο στο έδαφος ή διασπάται. Κάθε φυτοφάρμακο έχει διαφορετική συμπεριφορά στο έδαφος, η οποία ρυθμίζεται βάσει των πολύπλοκων φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών. Το σημαντικότερο σημείο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο χρόνος παραμονής του φυτοφαρμάκου μετά την εφαρμογή του στο έδαφος. Τα φυτοφάρμακα συγκρατούνται από το έδαφος σε διαφορετικό χρονικό διάστημα αναλόγως με τις φυσικοχημικές ιδιότητες, το είδος και τη σύνθεσή τους. Η μέθοδος είναι άξια εμπιστοσύνης για την εξαγωγή Αzoxystrobin με εκχύλιση από διαλύτη ακετόνης.
Description: The intervention and the destruction of the ecosystem from people is becoming an increasing rate. This is one of the main problems and concerns at the moment about where this will lead eventually. Human is based on the ground for survival and thereby ensures the major part of his food. For increasing crop productivity and combating pests many people believed that the use of pesticides was the appropriate method. In the application of the pesticide a part will achieve the target but the remainder will move beyond it. The terminus of a pesticide in the soil is influenced by many factors such as soil components, microorganisms, environmental factors, moisture content, and sorption properties of soils. For the implementation of the experimental procedures were collected three soil samples from different areas of free area of Famagusta. The two territories from Vrysoulles and Kapparis region, there is a sandy type of soil and the soil from Dherinia area is sandy loam. The pH value of each soil sample was 8.16, 8.29 and 8.16 respectively, which indicated all soils as moderately alkalines. The organic substance percentages where ranging from 1.25% to 2.6%. This project aimed to study the behavior of two different commercial fungicide formulations Azoxystrobin in these soil samples. The content of the formulations in Azoxystrobin was 20% w / v and 25% w / v. Initially was the introduction of contaminants in soils, then extraction with the organic solvent acetone assistance. Samples of soil were taken at specific time intervals of 5 days up to 102 days for the determination of the remaining contaminant concentration. The detection of the substance was performed with a gas chromatograph. In this study the results of the experimental data were utilized in tables and analyzed with Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος vii appropriate charts, in order to indicate the conclusion of the behavior in the soil. The results showed that the fungicide 20% Azoxystrobin has a steady course and extraction rates remain almost identical to the first measurement to the last. These discrepancies may be related to an active substance (Difenoconazole) apart from Azoxystrobin, which results the effect of the adsorption of the substance (Azoxystrobin) in soil. Instead the fungicide Azoxystrobin 25% was observed to have a significant reduction in the exhaust rate of the substance compared to the initial concentration that was added. Base on the previous possibility, a part of the substance remains adsorbed or decomposes in the soil. Each pesticide has different behavior in the soil which is adjusted based on the complex physical, chemical and biological processes. The most important point for the environmental protection is the residence time of the pesticide after application to the soil. Pesticides are secured by the terrain at different time, depending on the physicochemical properties, nature and their composition. It is important to mention the efficiency of Azoxystrobin's extraction with acetone.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8924
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Πτυχιακη εργασία.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

121
Last Week
0
Last month
5
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

287
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.