Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8911
Title: Καθορίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μηχανικών προϊόντων και αγαθών στην Κύπρο στο παρελθόν και παρόν
Authors: Οδυσσέως, Δέσποινα 
Keywords: Μηχανολογικά προϊόντα;Επιχειρήσεις--Κύπρος;Ποιότητα προϊόντων
Advisor: Αγγελή, Ιωάννης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η όλη μελέτη και εφαρμογή γίνεται και αφορά την Κύπρο. Ο στόχος αυτού του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της διαχρονικής σημασίας των στόχων των Κυπριακών επιχειρήσεων μηχανολογικών προϊόντων και αγαθών στην Κύπρο, μέσα από Παγκύπρια έρευνα και χρησιμοποιώντας προσυμφωνημένο πλάνο δειγματοληψίας. Διερευνήθηκε η γνώση και η άποψη των καταναλωτών/χρηστών, εισαγωγέων και κατασκευαστών της Κύπρου στους κύριους στόχους ή παραμέτρους απόδοσης των επιχειρήσεων οι οποίοι είναι η ποιότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία, ευελιξία και το κόστος. Για ένα χρονικό διάστημα ο ερευνητής πήρε πληροφορίες μέσα από σχετικά ερωτηματολόγια έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση του βαθμού βελτίωσης ή χειροτέρευσης των 5 βασικών στόχων της τελευταίας δεκαετίας. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την παράδοση των πινάκων και γραφημάτων που διεξάχθηκαν από τα ερωτηματολόγια και με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας στην Κύπρο. Αρχικά αποφασίστηκαν οι βασικές παράμετροι τις ποιότητας. Στη συνέχεια, με βάση τις πέντε κύριες παραμέτρους και μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο. Έγινε συλλογή του δείγματος και στη συνέχεια με τη βοήθεια του προγράμματος της Excelκαταγράφηκαν οι απαντήσεις καταναλωτών και προμηθευτών όπου δημιουργήθηκαν οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις στις οποίες έγινε ο σχολιασμός και η ανάλυση τους. Με την μελέτη αυτή εντοπίστηκαν σημεία για βελτίωση και εισήγηση τρόπων προς επίτευξή τους. Ο ερευνητής έδωσε τα συμπεράσματα του και εισηγήσεις από την ανάλυση με σκοπό την βελτίωση των Κυπριακών επιχειρήσεων όσο αφορά τα προϊόντα και αγαθά στον τομέα της Μηχανικής. Κατά τον ερευνητή η έρευνα/μελέτη που έγινε ήτα επιτυχής αφού ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας επιτεύχθηκαν. Η Κυπριακές επιχειρήσεις όπως αποδείχθηκε παρουσιάζουν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της ποιότητας. Τα κυριότερα αποτελέσματα και οφέλη που συναπεκόμισε ο ερευνητής αλλά και οι επιχειρήσεις είναι τα εξής: • Η ευελιξία στις Κυπριακές επιχειρήσεις υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες παραμέτρους • Περισσότεροι εργαστηριακοί έλεγχοι απαιτούνται για περισσότερη βελτίωση στον τομέα της ποιότητας, αξιοπιστίας, κόστους και ταχύτητας • Με την μελέτη αυτή μπορούν εύκολα οι επιχειρήσεις να βελτιωθούν αφού μέσα από αυτή μπορούν να βρουν τα αδύναμα σημεία και να τα βελτιώσουν • Όσο αφορά τον ερευνητή, ο ίδιος πλέον μπορεί να εργάζεται αυτόνομα και να ασχοληθεί με μελλοντική έρευνα αγοράς μεγαλύτερου και στρωτού δείγματος
Description: The current research and application concerns Cyprus. The target of the research project is the investigation of the diachronic meaning of the targets, of Cypriot mechanical products enterprises, through research with the use of pre-agreed sampling plan. The knowledge and opinion of Cypriot consumers/users, importers and manufacturers on the main targets or efficiency parameters of the enterprises, which are quality, speed, reliability, flexibility and cost. For a certain period, the researcher collected information through relevant questionnaires to enable the determination of the improvement or deterioration of the 5 basic target of the last decade. The study was completed with the submission of the tables and recordings of the questionnaires along with the conclusions and proposals for the improvement of quality in Cyprus. Initially, the basic parameters of quality were decided. Following, having as a basis the five main parameters and through literature review, the questionnaire was created. Samples were collected and next, through Microsoft Excel, the replies of the consumers and suppliers were recorded, tables and graphs were created, commented and analysed. Through the study various areas of improvement were identified and achievement means were proposed. The researcher has made available her conclusions and proposals aiming towards the improvement of products and goods of the mechanical sector, of Cypriot Enterprises. In the humble opinion of the researched, the study/research was successful since all targets were achieved. As determined, Cypriot Enterprises have improved in all quality aspects. The main outcomes and benefits, as determined by the researcher and the enterprises are the following: • Flexibility of Cypriot Enterprises outclasses all the other parameters • More laboratory checks are required for the further improvement of quality, reliability, speed and cost • Through the current study, enterprises can easily improve, since they can identify their weak areas and improve them As far as the researcher is concerned, can now work autonomously, dealing with a future market research of a greater and wider sample spectrum
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8911
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ABSTRACT.pdf13.41 kBAdobe PDFView/Open
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf84.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

66
Last Week
0
Last month
1
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

5
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.