Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8910
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΚαλογήρου, Σωτήρης-
dc.contributor.authorΜοσφιλιώτης, Άγγελος-
dc.contributor.authorΣυμεού, Ζαχαρίας-
dc.date.accessioned2016-09-09T06:17:14Z-
dc.date.available2016-09-09T06:17:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8910-
dc.descriptionThis thesis is on the “Integration of Solar Thermal Air Collectors on Building Facades”. The main objective of this thesis is to study the performance of two solar thermal air collectors which were installed on the facade of a sample wall. The solar thermal air collectors were selected, designed and constructed within the context of this thesis. In these specific systems, the factors which influence their performance are many, so a thermal analysis was conducted, to study their behavior and suggestions were made on the ways to improve it. Initially, an introduction of solar energy is presented and the reasons why the scientific community is driven to develop and improve alternative methods of energy and particularly renewable energy resources is given. Then a literature review of the bibliography of the subject was carried out, where a number of studies which have been published to date and are associated with the subject of this thesis are examined. Subsequently, the different ideas, which came up through brainstorming sessions were presented, as well as their evaluation with the method of Cost – Benefit analysis. In this way the final selection of the particular ideas to develop is made. Following this, a study was carried out for the development of a thermal analysis model to examine in detail the behaviour of the two solar collectors. This is introduced in Microsoft Office Excel. Through this program, the best geometric characteristics of the two collectors were estimated, on which their construction details were based. The technical details of the two collectors were then drafted with the help of “Solidworks” program. Then all the stages which followed were presented, up to their final construction and installation on the wall. Furthermore, all the instruments which were used during the experiments were presented, as well as their accuracy. This is followed by the presentation of the complete experimental process and of the results from all tests carried out for the two solar collectors. The most important findings are that the collectors work at a relatively high efficiency of 70% and the amount of useful energy collected over a day is 333,07 MJ. Finally, a study was carried out, for the application of the two collectors on larger systems, and important comments were presented, based on the results of the specific small-scale units constructed and tested. The conclusions which were reached in consequence of this thesis are given, as well as several prospects of the use of the two ideas may be used in future applications.en
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει θέμα «Ενσωμάτωση ηλιακών θερμικών συλλεκτών αέρα στην πρόσοψη κτιρίου». Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη της απόδοσης δύο ηλιακών θερμικών συλλεκτών αέρα που θα εγκατασταθούν στην πρόσοψη κτηρίου, οι οποίοι αποφασίστηκαν, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Στα συγκεκριμένα συστήματα είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους, έτσι έγινε θερμική ανάλυση μέσα από την οποία μελετήθηκαν οι πιο σημαντικές παράμετροι και έγιναν εισηγήσεις για τρόπους βελτίωσής τους. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή για την ηλιακή ενέργεια και τους λόγους που οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα στην ανάπτυξη και βελτίωση εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έπειτα, γίνεται ιστορική αναδρομή και βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται σε μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα και σχετίζονται με το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διάφορες ιδέες που προέκυψαν μέσα από την μέθοδο «καταιγισμού ιδεών», καθώς επίσης και η αξιολόγηση τους με την μέθοδο Κόστους-Οφέλους για την επιλογή των τελικών ιδεών. Στη συνέχεια, γίνετε μελέτη για δημιουργία ενός υπολογιστικού μοντέλου θερμικής ανάλυσης που αντιπροσωπεύει τους δυο ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο εισάχθηκε σε λογισμικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στο λογισμικό φύλλο του προγράμματος «Microsoft Office Excel». Μέσω του προγράμματος αυτού, υπολογίσθηκαν τα βέλτιστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δυο συλλεκτών βάση των οποίων έγιναν τα κατασκευαστικά τους σχέδια με την βοήθεια του προγράμματος «solidworks». Ακολούθως, παρατίθενται όλα τα στάδια που ακολουθήθηκαν μέχρι την τελική τους κατασκευή. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων, καθώς επίσης και η ακρίβεια του καθενός. Παράλληλα, γίνετε παρουσίαση της όλης πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε και η καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων για τους δυο ηλιακούς συλλέκτες. Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα είναι ότι οι συλλέκτες λειτουργούν σε σχετικά ψηλή απόδοση της τάξης του 70% και η ποσότητα ωφέλιμης ενέργειας που συλλέγετε σε μία ημέρα είναι ίση με 333,07 MJ. Στο τέλος, έγινε μελέτη για εφαρμογή των δύο συλλεκτών σε μεγαλύτερο σύστημα και καταγράφηκαν σημαντικά σχόλια, βάση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης. Τελικά, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγο πτυχιακή εργασία, καθώς επίσης και μερικές προοπτικές χρήσης των δυο ιδεών όσο αφορούν μελλοντικές εφαρμογές.en
dc.formatpdfen
dc.language.isoelen
dc.publisherΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen
dc.subjectΗλιακοί θερμικοί συλλέκτεςen
dc.subjectΠρόσοψη κτιρίουen
dc.subjectΘερμική ανάλυσηen
dc.titleΕνσωμάτωση ηλιακών θερμικών συλλεκτών αέρα στην πρόσοψη κτιρίουen
dc.typeBachelors Thesisen
dc.affiliationCyprus University of Technologyen
dc.dept.handle123456789/46en
dc.relation.deptDepartment of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineeringen
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1other-
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat
ptixiaki.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

80
Last Week
0
Last month
2
checked on Sep 17, 2019

Download(s)

315
checked on Sep 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.