Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8909
Title: Εφαρμογή και συντονισμός δεικτών διασφάλισης ποιότητας για τη μέτρηση της απόδοσης του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ
Authors: Μενελάου, Χριστόδουλος 
Keywords: Ποιότητα;Διασφάλιση Ποιότητας;Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών;Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης;Πίνακες Ελέγχου Διεργασιών
Advisor: Αγγελή, Ιωάννης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με την ανάπτυξη πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικών με τους Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 (N.136(I)/2015), σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές του ENQA και συγκεκριμένα την παράγραφο 1.7 (έκδοση 2015). Αρχικά έγινε σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την πλήρη κατανόηση της εφαρμογής Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως ένας τομέας παροχής υπηρεσιών με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, έγινε αντιληπτή η εφαρμογή Δεικτών Διασφάλισης Ποιότητας σε συνδυασμό με τους Πίνακες Ελέγχου Διεργασιών, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανία, για έλεγχο και βελτίωση των διεργασιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Διερευνήθηκε επίσης η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νομοθεσία που προνοεί την εφαρμογή Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ακολούθως, με τη χρήση του λογισμικού SPC IV Excel και της MS Excel, ετοιμάστηκε πλατφόρμα εισαγωγής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Στη συνέχεια, μελετώντας τον κατάλογο των υφιστάμενων Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου, επιλέγηκαν οι κατάλληλοι Δείκτες, για τους οποίους έγινε συλλογή δεδομένων. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ακολούθησε η δημιουργία των κατάλληλων στατιστικών Πινάκων Ελέγχου που επιλέγηκαν για τον κάθε Δείκτη. Καταλήγοντας, σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους Πίνακες Ελέγχου που δημιουργήθηκαν για κάθε Δείκτη, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο δημιουργήθηκαν επιπλέον γραφήματα σχετικά με το περιεχόμενο του αντίστοιχου δείκτη. Όπου ήταν δυνατόν, εντοπίστηκαν αντίστοιχοι δείκτες στη βιβλιογραφία, για σύγκριση των αποτελεσμάτων. Επιχειρήθηκε επίσης η εισήγηση αριθμού επιπλέον Δεικτών οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν στον υφιστάμενο κατάλογο της Εσωτερικής Επιτροπής Ποιότητας. Για ορισμένους από αυτούς υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα και δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι Πίνακες Ελέγχου. Κλείνοντας, παρουσιάστηκαν τα συνοπτικά συμπεράσματα της διπλωματικής, ενώ έγινε αναφορά στα οφέλη που αποκόμισαν τόσο ο φοιτητής όσο και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, ενώ έγιναν και ορισμένες συστάσεις για μελλοντικές ενέργειες από μέρους του Τμήματος για βελτίωση της διαδικασίας τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων.
Description: The present thesis dealt with the development of a data collection and processing platform relating to the Key Performance Indicators of the Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering of the Cyprus University of Technology, as provided for in the provisions of the Assurance and Accreditation of the Quality of Higher Education and the Foundation of a Body for Related Matters Law of 2015 of the Cypriot Parliament, in line with the standards, directives and guidelines of ENQA and in particular paragraph 1.7 (2015 version). Initially, a brief literature review was carried for a full understanding of the Quality Assurance implementation in Higher Education, as a service sector with significant particularities. Moreover, the application of Key Performance Indicators was understood in conjunction with the Process Control Charts, such as those used in industry, to control and improve the process of Universities. The current European and Cypriot legislation which provides for the implementation of Quality Assurance in Higher Education was also investigated. Subsequently, using the SPC IV Excel software and MS Excel, a platform for data collection and statistical processing was developed. Then, the appropriate Indicators were selected by studying the list of existing Key Performance Indicators created by the University’s Committee on Internal Quality. Data was then collected for the selected indicators, which was followed by the creation of the appropriate Process Control Charts for each indicator. In conclusion, a commentary was made on the results obtained from the Process Control Charts created for each indicator, and where necessary, additional graphs were created for the corresponding indicator. Where possible, indicators were identified in the literature for comparison of results. It was also attempted to recommend a small number of additional indicators which are not identified in the existing list of the Internal Quality Commission. For some of them, data was available and the corresponding Control Charts were created. Finally, the summary findings of the thesis were presented, while reference was made to the benefits for both the student and the Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering, while there were a number of recommendations for future action on the part of the Department for improving data collection and processing.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8909
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Abstract ENG.pdf14.59 kBAdobe PDFView/Open
Abstract GR.pdf89.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

115
Last Week
2
Last month
6
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

5
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.