Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8902
Title: Εφαρμογή εργαλείων διασφάλισης ποιότητας σε οργανισμό υγείας και φροντίδας
Authors: Καλαντάρη, Σοφία 
Keywords: Δείκτες μέτρησης απόδοσης;Στατιστικός έλεγχος ποιότητας;Διοίκηση ολικής ποιότητας;Μεταποιητικός οργανισμός
Advisor: Αγγελή, Ιωάννης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Σκοπός - Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Κυπριακό μεταποιητικό οργανισμό στην Λεμεσό συγκεκριμένα στην «Πολυκλινική Υγείας >>. Το ερευνητικό έργο αυτό έχει στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Ο ερευνητής, σε συνεργασία με την διεύθυνση του οργανισμού, αποφάσισαν τους βασικούς δείκτες απόδοσης των πιο σημαντικών διεργασιών.ϋ ερευνητής με τη σειρά του είχε ένα χρόνο στην διάθεση του να πάρει τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τον οργανισμό και να δημιουργήσει με τα καταλληλά εργαλεία ελέγχου ποιότητας τους πίνακες και γραφικές, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των διεργασιών. Με την παράδοση των πινάκων ελέγχου, τα συμπεράσματα και τα οφέλη στον ερευνητή και στον οργανισμό το ερευνητικό έργο ολοκληρώθηκε. Σχεδιασμός και Μεθοδολογία- Για να μπορέσει ο ερευνητής να φέρει εις πέρας την ερευνά που ακολουθήσε, ήταν για αυτόν απαραίτητη και σημαντική η παρακολούθηση του μαθήματος Στατιστικής και Ελέγχου Ποιότητας στο πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν οι διεργασίες που παρουσίαζαν προβλήματα ποιότητας ή χρειάζονταν περισσότερη βελτίωση πάντοτε σε συνεργασία με την διεύθυνση του οργανισμού.Όλη η ερευνητική διαδικασία γίνεται μέσω προσαρμογής των δεδομένων του οργανισμού σε πλατφόρμες της ΜίοΓοεοίΐΕχοθίκαι επεξεργασία με λογισμικό SPCExcellV. Με την επεξεργασία προέκυψαν συμπεράσματα σε σχέση με τον στατιστικό έλεγχο, σταθερότητα και δυνατότητα των διεργασιών. Πόρισμα- Ένας οργανισμός για να πέτυχει τους στόχους του πρέπει να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, αυτό αλώστε διαπιστώνεται και από αυτή την μελέτη. Στο ερευνητικό έργο χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μέτρησης απόδοσης της ασφάλειας και υγείας του ασθενή, έρευνα ικανοποίησης ασθενών στο φαγητό, στο ρεσεψιόν, στα φάρμακα, την νοσηλευτική φροντίδα, χειρουργεία, θάνατοι και τον μέσο ορό διαμονής στην κλινική. Με την ανάλυση των δεικτών απόδοσης εντοπίσθηκαν συμπεράσματα και σημεία για βελτίωση. Όμως η ανάλυση που γίνεται στον οργανισμό κάθε χρόνο δείχνει ότι ο οργανισμός ακολουθεί πιστά τα πρότυπα και τις προδιάγραφες που πρέπει να ακολουθεί για την ασφάλεια και υγειά των ασθενών. Πρακτικές προϋποθέσεις - Ένας από τους κυρίους περιορισμούς είναι και η εμπιστευτικότητα του οργανισμού στον ερευνητή για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει στην έρευνα του. Έτσι έχει υπογραφεί από τον ερευνητή ο κώδικας δεοντολογίας του οργανισμού που προστατεύει νομικά σε περίπτωση που δημοσιευτούν. Ένας άλλος περιορισμός είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος << Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας >> .
Description: Purpose - the research was conducted at a manufacturingorganization in Limassol, Ygia Polyclinic Private Hospital. The aim of this research was to analyse and evaluate the issues concerning the quality and the Total Quality Management. In cooperation with the Management of the organization, the researcher had set the basic performance indicators for the most important procedures and therefore had to collect the data and information needed, within a one-year period. Subsequently, the researcher had to draw tables and graphs, by using the appropriate tools for quality control, so that the performance of the procedures could be observed. The research was completed when the control tables were submitted, the conclusions were reached and the benefits both on the researcher and the organization were presented. Design and methodology - What was absolutely important for the researcher to be able to conduct this research, was to attend the class of Statistics and Quality Control at the university. Consequently, the problematic procedures in terms of quality, or the ones that required improvement were identified, in cooperation with the Management of the organization. The research was accomplished when all the data collected, were input into Microsoft Excel and processed by SPC Excel IV software. When that process was completed, many conclusions came out related to the statistical control, stability and capacity of the procedures. Findings - What was concluded after the research was completed, was that in order for an organization to accomplish its goals, systems and procedures ofassuring its quality need to be applied. Throughout the research, performance indicators were used on the patients' health and safety, on how satisfied the patients were regarding food, research on medicine, the reception, the nursing care, operating rooms, deaths and the average stay at the polyclinic. By analysing the performance indicators and coming up with conclusions, some suggestions for improvement followed. However, the analysis that takes place at this organization every year, shows that it strictly follows all the requirements that it has to follow for its patients' safety and health. Preconditions - One of the most fundamental preconditions for conducting this research, was the trust between the organization and the researcher, concerning the data that the latter would use in the research. Therefore, the researcher had to sign the code of conduct, which legally protects all the data collected from the organization from not being published. Another precondition was to attend the Statistics and Quality Control lesson at the university.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8902
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
perilipsi.PDF351.94 kBAdobe PDFView/Open
summary.PDF448.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

104
Last Week
1
Last month
3
checked on Aug 22, 2019

Download(s)

27
checked on Aug 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.