Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8814
Title: Διοίκηση εργοτάξιου και διαχείριση καθυστερήσεων στα κατασκευαστικά έργα
Authors: Καραμάνος, Μιχάλης 
Keywords: Εργοτάξια;Διοικητική επιστήμη;Διοίκηση έργων;Οικοδομική βιομηχανία
Advisor: Hadjimitsis, Diofantos G.
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Στη παρούσα πτυχιακή εργασία προβάλλεται η σημαντικότητα της Διοίκησης Εργοταξίων και Διαχείρισης Έργων και η σύνδεση της έννοιας αυτής με την μείωση της πρόκλησης Διαταράξεων που αναπόφευκτα εμφανίζονται σε πολλά επίπεδα στα οικοδομικά έργα προκαλώντας Καθυστερήσεις στα εργοτάξια και την αποπεράτωση έργων με συνεπακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις. Αρχικά γίνεται μια εκτενής παρουσίαση εννοιών και όρων σε σχέση με τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, ενώ επίσης προβάλλονται ιστορικές αναδρομές και η εξελικτική πορεία της Διοικητικής Επιστήμης εκ της οποίας πηγάζει η Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, που εμφανίστηκε μετά την ανάγκη που προήλθε από τις απαιτήσεις υλοποίησης πολύπλοκων έργων. Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το ότι ο ρόλος της Διοίκησης Έργων δεν είναι απλά ένα μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης και δημιουργίας κατασκευαστικών έργων, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικοδομικής βιομηχανίας και απόλυτα αναγκαίο για τη συνεχή της εξέλιξη. Ακολούθως η εργασία παρουσιάζει κάποιες από τις σημαντικές πτυχές του κλάδου των κατασκευών που μέσω της Διοίκησης Έργων ελέγχονται και προοδεύουν ομαλά. Οι σημαντικές αυτές πτυχές περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό ενός έργου αφού η γνώση των δαπανών είναι απαραίτητη τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση του έργου, τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου και των μεθόδων που αναπτύχτηκαν με στόχο να βοηθήσουν την πρόοδο του έργου και όλες τις απαιτήσεις που περιέχει. Οι Διαταράξεις στην πρόοδο εργασιών στα οικοδομικά έργα είναι ένα μείζονος σημασίας ζήτημα το οποίο αναπόφευκτα εμφανίζεται με ποικίλες μορφές. Τα γεγονότα διατάραξης σε ένα έργο μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά αλλαγών όπως την καθυστερημένη ολοκλήρωση, μείωση της παραγωγικότητας, την επιτάχυνση, την αύξηση του κόστους, ακόμα και τη λήξη μιας σύμβασης. Εδώ είναι που έρχεται η Ανάλυση Καθυστερήσεων να δράσει με στόχο αρχικά την κατανόηση και ακολούθως τον υπολογισμό του πραγματικού επηρεασμού των γεγονότων διατάραξης σε ένα έργο. Η εργασία περιλαμβάνει έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για κατανόηση ζητημάτων καθυστέρησης και γεγονότων διατάραξης της προόδου εργασιών στην κατασκευαστική βιομηχανία του τόπου με γραφήματα και επεξηγήσεις να εμφανίζονται αναλόγως σε κάθε συγκεκριμένο κεφάλαιο της μελέτης. Στο τέλος της μελέτης παρουσιάζονται συμπεράσματα και εισηγήσεις προς μείωση της πρόκλησης γεγονότων διατάραξης και καθυστερήσεων και των συνεπακόλουθων τους προβλημάτων.
Description: This study highlights the importance of Project Management and the connection of this concept with the reduction of disruptions events that inevitably occur at many levels in building projects, causing delays on construction sites and the completion of projects and consequent economic losses. Initially there is a detailed presentation of concepts and terms relating to the Project Management, while also running historical flashbacks and the evolution of Management Science from which stems the Project Management, which appeared after the need derived from the implementation of complex projects. One of the objectives of this study is to show that the role of Project Management is not just a part of the development process, but an integral part of the construction industry and absolutely necessary for its continuing development. Moreover the study presents some of the important aspects of the construction industry that Project Management controlled to progress smoothly. These important aspects include the budget, planning and control of the project and methods that were developed in order to help the project and all requirements contain progressing. Disruption events in building projects are a major issue which inevitably appears in various forms. The disturbing events in a project can cause a number of changes such as late completion, reduced productivity, acceleration, rising costs, and even the end of a contract. This is when delay analysis methodology is used to study the actual effect of disruption events to the project. The study includes a survey through a questionnaire for the understanding of the delay and disruption events issues in the construction industry. The results of this survey are presented in the study by using graphs and explanations. At the end the study is presenting conclusions and recommendations to reduce the disruption events and delays and their consequent caused problems.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8814
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Καραμανος M..pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

160
Last Week
7
Last month
4
checked on Aug 23, 2019

Download(s)

1,043
checked on Aug 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.