Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8809
Title: Ανάλυση αρχαίας σκωριάς με τη χρήση επίγειου φασματοραδιομέτρου
Authors: Χατζηνικοδήμου, Μαρία 
Keywords: Σκωρία;Ακεραμική Νεολιθική περίοδο;Φασματοραδιόμετρο SVC HR 1024
Advisor: Hadjimitsis, Diofantos G.
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρούσα Διπλωματική Μελέτη έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και τον αρχαιολόγο Δρ. Julien Beck, για τον εντοπισμό σκωρίας στη περιοχή Καταλιόντας – Κούρβελλος με τη χρήση υπερφασματικών εικόνων. Η περιοχή Καταλιόντας Κούρβελλος βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους, είκοσι περίπου χιλιόμετρα από τη Λευκωσία και η θέση της περιοχής χρονολογείται στην Ακεραμική Νεολιθική περίοδο. Η ανάγκη για επαλήθευση των υποθέσεων που γίνονταν σχετικά με την περίοδο που ανήκει η περιοχή οδήγησε στην έρευνα και ανασκαφή της από αρχαιολόγους. Αρχικά, επισκεφτήκαμε τη περιοχή για συλλογή δειγμάτων και τα δείγματα που συγκεντρώθηκαν είναι πέτρες, χώμα, ξηρά χόρτα (άχυρο) και σκωρία. Αφού έγινε η συλλογή και η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο, χρησιμοποιήσαμε το φασματοραδιόμετρο SVC HR 1024 για να πάρουμε τις φασματικές υπογραφές κάθε δείγματος που θα χρησιμοποιούνταν στην μετέπειτα επεξεργασία αλλά και μελέτη για την δημιουργία δεικτών. Αφού συλλέχθηκαν οι φασματικές υπογραφές για κάθε δείγμα, μέσω του λογισμικού Excel έγιναν διάφορες γραφικές παραστάσεις αλλά και πίνακες που μας βοήθησαν να εξάγουμε τα συμπεράσματα μας. Δημιουργήσαμε γραφικές παραστάσεις με τις φασματικές υπογραφές κάθε δείγματος από τις οποίες μπορούμε να δούμε πως κάθε δείγμα αντανακλά σε διάφορα μήκη κύματος αλλά και σε κάθε κανάλι του δορυφόρου LANDSAT. Στη συνέχεια έγιναν πίνακες στους οποίους μπορούσαμε να συγκρίνουμε και να συσχετίσουμε την τιμή ανακλαστικότητας ενός δείγματος με την τιμή ανακλαστικότητας κάποιου άλλου δείγματος. Οι πίνακες συσχέτισης ονομάζονται πιο κάτω και πίνακες ελάχιστης απόστασης. Επιπλέον, αφού μελετήθηκαν οι φασματικές υπογραφές των δειγμάτων και έγιναν οι συσχετίσεις των ανακλάσεων μεταξύ των δειγμάτων που είχαμε στη διάθεση μας, δημιουργήσαμε τους δείκτες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στην ανίχνευση διαφόρων αντικειμένων μέσω των αεροφωτογραφιών. Με τη δημιουργία των δεικτών, ο εντοπισμός πιθανών ιχνών σκωρίας χαλκού (και άλλων επιμέρους αντικειμένων που αφορούν την εκμετάλλευση ή τη μεταφορά, των ορυκτών πόρων από τους προϊστορικούς χρόνους) στη περιοχή μελέτης μας, θα είναι πιο εύκολος αλλά και οικονομικός, αφού μέσα από μια ψηφιακή δορυφορική εικόνα ή μια αεροφωτογραφία θα μπορούν να εντοπιστούν με μεγάλη ευκολία. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας καινούργιος προτεινόμενος δείκτης ο οποίος προέκυψε από τις διάφορες παρατηρήσεις που είχαμε από τους πίνακες ελάχιστης απόστασης.
Description: This Thesis was part of the cooperation of Cyprus University of Technology with the University of Geneva and the archaeologist Dr. Julien Beck to detect slag in the area of Kataliondas – Kourvellos, using hyperspectral images. The area Kataliondas - Kourvellos is located on the eastern slopes of the Troodos mountain range, about twenty kilometers from Nicosia. The position of the area dates back to the Pre-Pottery Neolithic period. The need for verification of the assumptions made about the period who the area belongs, led to the investigation and excavation by archaeologists. First, we visited the area for collection of samples which are stones, soil, straw and slags. After the collection and transport of samples to the laboratory, we used the spectroradiometer SVC HR 1024 to obtain the spectral signatures of each sample. The spectral signatures were used in subsequent processing and study for the creation of indicators. After the spectral signatures were collected for each sample, we used the Excel software to compose various graphs and tables that helped us to export our conclusions. We created graphs with the spectral signatures of each sample from which we can see how each sample reflects in different wavelengths and each channel of LANDSAT satellite. Then we created tables to help us compare and correlate the reflectance values of a sample with the reflectance values of another sample. Moreover, since the spectral signatures were studied and the reflections between the samples were correlated, we created the indicators that will help us in detecting various objects through aerial. With the creation of indicators, the identification of possible slag traces (and other individual items relating to the exploitation or transfer, mineral resources since prehistoric times) in our study area, it is easier and much economical, since through a digital satellite image or aerial photograph can be easily detected. Finally, we created a new proposed indicator which emerged from the various points we had from the tables of minimum distance.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8809
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Μ. Χατζηνικοδήμου.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

110
Last Week
0
Last month
7
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 50

138
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.