Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8795
Title: Αποτίμηση της κατάστασης και σεισμική ενίσχυση κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος
Authors: Χαραλάμπους, Αυγή 
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα;Σεισμικές δράσεις;Κτήριο;Μέθοδος pushover
Advisor: Χρυσοστόμου, Κρίστης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση της συμπεριφοράς και επάρκειας πολυώροφου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι σεισμικών δράσεων. Η υφιστάμενη κατασκευή είναι ένα τετραώροφο κτήριο κατασκευής του 1982. Ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητάς του πραγματοποιείται με τη χρήση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (μέθοδος pushover) βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του Ευρωκώδικα 8-μέρος 3. Η έκβαση της αποτίμησης υποδεικνύει την επάρκεια της κατασκευής έναντι στις αναμενόμενες σεισμικές δράσεις καθορίζοντας κατά πόσο ο υφιστάμενος φορέας είναι επαρκής ή χρήζει επέμβασης/επισκευής ή ενίσχυσης του. Στο Κεφάλαιο 1 αρχικά γίνεται αναφορά στις γενικές αρχές αποτίμησης υφιστάμενων κατασκευών καθώς και στη σπουδαιότητα της αποτίμησης μιας κατασκευής με επακόλουθο την ενίσχυση της εφόσον παρουσιάσει ανεπάρκειες, μέσω στρατηγικών και συστημάτων επεμβάσεων. Παράλληλα παρουσιάζονται βασικές στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης ώστε να ικανοποιείται η απαιτούμενη σεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η παθολογία των κατασκευών έναντι σεισμού καθώς και οι βλάβες που παρουσιάζονται σε ένα δομικό σύστημα. Επίσης παρουσιάζονται πιο συγκεκριμένα οι τυπικοί βαθμοί βλαβών σε δομικά στοιχεία, ενώ επιπλέον γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα διάγνωσης των βλαβών. Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται συνοπτική περιγραφή του υφιστάμενου φορέα, καθώς παρουσιάζεται η μορφολογία της κατασκευής, λεπτομέρειες των δομικών στοιχείων της κατασκευής, τα υλικά κατασκευής, τα φορτία που καταπονούν την κατασκευή και η προσομοίωση της. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην αποτίμηση με βάση τον Ευρωκώδικα 8, μέρος 3 καθώς παρουσιάζονται οι προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του κώδικα. Αναλύεται η φιλοσοφία του καθορισμού των σταθμών επιτελεστικότητας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδης απαίτηση και εργαλείο της αποτίμησης της ανελαστικής συμπεριφοράς των φορέων, η σημασία των κριτηρίων συμμόρφωσης καθώς και των επιπέδων γνώσης. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανελαστική στατική ανάλυση (μέθοδος pushover), καθώς γίνεται ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. v Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται η αποτίμηση της συμπεριφοράς της υφιστάμενης κατασκευής με την εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης καθώς και η βέλτιστη επιλογή ενίσχυσης της. Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης καθώς και οι δείκτες ανεπάρκειας των δομικών στοιχείων και εν συνεχεία παρουσιάζεται η εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης και τα αποτελέσματά της. Τέλος παρουσιάζονται οι αποφάσεις ενίσχυσης του φορέα. Στο Κεφάλαιο 6 δίνονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όλη διαδικασία αποτίμησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης κατασκευής .
Description: The present dissertation discusses the assessment of the performance and the adequacy of an existing multi-storey reinforced concrete building subjected to earthquake actions. The existing structure is a multi-storey building that consists of four floors and it was built in 1982. The assessment of the capacity of this structure is carried out by using the pushover method as described in EC8-part 3. The outcome of the assessment indicates the adequacy of the construction against the expected earthquake actions, and determines whether the current structure is adequate or needs retrofitting. Chapter 1 refers firstly to the general assessment principles of existing structures. It also refers to the importance of the assessment of structures, which will have as a consequence their retrofitting, if they show inadequacies, through strategies and intervention systems. Consequently, the basic strategies of seismic retrofitting will be presented in order to achieve the required seismic performance of a structure. Chapter 2 discusses the pathology of structures against earthquakes as well as the types of damage of structural systems. More precisely, the specific damage levels in structural systems are presented and in addition, reference is made to the usefulness of damage diagnosis. Chapter 3 briefly describes the existing structure giving details about the morphology of the construction, the structural details of its members, the material properties, the loads which are exerted on the structure and its modeling. Chapter 4 refers to the assessment based on Eurocode 8 part 3, presenting the relevant provisions for the application of the code. The philosophy of the performance levels, which constitute a fundamental requirement and a tool for the assessment of the inelastic behaviour of structures, the importance of the compliance criteria as well as that of the knowledge levels are presented. In addition, the pushover method is presented, by giving its theoretical background according to Eurocode 8. Chapter 5 discusses the assessment of the performance of the existing structure using the inelastic static analysis as well as the selection of the optimal strengthening method. Firstly, this paper presents the results of the preliminary analysis and the deficiency indices of vii structural elements. Subsequently, it presents the application of the inelastic static analysis and its results. Finally, the decisions of the reinforcement of the structure are presented. Chapter 6 gives with the main conclusions that arise from the whole assessment process and strengthening of the existing structure.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8795
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Χαραλάμπους Α..pdf5.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

176
Last Week
3
Last month
16
checked on Aug 20, 2019

Download(s)

522
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.