Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8719
Title: Εκτίμηση επιπτώσεων της οξείας και χρόνιας τοξικότητας ιοντικών υγρών με τη χρήση βιοδοκιμών
Authors: Νικολάου, Ευθυμία 
Keywords: Ιοντικά υγρά;Τοξικότητα;Βιοδοκιμές
Advisor: Κουτίνας, Μιχάλης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Abstract: Οι χημικές ουσίες διαφόρων φύσεων αποτελούν τα βασικά αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορεί να είναι ευνοϊκά, καθώς και καταστρεπτικά ανάλογα με τις επιπτώσεις που προκαλούν κατά την απελευθέρωσή τους. Τις τελευταίες δεκαετίες στη χημική βιομηχανία παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση των χημικών ουσιών που είναι γνωστές ως πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) με αποτέλεσμα να προκαλούν όλο και πιο αυξημένο προβληματισμό στη χημική βιομηχανία. Ως εκ τούτου, η μείωση της χρήσης αυτών των επικίνδυνων διαλυτών είναι ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος του περιβάλλοντος. Τα επιβλαβή αποτελέσματα που προκύπτουν απ' αυτούς τους διαλύτες προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως οι ατμοσφαιρικές εκπομπές κι η ρύπανση των υδάτινων αποβλήτων κάνοντας τη χρήση τους απαγορευτική. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έκανε την εμφάνισή της μια νέα κατηγορία διαλυτών γνωστά ως ιοντικά υγρά. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είχε ως κύριο στόχο να ανιχνεύσει την τοξική επίδραση των ιοντικών υγρών μέσω διαφόρων υδρόβιων οργανισμών. Τα ιοντικά υγρά τα οποία έχουν μελετηθεί είναι το tetrabutylammonium iodide, το 1-(4-pyridyl) pyridinium chloride hydrochloride, το pyridinium trifluoromethanesulfonate, το 1-butyl-3- methylimidazolium methanesulfonate και το 1-butyl-3-methylimidazolium bromide. Λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών των ουσιών επιλέγηκαν αυτά τα πέντε ιοντικά υγρά, από τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Οι βιοδοκιμές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ήταν με το Vibrio fischeri για οξεία τοξικότητα και το Pseudokirchneriella subcapitata για χρόνια τοξικότητα. Ο χρόνος έκθεσης του Vibrio fischeri στα ιοντικά υγρά ήταν 5 και 15 λεπτά ενώ του Pseudokirchneriella subcapitata ήταν 72 και 96 ώρες. Μέσα από μια σειρά βιοδοκιμών έγινε ο προσδιορισμός του EC50 για τα συγκεκριμένα ιοντικά υγρά. Επιπλέον, έγινε μέτρηση τοξικότητας των συγκεκριμένων ιοντικών υγρών μετά τη βιοαποικοδόμηση. Ο μικροοργανισμός ο οποίος έχει την ικανότητα να διασπά τα συγκεκριμένα ιοντικά υγρά είναι ο Sphingomonas sp. VITPTHJ. Η μεταπτυχιακή διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος. Πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα ιοντικά υγρά και στη συνέχεια, γίνεται αναφορά για την τοξικότητα σχετικά με τα ιοντικά υγρά από διάφορες βιοδοκιμές. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε κάθε βιοδοκιμή. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται ανάλυση και συζήτηση. Και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσδιορισμός των συμπερασμάτων σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τα πειράματα.
Description: Chemicals of various natures constitute the essential abiotic elements of the environment which can be conducive as well as detrimental depending upon their effects that they cause, during their release. In the past decades, in the chemical industry, it is observed uncontrollable increase the chemicals, that are known as VOCs, as a result to cause a continually increased concern, in the chemical industry. Hence, the decreased use of these dangerous solvents, is a subject of primary importance for the maintenance of a healthy ecosystem of the environment. The harmful results that are derived from the solvents, cause serious environmental issues such as atmospheric emissions and the pollution of wastewater, making their use prohibitive. As a result, in the past years, a new category of solvents has appeared, known as ionic liquids. The present dissertation has as the main purpose to detect the toxic effect of ionic liquids through different aquatic organisms. The ionic liquids, which have been studied, are tetrabutylammonium iodide, το 1-(4-pyridyl) pyridinium chloride hydrochloride, το pyridinium trifluoromethanesulfonate, το 1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate και το 1-butyl-3-methylimidazolium bromide. Due to the big number of those elements, only these 5 ionic liquids, have been chosen out of 3 different categories. The bioassays that have been conducted were with the Vibrio fischeri for acute toxicity and the Pseudokirchneriella subcapitata for chronic toxicity. The exposure time of Vibrio fischeri in the ionic liquids was 5 and 15 minutes, while of Pseudokirchneriella subcapitata was 72 and 96 hours. Through a series of bioassays, the determination of EC50 was made, for the specifically ionic liquids after the biodegradation. The microorganism that has the ability to cleave the specifically ionic liquids is Sphingomonas sp. VITPTHJ. The dissertation is consisted of 4 chapters. In the first chapter, the theoretical part is presented. A literature review is carried out, regarding the ionic liquids and then for the toxicity concerning the ionic liquids from different bioassays. In the second chapter, the procedures that have been conducted in each bioassay are described. In the third chapter, the results are presented and there is analysis and discussion. Finally, in the forth chapter there is determination of the conclusions regarding the results from the experiments.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8719
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
περίληψη.pdf308.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

98
Last Week
3
Last month
13
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 50

34
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.