Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8717
Title: Ανάπτυξη κώδικα Matlab για την διενέργεια μακροχρόνιων ενεργειακών προβλέψεων στην Κύπρο
Authors: Μαγίδου, Μαρίνα 
Keywords: Πηγές ενέργειας;Κατανάλωση;Καύσιμα;Κόστος
Advisor: Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Abstract: Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αφορά την ανάπτυξη ενός κώδικα με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση μακροχρόνιων ενεργειακών προβλέψεων στην Κύπρο μέχρι το έτος 2040. Ο κώδικας είναι βασισμένος στο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης της τελικής ζήτησης ενέργειας που χρησιμοποιούν ήδη οι κυπριακές αρχές για τα Σχέδια Δράσης τους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρουσιάζεται η κατανάλωση της ενέργειας σε κάθε σημαντικό τομέα της οικονομίας. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη μακροοικονομικές μεταβλητές, καθώς επίσης και τις διάφορες τιμές της ενέργειας ανάλογα με το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, υπολογίζονται τα μερίδια των καυσίμων σε κάθε τομέα, ανάλογα με το κόστος της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, στις εκτιμήσεις συμπεριλήφθηκε και η μεταβλητή της δυνατότητας διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών και οι τεχνικοί περιορισμοί για την υιοθέτηση τους. Στο κείμενο που θα ακολουθήσει, παρατίθενται οι μαθηματικές διατυπώσεις για τον υπολογισμό της συνολικής ετήσιας ενεργειακής ζήτησης ανά τομέα και ανά καύσιμο και οι επιμέρους μαθηματικές σχέσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο κώδικας που υλοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τις προβλέψεις μαζί με τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν από την λειτουργία του. Όλα τα στοιχεία των σημαντικών παραμέτρων καταγράφηκαν ηλεκτρονικά μέσω του λογισμικού προγράμματος Μatlab και αυτόματα αποθηκεύτηκαν σε αρχεία Excel. Ακολούθως, εφαρμόστηκαν τρία υποθετικά σενάρια για διαφορετικές μελλοντικές τιμές πετρελαίου στον κώδικα που αναπτύχθηκε, το σενάριο αναφοράς, υψηλής τιμής πετρελαίου και χαμηλής τιμής πετρελαίου. Συγκεντρώθηκαν οι μεταβολές που προέκυψαν και έγινε ανάλυση της διαφοροποίησης της ενεργειακής ζήτησης. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που εξάχθηκαν είναι το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, επηρεάζονται ανάλογα και οι τιμές των υπόλοιπων καυσίμων και μειώνεται η ζήτηση τελικής συνολικής ενέργειας. Επίσης, η αντικαταστάσιμη ενέργεια, επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής του πετρελαίου. Από την άλλη μεριά όμως, η επίδραση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στην αναντικατάστατη ηλεκτρική ενέργεια είναι αμελητέα, αφού δεν υπάρχουν υποκατάστατα για την ηλεκτρική ενέργεια που θεωρείται και είδος πρώτης ανάγκης. Τέλος, παρατηρήθηκε μία τάση απόκλισης από τις συμβατικές πηγές ενέργειας και αύξηση της χρήσης πιο καθαρών πηγών, και στα τρία σενάρια εφαρμογής.
Description: This thesis concerns the implementation of a code, using the Matlab program, based on a mathematical model, which will be used for long-term annual forecasts of energy demand in Cyprus by the year 2040. The code is based on a mathematical model for energy demand forecasts, which is currently used from the government of Cyprus for the preparation of its national Action Plans on renewable energy sources and energy efficiency. The model takes into account macroeconomic variables, as well as the various energy prices depending on the type of fuel being used. Furthermore, the model calculates shares of fuels in each sector, depending on the cost of the technology, such as investment costs, operation/maintenance and fuel cost, and depending on each technology’s maturity and relevant technical constraints for the adoption of new technologies. The thesis describes the mathematical formulations and individual mathematical equations that were used to calculate total annual energy demand by sector and fuel. Moreover, it presents the code that was implemented in the Matlab software program, which records all data of the required parameters and exports results automatically to Excel files. Subsequently, three different scenarios were applied on the code for future oil prices, in order to explore the sensitivity of the energy demand, baseline scenario, high oil price scenario and low oil price scenario. Based on the scenario results, some conclusions are summarized in the last part of the thesis. The main conclusion is that as price increases, fuel prices are affected accordingly and energy demand is affected inversely. On the other hand, the effect of oil price rising on irreplaceable electricity is negligible, since there are no substitutes for electricity. Finally, there is a deviation trend from conventional energy sources to cleaner sources, which is observed in all scenarios.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8717
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Μαρίνα Μαγίδου.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

79
Last Week
1
Last month
3
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

60
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.