Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8692
Title: Επίδραση διάβρωσης χάλυβα σε υφιστάμενες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
Authors: Kόμπου, Μελίνα 
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα;Διάβρωση;Σεισμική τρωτότητα
Advisor: Χρυσοστόμου, Κρίστης
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση των υλικών με τη χρήση ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης. Σκοπός είναι να καθοριστεί κατά πόσον τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία έχουν διανύσει περίπου 50 χρόνια ζωής παρουσιάζουν σημαντική μείωση της σεισμικής τους επάρκειας και είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές ζημιές σε συχνούς σεισμούς. Επίσης θα καθοριστεί η αναμενόμενη επιδείνωση της κατάστασης στα επόμενα 25 χρόνια και κατά πόσο αυτή θα φέρει την κατασκευή κοντά στην μοναδική λύση της αντικατάστασης. Αναλύονται οι παράγοντες οι οποίοι δρούν αρνητικά στο οπλισμένο σκυρόδεμα και έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της αντοχής των μελών. Το πολύπλοκο φαινόμενο της διάβρωσης, η ύπαρξη ή η δημιουργία ρωγμών, τά αίτια τους καθώς επίσης οι συνέπειες που προκαλούν είτε στο σκυρόδεμα είτε στον οπλισμό προσεγγίζονται θεωρητικά. Για την αποτίμηση της συμπεριφοράς, προσομοιώθηκε ένα υφιστάμενο κτήριο στο λογισμικό SAP2000 έτσι ώστε για διάφορες σεισμικές διεγέρσεις και για 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους να εκτιμηθεί η ευπάθεια του κτηρίου. Οι 3 χρονικές περιόδοι ανάλυσης καλύπτουν πρίν και μετά την διάβρωση για 0 ,50 και 75 χρόνια ζωής του κτηρίου. Για την εύρεση του χρόνου έναρξης της διάβρωσης, στο υπο μελέτη κτήριο έγινε χρήση ενός πιθανολογικού μοντέλου το οποίο προτάθηκε από την FIB-CEB Task Group 5.6 (2006) που λαμβάνει υπόψη την εισχώρηση των χλωριόντων στο σκυρόδεμα. Στην συνέχεια έγιναν ανελαστικές δυναμικές αναλύσεις χρονοιστορίας, οι οποίες επιτυγχάνονται με τη χρονική εξέλιξη του σεισμού μεσω επιταχυνσιογραφημάτων. Τέλος, εξάχθηκαν αποτελέσματα για τις μέγιστες μετακινήσεις των κόμβων του πλαισιωτού κτηρίου καθώς επίσης ο σχηματισμός καμπύλων τρωτότητας, οι οποίες έχουν ως στόχο τον καθορισμό της πιθάνοτητας να ξεπεράσει το κτήριο ένα καθορισμένο επιπέδο βλάβης. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης είναι ότι η αύξηση της τρωτότητας σε σχέση με την αυξημένη ύπαρξη διάβρωσης φαίνεται να είναι σημαντική και είναι ικανή να μειώσει την αντοχή του κτιρίου σε σεισμική φόρτιση και να προκαλέσει σημαντικές αστοχίες ακόμα και σε συχνούς σεισμούς. Επομένως η απόφαση συντήρησης και ενίσχυσης του κτιρίου μετά την πάροδο των 50 ετών (χρονική περίοδος ζωής πλείστον υφιστάμενων κτιρίων Οπλισμένου σκυροδέματος) κρίνεται επιτακτική όχι μόνο για να αντισταθεί σε μεγάλους σεισμούς αλλά και σε συχνούς με μικρή περίοδο επανάληψης.
Description: The purpose of this thesis is the assessment of the seismic vulnerability of existing reinforced concrete buildings, taking into account the degradation over time due to aging effects using inelastic dynamic analysis. The factors that act negatively to reinforced concrete, and have effect on reducing the resistance of the members are described. As well as the complicated phenomenon of corrosion, the existence or the formation of cracking, their causes and also the consequences that occur on reinforcement bars and concrete are approached theoretically. To assess the vulnerability, an existing building it is simulated into SAP2000 software for various earthquake excitations and for three different time periods. These three periods of analysis cover before and after the performance of corrosion 0 ,50,75 years of lifetime of the building. Chloride induced corrosion is taken into account based on probabilistic modeling of corrosion initiation time and corrosion rate proposed by FIB-CEB Task Group 5.6 (2006). Afterwards inelastic dynamic analysis (time history) was performed using accelograms. Finally the results of maximum displacements were exported, and fragility curves based on these displacements are derived for determining the probability of the structure to exceed a certain damage limit state.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8692
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Διπλωματική μαστερ_Μελίνα Κόμπου.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

117
Last Week
1
Last month
1
checked on Jun 24, 2019

Download(s) 5

73
checked on Jun 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.