Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8648
Title: Παραγωγή εξωπολυσακχαριτών (EPS) με γαλακτωματοποιητικές ιδιότητες σε λάδια από τον απομονωθέντα αλόφιλο μικροοργανισμό Halomonas sp. RPA5
Authors: Παπαμάρκου, Ραφαήλ 
Keywords: Περιβαλλοντικό δείγμα;Αλόφιλος;Halomonas sp.;Εξωπολυσακχαρίτης (EPS);Bacterioruberin;Γαλακτωματοποιητική Ικανότατα και Σταθερότητα
Advisor: Βυρίδης, Ιωάννης
Issue Date: 2016
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασία είναι η απομόνωση ενός νέου μικροβιακού στελέχους από την Αλυκή του Ακρωτηρίου στη Λεμεσό με γαλακτωπατοποιητική ικανότητα σε διάφορους οργανικούς διαλύτες κάτω από κανονικές και ακραίες συνθήκες. Αρχικά, η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην παραγωγή εξωπολυσακχαρίτη (EPS) από τον αλόφιλο μικροοργανισμό Halomonas sp. RPA5 όπου ταυτοποιήθηκε με την ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA και απομονώθηκε από την Αλυκή του Ακρωτηρίου στη Λεμεσό. Ο μικροοργανισμός αυτός παράγει μία σημαντική ποσότητα εξωπολυσακχαριτών και βελτιστοποιείται χρησιμοποιώντας ως βιομέσο, NaCl, Yeast Extract, NH4Cl, K2HPO4×3H2O, MgO4S×7H2O, KH2PO4 και οξικό οξύ με 40, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 g/L και 3 mL/L αντίστοιχα με pH ίσο με 7 και θερμοκρασία ίση με 30 oC. Οι παραγόμενοι εξωπολυσακχαρίτες του μικροοργανισμού αυτού ελέχθησαν σε διαφορετικές επί τις εκατό κατ’ όγκο συγκεντρώσεις (% κ.ο.) εκχυλισμένου EPS (0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 και 2.5 % κ.ο.) και σε ακραίες συνθήκες pH, θερμοκρασίας και αποστείρωσης παρουσιάζοντας σημαντικά αποτελέσματα γαλακτωματοποιητικής ικανότητας και σταθερότητας. Οι διαφορετικοί οργανικοί διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, πετρέλαιο, εξάνιο, δεκαεξάνιο και κηροζίνη, ενώ το Tween 80 και Triton Χ-100 χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάστηκαν στα έλαια και κυρίως στο ελαιόλαδο με τα ποσοστά για 1 % και 2 % κ.ο. εκχυλισμένου EPS να ισούνται με 73.88 και 93.01 % αντίστοιχα. Αντίστοιχα, στις ακραίες συνθήκες σε pH=11, Τ=100 oC και αποστείρωση για 1 % κ.ο. εκχυλισμένου EPS και οργανικό διαλύτη το ελαιόλαδο είχαμε ποσοστά 93.18, 71.90 και 95.99 %. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός των υδατανθράκων (0.0514 g/L) και πρωτεινών (0.385 g/L) του παραγόμενου EPS. Ακόμη, ελέχθησαν οι ρεολογικές ιδιότητες τους και κυρίως το ιξώδες (1.26 ± 0.1 mPa•s) και τέλος, παρουσιάστηκαν τα οπτικά δεδομένα τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκόπιου με την ελεγχόμενη ένταση διατμητικής τάσης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον αλόφιλο μικροοργανισμό Halomonas sp. RPA5 απομονώθηκε ακόμη ένας μικροοργανισμός του γένους αυτού ο Halomonas sp. RPA9 μέσω της ίδιας προαναφερθέντας διαδικασίας. Ο μικροοργανισμός αυτός όμως, έχει την ικανότητα να παράγει καροτένιο-bacterioruberin και βελτιστοποιείται χρησιμοποιώντας ως βιομέσο, NaCl, Yeast Extract, NH4Cl, K2HPO4×3H2O, MgO4S×7H2O, KH2PO4 και γλυκερόλη με 40, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 g/L και 1 mL/L αντίστοιχα με pH ίσο με 7 και θερμοκρασία ίση με 30 oC. Ο ποιοτικός προσδιορισμός επιτεύχθηκε με τη χρησιμοποίηση της Φασματοφωτομετρίας Μοριακής Απορρόφησης Υπεριώδες/Ορατού. Με την μέθοδο αυτή, έγινε ταυτοποίηση του φάσματος σε μήκος κύματος 350–600nm με την κορυφή να εμφανίζεται στα 475 nm όπου σε συνδυασμό με την κατάλληλης βιβλιογραφίας καταλήξαμε στην πιθανότητα παραγωγή του καροτένιου, bacterioruberin. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να προσδιοριστεί ποσοτικά η συγκέντρωση του καροτένιου bacterioruberin θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέτρηση του δείγματος μας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Υγρής Xρωματογραφίας Yψηλής Πίεσης (HPLC).
Description: The aim of this thesis is the isolation of a new strain of the Akrotiri Salt Lake in Limassol emulsification capacity in various organic solvents under normal and extreme conditions. This thesis focuses on the production of exopolysaccharide (EPS) from the halophiles microorganism Halomonas sp. RPA5 which was identified through an analysis of 16S rRNA gene sequence and was isolated from the Salt Lake in Akrotiri Limassol. This microorganism produces a significant quantity of exopolysaccharides and is being optimised through the use of Viomes, NaCl, Yeast Extract, NH4Cl, K2HPO4×3H2O, MgO4S×7H2O, KH2PO4 and acetic acid with 40, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 g / L and 3 mL / L respectively, with a pH of 7 and temperature of 30 oC. The produced exopolysaccharides of this microorganism were tested at different concentrations on percentage of the volume (vol%) of extracted EPS (0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 vol%) at extreme pH, temperature and sterilizing conditions, presenting significant results of emulsification capacity and stability. The various organic solvents used are olive oil, sunflower oil, corn oil, petroleum, hexane, hexadecane, and kerosene, while Tween 80 and Triton X-100 were used as controls. The larger percentages appeared in oils, especially in olive oil with the rates for 1% and 2% of the volume of extracted EPS were equal to 73.88 and 93.01% respectively. Correspondingly, in the extreme conditions of pH = 11, T = 100 oC and sterilization for 1 vol% of extracted EPS and organic solvent, the rates of 93.18, 71.90 and 95.99% had appeared in olive oil. Also, a quantitative determination of carbohydrates (0.0514 g / L) and protein (0.385 g / L) of the resulting EPS was conducted. Furthermore, their rheological qualities were checked and especially the viscosity of (1.26 ± 0.1 mPa•s), and, finally their optical data were presented through the use of electronic microscope with interdepartmental voltage controlled intensity. Furthermore, it is noteworthy that apart from halophiles microorganism Halomonas sp. RPA5, another microorganism of this genus was isolated, the Halomonas sp. RPA9, through the same procedure mentioned above. This microorganism however, has the ability to produce carotene-bacterioruberin and is being optimized through the use of Viomes, NaCl, Yeast Extract, NH4Cl, K2HPO4×3H2O, MgO4S×7H2O, KH2PO4 and glycerol with 40, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 g / L and 1 mL / L respectively with a pH of 7 and temperature of 30 oC. This qualitative identification was achieved through the use of Molecular spectrophotometry UV / visible absorption. With this process, an identification in the range of 350-600nm was conducted, while the peak appeared at 475 nm and with the support of the appropriate literature we reached to the possibility of producing carotene, bacterioruberin. It is noted that, in order to determine in quantitative terms the concentration of carotene bacterioruberin, a measurement of the sample should take place through the use of the method of HPLC.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8648
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ-ΡΑΦΑΗΛ.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

76
Last Week
2
Last month
1
checked on Jun 24, 2019

Download(s) 10

106
checked on Jun 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.