Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8404
Title: Υποστήριξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Κύπρο με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Authors: Ευσταθίου, Στυλιανός 
Keywords: Maritime spatial planning;AHP Scenarios;Geometric Information System;EEZ
Advisor: Χατζημιτσής, Διόφαντος Γ.
Hadjimitsis, Diofantos G.
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: As maritime activities are increasing within the EEZ of Cyprus, the need for an integrated Maritime Spatial Planning (MSP) extends more and more, especially in these times of social and economic decline facing the island. Such a design will attempt to record, analyze and propose differentiations to the current situation of the Cyprus EEZ which is characterized by disorder and disharmony. It will unlock the potential investment and allow operations such as drilling for hydrocarbons, wind farms, fishing, aquaculture, tourism, coastal navigation, the underwater archeology, coexist peacefully, to the benefit of residents and the national economy. This thesis focuses on the marine area between Parekklisia of Limassol and Alaminos of Larnaca District. The main highlights of the European directives issued that are directly related to this topic are presented in detail and subsequently MSP applications in European Union countries and other countries of the world are displayed. Thereafter the activities shown in the study area are divided into three main Axes (routes): Energy, Tourism and Environment. Having made an assessment of the conflicts between the activities of each axle and between the axles, follows the development of three MSP scenarios for the region of study, each oriented towards one of the above axes (routes). Based on the above created scenarios, followed the Analytic Hierarchy Process (AHP) for one of the scenarios created to distribute weight in the activities of the study area. Upon completion of the AHP, there were created zones of influence (Buffer zones) for each activity, supported by approved data and information provided by the Cyprus University of Technology. Finally, after a series of combination and data processing, final maps were exported for the study area combining the results of the AHP method and the results of the zones of influence, suggesting suitable locations for the placement of new activities and indicating all the activity conflicts of the selected scenario.
Description: Καθώς οι θαλάσσιες δραστηριότητες ολοένα και αυξάνονται μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής ΑΟΖ, η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) εκτείνεται όλο και περισσότερο, ειδικότερα στη σημερινή εποχή της κοινωνικής και οικονομικής παρακμής που αντιμετωπίζει το νησί. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα προσπαθήσει να καταγράψει, να αναλύσει και να προτείνει διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση της Κυπριακής ΑΟΖ που χαρακτηρίζεται από αταξία και δυσαρμονία, θα απελευθερώσει το δυναμικό επενδύσεων και θα επιτρέψει σε δραστηριότητες όπως οι γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες, τα αιολικά πάρκα, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, η ενάλια αρχαιολογία, να συνυπάρξουν ειρηνικά, σε όφελος των κατοίκων και της εθνικής οικονομίας. Η παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή από την Παρεκκλησιά της Λεμεσού μέχρι την Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύριες επισημάνσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών που εκδόθηκαν και σχετίζονται άμεσα με το παρόν θέμα, και ακολούθως προβάλλονται οι εφαρμογές ΘΧΣ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της υφηλίου καθώς επίσης οι ενέργειες και τα στάδια προς υλοποίηση που ακολούθησαν. Στη συνέχεια αναφαίνονται οι δραστηριότητες της υπό μελέτη περιοχής χωρισμένες σε τρείς κύριους άξονες: Ενέργειας, Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Αφού γίνεται μια εκτίμηση των συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του κάθε άξονα και μεταξύ των αξόνων γενικότερα, ακολουθεί η ανάπτυξη τριών σεναρίων ΘΧΣ στη περιοχή, το καθένα προσανατολισμένο προς ένα από τους πιο πάνω άξονες. Βάσει των προαναφερθέν σεναρίων που δημιουργήθηκαν, ακολούθησε η Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων (Analytic Hierarchy Process, AHP) ενός από τα σενάρια που δημιουργήθηκαν με σκοπό την κατανομή βάρους στις δραστηριότητες της περιοχή μελέτης. Με το πέρας της AHP δημιουργήθηκαν ζώνες επιρροής (Buffer zones) για τη κάθε δραστηριότητα στηριζόμενες σε εγκεκριμένα δεδομένα και στοιχεία που δόθηκαν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέλος, μετά από μια σειρά συνδυασμού και επεξεργασίας δεδομένων εξάχθηκε οι τελικοί χάρτες για την υπό μελέτη περιοχή οι οποίοι συνδυάζουν την πληροφορία της AHP μεθόδου και των ζωνών επιρροής και υποδεικνύουν τις κατάλληλες θέσεις για χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων, καθώς και τις συγκρούσεις όλων των δραστηριοτήτων με το σεναρίου 1 που επιλέχτηκε.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8404
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf278.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

90
Last Week
2
Last month
6
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

29
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.