Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8398
Title: Αριθμητική επίλυση και μελέτη της μη-μόνιμης ροής σε κεκλιμένο υδροφορέα με ομοιόμορφη επαναφόρτιση
Authors: Αργυρού, Γεώργιος 
Keywords: Flow in aquifer tilted;Boiissinesq;Henderson and Wooding
Advisor: Ακύλας, Ευάγγελος
Akylas, Evangelos
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: In the present study analyzes the flow in aquifer tilted, which is enriched through vertical supply. The Boiissinesq used the hydraulic theory of Diipnit-Forchhehner to express the saturated groundwater flow through a porous layer, through a nonlinear equation for the current flow, which is determined by the linear gravity and quadratic effect of pressure. Using the differential equation of conservation of mass, the Boussinesq resulted in a non-linear, second order, differential equation expressing the evolution of the depths of the water column in the aquifer. The Henderson and Wooding (1964) developed an accurate analytical solution for permanent stable saturated flow above problem (at a constant rate recharge), and their work deserves special mention in the history of solutions of nonlinear equation of Boiissinesq. However, there is a general solution for the transitional dynamic situation, which has major practical interest for the field of hydrology. In this paper numerically solved the equations for the case of rising during uniformly loaded and the results can be considered as a reference for calibration and checking approximations of simpler models for the evolution of groundwater flow. A similar work has been presented by Beven 1981. but in this diplomatic problem repositioned to different dimensionless format allows you to draw conclusions in relation to the new similarity factor. The gradual transition of the problem of kinematics solution to the conditions imposed by the case of horizontal aquifer becomes clearer and the problematic behaviour of zero enforcement runoff in upstream limit on small slopes.
Description: Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ροή σε υπόγειο υδροφορέα υπό κλίση, ο οποίος εμπλουτίζεται μέσω κατακόρυφης τροφοδοσίας. Ο Boiissinesq χρησιμοποίησε την υδραυλική θεωρία των Dupuit-Forchheimer για να εκφράσει την κορεσμένη ροή των υπογείων υδάτων μέσω ενός πορώδους στρώματος, μέσω μιας μη γραμμικής εξίσωσης για τη υφιστάμενη ροή, η οποία καθορίζεται από τη γραμμική επίδραση της βαρύτητας και την τετραγωνική επίδραση της πίεσης. Χρησιμοποιώντας τη διαφορική εξίσωση της διατήρησης της μάζας, ο Boiissmesq κατέληξε σε μία μη γραμμική, δεύτερης τάξης. διαφορική εξίσωση που εκφράζει την εξέλιξη των βαθών της στήλης του νερού εντός του υπόγειου υδροφορέα. Οι Henderson and Wooding (1964) ανέπτυξαν μια ακριβή, αναλυτική λύση για τη μόνιμη σταθερή κορεσμένη ροή στο παραπάνω πρόβλημα (υπό σταθερό ρυθμό επαναφόρτισης). και το έργο τους αξίζει ιδιαίτερη μνεία στην ιστορία των λύσεων της μη γραμμικής εξίσωσης του Boussinesq. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια γενική λύσης για την μεταβατική δυναμική κατάσταση, η οποία έχει κύριο πρακτικό ενδιαφέρον για το τομέα της Υδρολογίας. Στη συγκεκριμένη εργασία λύνονται αριθμητικά οι εξισώσεις για την περίπτωση της ανόδου της στάθμης κατά τη διάρκεια ομοιόμορφης φόρτισης και τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ως αναφορά για την βαθμονόμηση και τον έλεγχο προσεγγιστικών απλούστερων μοντέλων για την εξέλιξη της υπόγειας ροής. Μία αντίστοιχη εργασία έχει παρουσιαστεί από τον Beven το 1981, αλλά στην παρούσα διπλωματική το πρόβλημα επανατοποθετείται σε διαφορετική αδιαστατοποιημένη μορφή που επιτρέπει τη εξαγωγή συμπερασμάτων σε συνάρτηση με τον νέο παράγοντα ομοιότητας. Η σταδιακή μετάβαση του προβλήματος από την κινηματική λύση προς της συνθήκες που επιβάλλει η περίπτωση οριζόντιου υδροφορέα γίνεται σαφέστερη καθώς και η προβληματική συμπεριφορά της επιβολής μηδενικής απορροής στο ανάντι όριο σε μικρές κλίσεις.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8398
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf240.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

100
Last Week
4
Last month
4
checked on Nov 19, 2019

Download(s)

33
checked on Nov 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.