Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8390
Title: Γεωμετρική τεκμηρίωση Ι.Μ. Αγίου Ηρακλειδίου με τη χρήση επίγειου σαρωτή λέιζερ
Authors: Χριστοδούλου, Μαρία 
Keywords: Study of monuments;Protection;Conservation;Restoration;Geometric documentation;Three dimensional (3D);Geometric recording;Cultural heritage;2D;Documentation of monuments
Advisor: Χατζημιτσής, Διόφαντος Γ.
Hadjimitsis, Diofantos G.
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: It is obvious, that the thorough study of monuments is an obligation of our era. During the very recent decades, international bodies and related agencies have passed resolutions concerning the obligation for protection, conservation and restoration of monuments. The geometric documentation records the present of monuments, as they have been shaped in the course of time. The geometric documentation provides the necessary background for the studies of the past, as well as the plans for the future. Therefore, it may be defined as the action of acquiring, processing, presenting and recording the necessary data for the determination of the position and the actual existing form, shape and size of a monument in the three dimensional space at a particular moment in time. The geometric recording of a monument is only one, but essential part of the general documentation process dealing with cultural heritage. After the acquisition and development steps, the results are a series of products, usually at large scales, which fully document the geometrical properties of the monument in 2D and in 3D (Georgopoulos et al, 2005). This Thesis Study develops a methodology which can be used for the geometric documentation of monuments. The methodology developed includes the use of geodetic instruments, as well as the use of specialized software in order to extract the final derivatives which can be used for documentation of monuments. The final products were created in 1:50 scale including three vertical sections and six horizontal. These products in late stage were evaluated for their credibility. The objective of this thesis study is the complete geometric documentation of the tomb of St. Irakleidios village Politiko in the Nicosia district.
Description: Είναι προφανές, ότι η ενδελεχής μελέτη των μνημείων αποτελεί υποχρέωση της εποχής μας. Κατά τη διάρκεια των πολύ πρόσφατων δεκαετιών, διεθνείς οργανισμοί έχουν περάσει ψηφίσματα σχετικά με την υποχρέωση για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των μνημείων. Η γεωμετρική τεκμηρίωση καταγράφει τη παρούσα κατάσταση ενός μνημείου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων. Η γεωμετρική τεκμηρίωση παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για τις μελέτες του παρελθόντος, καθώς και τα σχέδια για το μέλλον. Ως εκ τούτου, μπορεί να οριστεί ως η δράση της απόκτησης, επεξεργασίας, παρουσίασης και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων για τον προσδιορισμό της θέσης και της πραγματικής υπάρχουσας μορφής, το σχήμα και το μέγεθος του μνημείο, στον τρισδιάστατο χώρο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η γεωμετρική αποτύπωση ενός μνημείου είναι μόνο μία, αλλά αποτελεί το ουσιαστικό μέρος της γενικής διαδικασίας τεκμηρίωσης που ασχολείται με την πολιτιστική κληρονομιά. Μετά τα βήματα της απόκτηση και της ανάπτυξης, τα αποτελέσματα είναι μια σειρά προϊόντων, συνήθως σε μεγάλες κλίμακες, τα οποία τεκμηριώνουν πλήρως τις γεωμετρικές ιδιότητες του μνημείου σε δισδιάστατες ή και τρισδιάστατες προβολές (Georgopoulos et al, 2005). Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται περιλαμβάνει τη χρήση γεωδαιτικών οργάνων, όπως επίσης και τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, έτσι ώστε να εξαχθούν τα τελικά παράγωγα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη τεκμηρίωση μνημείων. Τα τελικά προϊόντα τα οποία δημιουργήθηκαν σε κλίμακα 1:50 περιλαμβάνουν τέσσρις κατακόρυφες τομές και έξι οριζόντιες. Τα προϊόντα αυτά σε τελικό στάδιο αξιολογήθηκαν για την αξιοπιστία τους. Ο στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης είναι η πλήρης γεωμετρική τεκμηρίωση του τάφου του Αγίου Ηρακλειδίου στο χωριό Πολιτικό της επαρχίας Λευκωσίας.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8390
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Χριστοδούλου Μαρία.pdf243.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

105
Last Week
1
Last month
5
checked on Aug 22, 2019

Download(s) 20

33
checked on Aug 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.