Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8367
Title: Σχεδιασμός κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
Authors: Παρασκευά, Νίκος 
Keywords: Consumption of energy;Energy crisis;Improvement of the building sector;Buildings with zero consumption;Zero energy buildings
Advisor: Ελευθερίου, Πολύβιος
Eleftheriou, Polyvios
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Living in a contemporary world, the rapid tempo of development associated with demands for a better way of living, increased the consumption of energy and consequently the establishment of energy crisis. The necessity for conserving energy is a perceived in a global spectrum, impelling energy carriers to assemble actions and impulse the development of technologies for the attainment in decreasing consumptions of energy. In Europe, there is a coordination of the whole process with the creation of a series of directives: legislations seeking to coordinate the member states with common aims and methodologies. The building sector constitutes the focal point of legislative frameworks, a sector which is, on the one hand, fundamental for the large percentage of waste of energy, while on the second hand upholds the largest potentials of meliorating the energy crisis. The instructions include various points for the upgrade and improvement of the building sector, whereas, the ultimate aim is to ensure the creation of new buildings with zero consumption. In other words, buildings that are capable of being energy autonomous play a vital role towards the global diminution of consumption of energy. The path for the achievement of zero energy buildings is long and rough, and therefore frameworks were established for the gradual achievement of the final goals; one of them is the conversion of existing buildings as well as new, to nearly zero energy, through harmonizing directives of European Union.Within the framework of the present work thesis, the energy behaviours in the climate of Cyprus residence are analyzed, and specifically the behaviours of the envelope of the buildings, driven by the techniques which are defined through the guidance of the Cypriot enactment. Subsequently, there is an implementation of various forms of insulation to improve the external envelope and additionally the upgrade; aims to harmonize the envelope with a building model of nearly zero energy consumption. Thereafter there is quelling of techno-economic analysis of the improvements. On the latter there is a comparison of the results, from the affection on the upgrade of the building envelope and their premature conditions, illustrating their differences.
Description: Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε οι αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης, και η απαιτήσεις για καλύτερο τρόπο ζωής, αύξησαν την κατανάλωση ενέργειας με συνέπεια την δημιουργία ενεργειακής κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για την εξοικονόμηση ενέργειας, αναγκάζοντας τους φορείς ενέργειας να οργανώσουν ενέργειες και να ωθήσουν την ανάπτυξη τεχνολογιών για την επίτευξη μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας. Στην Ευρώπη γίνεται συντονισμός της όλης διαδικασίας με την δημιουργία σειράς οδηγιών, νομοθεσίες που αποβλέπουν το συντονισμό των κρατών μελών για κείνους στόχους και μεθοδολογίες. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί το επίκεντρο των νομοθετικών πλαισίων, τομέας που αφενός ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό σπατάλης ενέργειας, αφετέρου έχει της μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής κρίσης. Η οδηγίες περικλείουν διάφορα σημεία για την αναβάθμιση και βελτίωση του κτιριακού τομέα, εντούτοις απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της δημιουργίας νέων κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κτίρια τα οποία έχουν την δυνατότητα να είναι αυτόνομα ενεργειακά, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια μείωση κατανάλωσης της ενέργειας. Το μονοπάτι για την επίτευξη Κτηρίων μηδενικής Κατανάλωσης ενέργειας είναι μακρύ και δύσβατο, έτσι τέθηκαν σκαλοπάτια για την σταδιακή επίτευξη των τελικό στόχων, ένα από αυτά είναι η μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων όπως και καινούριων, σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, μέσα από την εναρμόνιση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύονται η ενεργειακές συμπεριφορές κατοικιών στο κλήμα της Κύπρου, και ειδικότερα τις συμπεριφοράς του κελύφους των κτιρίων, με γνώμονα τις τεχνικές που ορίζουν η οδηγίες και η Κυπριακή νομοθεσία. Ακολούθως γίνεται εφαρμογή διαφόρων μορφών θερμομόνωσης για βελτίωση του εξωτερικού κελύφους, και επιπροσθέτως η αναβάθμιση στοχεύει την εναρμόνιση του κελύφους με το πρότυπο κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Στη συνέχεια καταβάλλεται τεχνοοικονομική ανάλυση των βελτιώσεων. Στο τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων, από την επίδραση της αναβάθμισης του κελύφους των κτηρίων και της πρώιμης κατάστασης τους, τοποθετώντας τις διαφορές.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8367
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Παρασκευά Νίκος GR.pdf105.17 kBAdobe PDFView/Open
Παρασκευά Νίκος EN.pdf6.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

108
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

27
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.