Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8362
Title: Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και εφαρμογής οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτύπων στο τομέα της Μηχανικής στην Κύπρο
Authors: Κλεάνθους, Μάρκος 
Keywords: Standardization;European Union guidelines;Standards
Advisor: Αγγελή, Ιωάννης
Angeli, Ioannis
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Purpose The main aim of this dissertation is the investigation of the importance of standardization as a concept and a science, the relevant directives of the European Union as well as the standards in general. Furthermore this paper attempts to examine the extend these are being implemented in engineering sector of Cyprus. Through a nationwide survey, the current situation in Cypriots was investigated according to the consumers in Cyprus own perspective and knowledge regarding the Cypriot businesses and institutions that are related in the field of mechanical engineering. Moreover the aim was to draw important conclusions which will lead to as a number of recommendations towards all possible levels of potential implementation for a more comprehensive and effective roll out of the knowledge/information acquired on the importance and the benefits of standardization. Methodology The study has drawn input from the research performed, interviews as well as an online tool for creating questionnaires. At the initial stage of the study, a historical background is laid out in the paper indicating the development and evolution of the standardization concept. The relevant terminology is thoroughly defined as a part of this study. The relevant stakeholders including both the different privately owned legal entities as well as the relevant public (government) services, that are operating in Cyprus, are presented in the study. Then, through interviews and a questionnaire the various companies and organizations, that were selected, were asked to provide their views on the possible, if any, benefits, possible improvements in processes on a financial level. Further to that the companies involved were asked to provide possible problems and disadvantages which they encountered from their experiences or maybe problems they foresee from a potential implementation of the standards, relevant directives etc. Based on the results of the research a comprehensive analysis was performed in regards to the identified pros and cons they were categorized, on one hand, as potential positive forces and opportunities of standards in business and on the other hand the possible failing and problems faced by the implementation of standards. At the final stage of the research, there were some important suggestions laid forward regarding the smooth penetration and finally the implementation of standards and guidelines-directives of EU in a business operating in Cyprus seeking to gain a competitive advantage in her market share. For a more complete and effective information of all interested members on the importance and benefits of standardization. The aim was to promote standardization as a tool of comparativeness for the Cypriot products and services. Results The results derived from the particular study have shown that the selected firms are well aware of the concept of standards and the fact that they have to implement them in their operations. Needless to say that a large percentage of companies are already implementing them and would recommend to other companies to incorporate them in their daily operations. It has been observed that most businesses are indeed purchasing standards regardless of the cost. Yet opinions vary, since other companies consider them expensive, other believes they are affordable but another percentage thinks that standards are expensive. Thoroughly examining the outcomes both of the interviews as well as the outcomes of the questionnaire, complemented by a SWOT analysis which indicates the strengths, weaknesses, opportunities and threads the following have been concluded. The implementation of standards, has enormously helped many businesses and managed to differentiate themselves from the rest, gaining that way a competitive advantage. Unfortunately nowadays, due to the economic crisis, it seems that some companies which have been negatively affected and they do not have the opportunity or they do not consider implementing standards as their priorities, since they are in a difficult position operating in the current adverse economic conditions of the market. Concluding, the benefits from implementing standards, in a company, will definitely provide several positive results. It would be of great importance if the accountable government services work towards a direction that will form a more favorable climate, maybe in the form of incentives, for the companies so that they proceed further with implementation of standardization, something that would undoubtedly benefit Cyprus as a whole.
Description: Σκοπός Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της σημασίας και του βαθμού εφαρμογής της τυποποίησης, των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα των προτύπων, στον τομέα της μηχανικής στη Κύπρο. Διενεργήθηκε παγκύπρια έρευνα, με την οποία διερευνήθηκε η αντίληψη, η γνώση και η άπονη των καταναλωτών της Κύπρου δίδοντας έτσι μια εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στη κυπριακή κοινωνία. Επιπρόσθετα, η έρευνα έλαβε υπόψη πέραν των πιο πάνω, πτυχές όπως ο βαθμός εφαρμογής και υιοθέτησης των προτύπων και σχετικών οδηγιών της Ε.Ε από κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο τομέα της μηχανολογικής μηχανικής. Παράλληλα, πολύ σημαντικός στόχος της εν λόγω έρευνας, πέραν της εξαγωγής συμπερασμάτων, ήταν και η παράθεση εισηγήσεων σε όλα τα επίπεδα πιθανής εφαρμογής για τη πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση για τη σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της τυποποίησης από όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Μεθοδολογία / Προσέγγιση Η μελέτη ολοκληρώθηκε αντλώντας δεδομένα και πληροφορίες από τη διενεργηθείσα έρευνα, από συνεντεύξεις καθώς και με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού εργαλείου για τη δημιουργία ερωτηματολογίου. Αρχικά, η μελέτη παραθέτει μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εφαρμογή των προτύπων από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Διατυπώθηκαν ορισμοί σχετικοί με το θέμα και παρουσιάστηκαν διάφοροι φορείς που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο, οι οποίοι ασχολούνται με την τυποποίηση. Στη συνέχεια, μέσω των συνεντεύξεων αλλά και του ερωτηματολογίου, οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί που επιλέχθηκαν, τους ζητήθηκε όπως παραθέσουν μεταξύ άλλων, τις απόψεις τους για ενδεχόμενα οφέλη, πιθανές βελτιώσεις στις διαδικασίες, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και μη. Επίσης, ζητήθηκε η συμβολή τους σε σχέση με προβλήματα και μειονεκτήματα που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή των προτύπων, οδηγιών κλπ. Με βάση. τόσο την έρευνα όσο και εξαχθέντα αποτελέσματα αυτής, έγινε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση / αξιολόγηση των υπέρ και των κατά που εντοπίστηκαν, καταγράφοντας έτσι από τη μια μεριά τις δυνητικές θετικές δυνάμεις και ευκαιρίες των προτύπων στις επιχειρήσεις και από την άλλη, τις πιθανές αδυναμίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εφαρμογή των προτύπων. Στο τελευταίο στάδιο της μελέτης, παρουσιάζονται εισηγήσεις / προτάσεις για την ομαλή υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων και οδηγιών, για μια πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τη σημασία και τα οφέλη της τυποποίησης. Στόχος ήταν η προώθηση της τυποποίησης σαν ένα εργαλείο συγκριτικού πλεονεκτήματος και ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Πόρισμα Από την μελέτη αυτή, διαπιστώνεται πώς οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις γνωρίζουν την έννοια αλλά και σημασία των προτύπων καθώς και για το γεγονός ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα, αφού ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων ήδη τα εφαρμόζει και θα σύστηνε την εφαρμογή τους. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, αγοράζουν πρότυπα, όμως όσον αφορά το κόστος τους, οι απόψεις διίστανται, αφού ένα ποσοστό των επιχειρήσεων εξέφρασε την άπονη ότι τα θεωρεί ακριβά, ενώ άλλο ποσοστό επιχειρήσεων τα θεωρεί προσιτά αλλά και πολύ ακριβά. Αξιολογώντας τις συνεντεύξεις, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αλλά και κάνοντας μια ανάλυση SWOT με την οποία διαφαίνονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης, ο συγγραφέας κατέληξε στα επόμενα συμπεράσματα. Με την εφαρμογή των προτύπων, πολλές επιχειρήσεις έχουν βοηθηθεί σε τεράστιο βαθμό και κατάφεραν να διαφοροποιηθούν από τις υπόλοιπες έχοντας έτσι αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δυστυχώς σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, φαίνεται ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί αρνητικά, παρουσιάζοντας δυσκολίες δραστηριοποίησης στην αγορά, με αποτέλεσμα να τοποθετούν σε δεύτερη μοίρα την υιοθέτηση και κατ' επέκταση την εφαρμογή των προτύπων. Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι θα είναι πολύ ευεργετικό, οι εμπλεκόμενοι φορείς που ασχολούνται με την τυποποίηση, να σκεφτούν τρόπους και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις μέτρα για καλύτερη προώθηση της τυποποίησης με αποτέλεσμα την περαιτέρω διείσδυση και εφαρμογή των προτύπων στον τόπο μας.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8362
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Κλεάνθους Μάρκος GR.pdf175.07 kBAdobe PDFView/Open
Κλεάνθους Μάρκος EN.pdf9.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

100
Last Week
2
Last month
5
checked on Nov 18, 2019

Download(s) 10

4
checked on Nov 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.