Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8335
Title: Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθειας στην οδήγηση με ανάλυση και επεξεργασία εικόνων
Authors: Πρίγκης, Ζαννέτος 
Keywords: Αssist driving system;Analysis and image processing;NI myRIO;NI LabView;Data receiving system;Programming code
Advisor: Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Τhis final year project entitled "Design and development of an Assist driving system using analysis and image processing" is an attempt to create a simple, user-friendly and operating system that will provide convenience to the user in specific aspects of driving. To serve this purpose, first of all, there was a study of several such systems that are currently available in the market. This search describes how each system works and the way that each one of them provides drivability. Then the main pillars of the system to be developed are analysed. These are the data adjustment system, NI myRIO, a device designed and developed by the company National Instruments, for which a general reference is made, containing a general description and the company history. The reference for the NI myRIO, includes the description of its operation, the device’s specifications and the advantages of its use. The data acquisition system is consisted by the software NI LabView, also a development by the company National Instruments. This software is the software used to program the NI myRIO, correct processing of data and extracting information. Also, the data receiving system contains sensors that may be included in the system. These sensors are sonar, radar, infrared sensor and photodiode along with the webcam that will be used to capture images. Later on, in particular Chapter 5 analyses the preliminary procedures followed to connect the NI myRIO, with the computer, wired and wireless, and mobile or tablet. A description, which includes the original procedures before programming is made with pictures and very clear step by step instructions. Chapter 6 analyses the specific details that which will consist the final system basis by the means available. This description includes the analysis of the models that will be used function, technical characteristics and how these are applied to the system. Chapter 7 clarifies the detailed mode of the system together with a description of the programming code, how the notifications are received, how the results are transmitted to the server and the convenience that each of the system part provides to the user. Finally, the last three chapters, state the conclusions from all the study, the analysis of the overall cost, ways of reducing and ways in which the system can be made more functional, more efficient and how to provide more convenience to the user.
Description: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο “Σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος υποβοήθειας στην οδήγηση (assist driving system) με τη χρήση ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων” γίνεται μια προσπάθεια για δημιουργία ενός απλού, εύχρηστου και λειτουργικού συστήματος το οποίο θα παρέχει δεδομένα στον οδηγό σε συγκεκριμένες πτυχές της οδήγησης. Προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, πρώτα από όλα, γίνεται μια μελέτη διάφορων τέτοιων συστημάτων που εφαρμόζονται σήμερα σε αυτοκίνητα διαθέσιμα στην αγορά. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ανάλυση και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους καθώς και του τρόπου με τον οποίο παρέχουν πληροφορίες στην οδήγηση. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικοί πυλώνες του συστήματος που πρόκειται να αναπτυχθεί. Αυτοί είναι το σύστημα προσαρμογής δεδομένων, NI myRIO, μια συσκευή κατασκευή της εταιρίας National Instruments, για την οποία επίσης γίνεται μια γενική περιγραφή καθώς και ιστορική αναδρομή. Η αναφορά για το NI myRIO, περιλαμβάνει την περιγραφή λειτουργίας του, ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του αλλά και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του. Το σύστημα παραλαβής δεδομένων, αποτελείται από το λογισμικό NI LabView, επίσης της εταιρείας National Instruments. Το λογισμικό αυτό, είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του NI myRIO και για τη σωστή επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή των πληροφοριών. Έπειτα, στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια ανάλυση της λειτουργίας αλλά και έρευνα για διάφορους αισθητήρες οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν το σύστημα. Οι αισθητήρες αυτοί είναι οι σόναρ, ραντάρ, αισθητήρας υπέρυθρων και φωτοδίοδος μαζί με τη webcam που θα χρησιμοποιείται για την συλλογή εικόνων. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5, αναλύονται οι προκαταρτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διασύνδεση του NI myRIO, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενσύρματα και ασύρματα, και με συστήματα παραλαβής δεδομένων όπως το κινητό ή ταμπλέτα. Η περιγραφή, η οποία περιλαμβάνει και τις αρχικές διαδικασίες πριν τον προγραμματισμό, γίνεται με εικόνες και σαφέστατες οδηγίες βήμα προς βήμα. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων από το οποίο θα αποτελείται το τελικό σύστημα, βάσει και των διαθέσιμων μέσων. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των συγκεκριμένων μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν, τρόπο λειτουργία, τεχνικά χαρακτηριστικά και τρόπος εφαρμογής τους στο σύστημα. Στο Κεφάλαιο 7, γίνεται σαφής ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος μαζί με περιγραφή του κώδικα προγραμματισμού, του τρόπου ειδοποιήσεων του τρόπου λήψης των μετρήσεων αλλά και της ευκολίας που θα παρέχει το κάθε κομμάτι του συστήματος στο χρήστη. Τέλος, στα τρία τελευταία κεφάλαια, αναφέρονται τα συμπεράσματα από όλη τη μελέτη που προηγήθηκε, αναλύεται το γενικό κόστος και τρόποι μείωσης του αλλά και τρόποι με τους οποίους το σύστημα μπορεί να γίνει πιο λειτουργικό, πιο αποδοτικό και πώς να παρέχει μεγαλύτερη ευκολία στο χρήστη.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8335
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ABSTRACT.pdf177.48 kBAdobe PDFView/Open
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf177.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

82
Last Week
1
Last month
5
checked on Aug 23, 2019

Download(s)

12
checked on Aug 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.