Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8323
Title: Οι ανάγκες πληροφόρησης των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και των οικογενειών τους πριν την έξοδο τους από το νοσοκομείο
Authors: Παναγή, Ανδρούλλα 
Keywords: Cardiac surgery patient discharge questionnaire;Cardiac surgery discharge questionnaire for families;Cardiac surgery;Nursing practice;Cardiac patient;Hospital;Greek-Cypriot population;Postoperative period;Age;Quality information
Advisor: Λαμπρινού, Αικατερίνη
Μίτλεττον, Νίκος
Παπαθανάσογλου, Ελισάβετ
Lambrinou, Ekaterini
Middleton, Nicos
Papathanassoglou, Elizabeth
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Introduction: The increased complexity of cardiac surgery makes critical the development of the effective education and teaching of both patient and relatives and it is part of the complex purpose of the nursing practice. The hospital discharge planning of a cardiac patient provides an opportunity to both himself and to his family, to deal with any problems, real or potential, which often occur in the postoperative period, in order to ensure the safe return of the patient at home. Providing high quality information regarding the discharge increases the satisfaction of the care provided, improves the adaptation of the patient at home after the exit from the hospital and enhances the ability of patients and their families in dealing with situations. Purpose: The main purpose of this study is to investigate the information needs of patients undergoing cardiac surgery and their families in Cyprus, before the hospital discharge. Material - Method: This is a descriptive comparative and correlational study which includes validation of the tools to a Greek-Cypriot population. The sample of the study included 132 patients who underwent a cardiac surgery and were hospitalized in two major Cardiac Surgery Centres in Nicosia from the 1st of March 2014 until the 31st of October 2014. The sample also included 132 relatives of the patients. Data collection was done by using the Cardiac Surgery Patient Discharge Questionnaire and Cardiac Surgery Discharge Questionnaire for Families which were translated in the Greek language. To test the stability of the tools they were piloted on 20 patients and their relatives in order to check the reliability of test - retest with the Pearson correlation coefficient. Moreover, an assessment was made of the homogeneity of the questions of the questionnaires with reliability and internal consistency coefficient Cronbach alpha. To check the validity of the structure of the questionnaires a confirmative factor analysis was made. For independent variables of two parameters the criterion t was applied while for independent variables of more than two parameters, the one-way Analysis of Variance (one-way ANOVA) was applied.Results: The questionnaire on patients shows a good reliability rate (Pearson correlation> 0.9, p = 0.000, Cronbach's Alpha> 0.6) and validity. The questionnaire on relatives shows satisfactory reliability of the test (Pearson correlation> 0.6, p <0.005). In correlation made on the fields of the questionnaire for the relatives of patients the Cronbach's Alpha coefficient was not calculated because there is no variation in the participants' responses. The comparison which was made between the patients and their relatives showed that the need to provide discharge information is more important to the relatives rather than the patients (p <0.05). In the patients' group there were some differences regarding the comparison between the genders. Women seemed to believe that the information regarding emotions and follow up is more significant (p = 0.000). Age is also an important factor that determines how important the discharge information is especially for patients under the age of 60 who seem to have a greater need for information on physical activity (p = 0.000). In the comparison made between the spouses and children of patients seems that spouses consider the provision of information relevant to symptoms more important than for children (p = 0.020). Conclusions: The data results of this study revealed important information about the discharge information needs of patients who underwent cardiac surgery and their families. Providing discharge information appears to be more important to the family than the patients themselves.
Description: Εισαγωγή: Η αυξημένη πολυπλοκότητα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων καθιστά κρίσιμη την ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας του ασθενούς και των οικείων του και αποτελεί τμήμα του πολυσύνθετου σκοπού της νοσηλευτικής πρακτικής. Ο σχεδιασμός εξόδου του καρδιοχειρουργικού ασθενή από τον χώρο νοσηλείας παρέχει την ευκαιρία, τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένειά του, να αντιμετωπίσουν προβλήματα, υπαρκτά ή δυνητικά, που συχνά εμφανίζονται κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, με απώτερο στόχο την διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής του ασθενή στο σπίτι. Η παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών για το εξιτήριο αυξάνει την ικανοποίηση από την παρεχόμενη φροντίδα, βελτιώνει την προσαρμογή του ασθενή στο σπίτι μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο και ενισχύει τη δυνατότητα των ασθενών και των οικογενειών τους στην αντιμετώπιση καταστάσεων. Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες πληροφόρησης των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και των οικογενειών τους στην Κύπρο, πριν την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική μελέτη σύγκρισης και συσχέτισης η οποία περιλαμβάνει εγκυροποίηση των εργαλείων σε Ελληνο-Κυπριακό πληθυσμό. Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 132 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και αντίστοιχα 123 συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε δύο μεγάλα καρδιοχειρουργικά κέντρα στη Λευκωσία την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2014 έως την 31η Οκτωβρίου 2014. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση των Cardiac Surgery Patient Discharge Questionnaire και Cardiac Surgery Discharge Questionnaire for Families τα οποία μεταφράστηκαν στην Ελληνική γλώσσα. Για τον έλεγχο της σταθερότητας των εργαλείων έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 20 ασθενείς και τους οικείους τους για την αξιοπιστία δοκιμασίας – επαναδοκιμασίας (test- retest) με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson και έγινε αξιολόγηση της ομοιογένειας των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων με το συντελεστή αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας δομής των ερωτηματολογίων έγινε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmative factor analysis). Για ανεξάρτητες μεταβλητές με δύο παραμέτρους εφαρμόστηκε το Κριτήριο t και για ανεξάρτητες μεταβλητές πέραν των δυο παραμέτρων, η Ανάλυση Aιασποράς μονής κατεύθυνσης (one-way ANOVA). Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο που αφορά τους ασθενείς παρουσιάζει πολύ καλή αξιοπιστία (Pearson correlation >0.9, p=0.000, Cronbach’s Alpha >0.6) καθώς και εγκυρότητα. Το ερωτηματολόγιο των συγγενών παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία στη δοκιμασία επαναληπτικών μετρήσεων (Pearson correlation >0.6, p<0.005). Στη συσχέτιση που έγινε μεταξύ των πεδίων του ερωτηματολογίου για τους συγγενείς των ασθενών ο δείκτης Cronbach’s Alpha δεν υπολογίστηκε επειδή δεν υπάρχει διακύμανση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Στη σύγκριση που έγινε ανάμεσα στους ασθενείς και τους οικείους τους φάνηκε πως η ανάγκη για παροχή πληροφοριών εξιτηρίου είναι πιο σημαντική για τους συγγενείς απ’ ότι για τους ασθενείς (p<0.05). Στην ομάδα των ασθενών προέκυψαν διαφορές στην σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων με τις γυναίκες να θεωρούν πως οι πληροφορίες για τα συναισθήματα και τον επανέλεγχο είναι πιο σημαντικές (p=0.000). Η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες κατά το εξιτήριο με τους ασθενείς κάτω των 60 ετών να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάγκη πληροφόρησης για τη φυσική δραστηριότητα (p=0.000). Στη σύγκριση που έγινε μεταξύ των συζύγων και τέκνων των ασθενών φαίνεται πως οι σύζυγοι θεωρούν την παροχή πληροφοριών για τον παράγοντα συμπτώματα είναι πιο σημαντική απ’ ότι για τα τέκνα (p=0.020). Συμπεράσματα: Ο έλεγχος των δεδομένων της παρούσας μελέτης αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης εξιτηρίου των ασθενών που έτυχαν καρδιοχειρουργικής επέμβασης και των οικείων τους. Η παροχή πληροφοριών εξιτηρίου φαίνεται να είναι πιο σημαντική στους οικείους των ασθενών παρά στους ίδιους τους ασθενείς.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8323
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: MSc Thesis
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Εργασίες/ MSc Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη.pdf133.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

171
Last Week
7
Last month
33
checked on Jun 12, 2019

Download(s) 10

50
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.