Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8315
Title: Μικροπλαστικά και οι επιπτώσεις τους στους θαλάσσιους μικροοργανισμούς
Authors: Χατζηγεωργίου, Χριστίνα 
Keywords: Microplastics;Marine organisms
Advisor: Βάσκες, Μάρλεν
Vasquez, Marlen
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: In the present thesis, an extensive research and study is attempted for microplastics and the consequences on various marine organisms. The current situation of solid waste in Cyprus is also investigated, particularly in plastics with references to several factors that are directly linked to the issue. This study focused on the effects of microplastics in many organisms and on the factors which affect this. In addition, a detailed reference is contained to ways of facing with and managing microplastics and data on waste in Cyprus with many suggestions and proposals to reduce the problem. A bibliography review was conducted from previous studies that referred to similar subjects in order to find and collect necessary information on the topic. For this reason, a lot of articles and information about microplastics and their impacts on living organisms were collected which related to specific experiments conducted both at laboratory level and physical environment. As far as Cyprus is concerned the provided information was minimum, therefore further evidence through telephone communication was collected. Microplastics are consisting of two major categories and many other subcategories and it is a new environmental issue that must be urgently addressed. They are transferred into marine environment through various agents and with a variety of ways in which the human being has both a direct and indirect responsibility. Their effects and interactions in marine organisms are both biological but are also caused by their properties. Microplastics accumulation or/and absorption from an organism results in the ingestion of them, and later in their transfer to higher trophic organisms through the food chain. It is obvious that the effects of microplastics are chained with a high probability to end up in human.
Description: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα και μελέτη για τα μικροπλαστικά και τις επιπτώσεις που επιφέρουν σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς. Έγινε ακόμη έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των πλαστικών στην Κύπρο με αναφορά σε διάφορους παράγοντες που είναι σε άμεση σύνδεση με το θέμα. Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις των μικροπλαστικών σε ποικίλους οργανισμούς αλλά και σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το γεγονός. Επίσης περιέχεται εμπεριστατωμένη αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης των μικροπλαστικών καθώς και δεδομένα για τα απόβλητα στην Κύπρο με πολλές εισηγήσεις και προτάσεις για τη μείωση του προβλήματος. Για την συλλογή αναλυτικότερων πληροφοριών και δεδομένων έγινε εις βάθος ανασκόπηση βιβλιογραφίας από παλαιότερες έρευνες που αναφέρονταν σε πανομοιότυπα θέματα ώστε να εξευρεθούν απαραίτητα στοιχεία στο εκάστοτε θέμα. Συλλέχθηκε πληθώρα άρθρων και πληροφοριών που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο όσο και στο φυσικό περιβάλλον για το θέμα των μικροπλαστικών και το πως επηρεάζουν τους ζώντες οργανισμούς. Όσον αφορά την Κύπρο οι πληροφορίες που παρέχονταν ήταν ελάχιστες για αυτό και έγινε η λήψη περεταίρω στοιχείων μέσω πολλών τηλεφωνικών επικοινωνιών στα αρμόδια τμήματα. Τα μικροπλαστικά, τα οποία αποτελούνται από δύο μεγάλες κατηγορίες και πολλές άλλες υποκατηγορίες είναι ένα σχετικά καινούργιο περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Μεταφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω διαφόρων παραγόντων και με ποικίλους τρόπους στους οποίους ευθύνη έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό άμεσα και έμμεσα ο άνθρωπος. Οι επιπτώσεις τους και οι αλληλεπιδράσεις τους στους θαλάσσιους οργανισμούς είναι βιολογικές αλλά οφείλονται και στις ιδιότητες που έχουν. Η συσσώρευσή ή/και η απορρόφησή τους από ένα οργανισμό έχει σαν αποτέλεσμα την κατάποσή τους από αυτούς και σε μετέπειτα στάδιο την μεταφορά τους σε ανώτερους τροφικά οργανισμούς μέσω της τροφικής αλυσίδας. Προφανώς οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών είναι αλυσιδωτές με μεγάλη πιθανότητα να καταλήγουν στον άνθρωπο.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8315
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χ΄ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.pdf216.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

188
Last Week
1
Last month
11
checked on Nov 16, 2019

Download(s) 50

100
checked on Nov 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.