Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8310
Title: Περιβαλλοντική εγκληματολογία: «Διερεύνηση χημικού αποτυπώματος υδρογονανθράκων στο έδαφος»
Authors: Τσαγγάρη, Ξάνθη 
Keywords: Oil spills;Soil remediation;Soil pollution;GC-FID
Advisor: Ανδρέου, Κώστας
Andreou, Costas
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: The use of oil can be harmful for the environment. Oil spills are a common phenomenon, owing to the excess usage of oil and oil products in our daily routine. In the last few years people worldwide have taken in the importance of the risk of oil leaks and the harm caused to the environment due to toxic pollution. Soil is one of the basic natural, not renewable and wealth resource, which preserves living on our planet. Soil pollution with oil is a major problem that exists in Cyprus and other advanced industrial countries. Soil remediation is an emergency for the following years. The aim of this thesis was to illustrate the change at the behavior of each oil spill which had absorbed by soil after an accident and the change of HCs’ imprint included in the oil, over the time. Five types of oil were used and analyzed in the GC at specific time points. Analysis of the samples in GC was done in five phases (time points), which were assigned to the 1st, 14th, 38th, 69th and 101st day. In total, 101 days were required to carry out the experiment. In specific, a soil sample from Nicosia was taken and polluted with 5 different types of oil, due to the experimental part of this thesis. These types are Biodiesel, Diesel Fuel, Heating Diesel, Kerosene and Fuel Oil. At first, a physicochemical analysis was done, followed by the soil-oil mixture samples’ analysis in GC with flame ionization detector (GC-FID). The specific soil contained large amounts of organic matter. The moisture of the dried soil was 3.23%. The pH of the soil was 6.85 and so it can be characterized as neutral or slightly acidic.
Description: Η χρήση του πετρελαίου είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Οι πετρελαιοκηλίδες είναι ένα συχνό φαινόμενο, κυρίως λόγω της μεγάλης χρήσης του πετρελαίου και των προϊόντων του στην καθημερινή μας ζωή. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η συχνή εμφάνιση των πετρελαιοκηλίδων έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια συνειδητοποίηση των κινδύνων διαρροής του πετρελαίου και τις ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον με τοξική ρύπανση. Το έδαφος είναι ένας θεμελιώδης μη ανανεώσιμος φυσικός και πλουτοπαραγωγικός πόρος, ο οποίος διαφυλάσσει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Η ρύπανση των εδαφών από πετρελαιοειδή είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι προηγμένες βιομηχανικά χώρες και η Κύπρος είναι μία χώρα που δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάγκη εξυγίανσης των εδαφών είναι ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης διαχείρισης μέσα στα επόμενα χρόνια. Σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν να απεικονίσει τη μεταβολή στον τρόπο συμπεριφοράς μιας πετρελαιοκηλίδας, εφόσον καταλήξει σε κάποιο έδαφος από το οποίο απορροφάται, μετά από κάποιο ατύχημα, και τη μεταβολή του αποτυπώματος των υδρογονανθράκων που περιέχονται στο πετρέλαιο κατά τη πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικά είδη πετρελαίου, μέσω της ανάλυσής τους στον αέριο χρωματογράφο, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ανάλυση των δειγμάτων στον αέριο χρωματογράφο έγινε σε 5 χρονικές φάσεις (Time points), οι οποίες αντιστοιχούν στην 1η, 14η, 38η, 69η, και 101η ημέρα. Συνολικά απαιτείτο 101 ημέρες για τη πραγματοποίηση της όλης εργαστηριακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα έγινε δειγματοληψία ενός είδους εδάφους από μία περιοχή της Λευκωσίας, το οποίο ρυπάνθηκε κατά τη πειραματική διαδικασία της μελέτης αυτής με 5 διαφορετικά πετρέλαια. Τα πετρέλαια αυτά είναι το βιοντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, η κηροζίνη και το μαζούτ. Πρώτα πραγματοποιήθηκε φυσικοχημική ανάλυση εδάφους και έπειτα έγινε ανάλυση δειγμάτων μείγματος εδάφους – πετρελαίου (ρυπαντή) στον αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID). Η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, χαρακτηρίστηκε πολύ υψηλή. Η υγρασία του ξηρού εδάφους βρέθηκε να είναι ίση με 3,23%. Το pH του εδάφους βρέθηκε να είναι ίσο με 6,85 και έτσι το έδαφος μπορεί να χαρακτηριστεί από ουδέτερο μέχρι ελαφρώς όξινο.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8310
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΞΑΝΘΗ.pdf278.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

122
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

68
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.