Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8288
Title: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία γηπέδων γκολφ στην Κύπρο
Authors: Μηνά, Φίλιππος 
Keywords: Golf courses;Environmental impacts;Cyprus
Advisor: Ανδρέου, Κώστας
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Firstly, it must be noted that in order to be built a golf, as in any project, based on the legislation an Assessment Study of Environmental Impact must be done. This study aims to determine whether the project creates environmental impacts and accordingly be approved or not by the Department of Environment. In the current Dissertation analyses of the impact by golf courses in Cyprus are being done during construction and operation. Emphasis is given to the consequences for the environment and recommendations are provided to address those impacts. This study was written having in mind the requirements of law 140(I)/2005. Information were sourced from the bibliography, existing golfs operating in Cyprus were visited in which views were taken from the owners. The main parameters taken into consideration are water, land use and ecology of Cyprus. The construction of golf courses drives to dust creation, partial deterioration of the local topography and the biological environment, and noise of the various equipment used. Concerning the operation of a golf course, the main impacts related to the excessive use of fertilizers and pesticides which may cause contamination of surface and groundwater. In addition, another problem are the huge amounts of water needed to irrigate the lawn and the water source to meet those needs. In this study it was showed that apart from the negative impact caused by golf courses are respectively positive and which come into conflict with environmental damage. The development of the economy by the quality tourism increase and the improvement of the landscape’s aesthetics, are the most important benefits caused to Cyprus from the golf operations. In conclusion, we come to that in Cyprus, as in other countries the main problem for golf courses that deserves special treatment is the change in land use and large amounts of water needed to irrigate the land.
Description: Αρχικά, πρέπει να τονιστεί πως για την ανέγερση ενός γηπέδου γκολφ, με βάση την νομοθεσία πρέπει να γίνεται Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Στόχος της μελέτης είναι να κριθεί κατά πόσο το έργο δημιουργεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναλόγως να εγκριθεί ή όχι από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στην πιο κάτω Πτυχιακή Διατριβή γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων που προκαλούν τα γήπεδα γκολφ στην Κύπρο κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον και παρουσιάζονται εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Η μελέτη γράφτηκε έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις του νόμου 140(Ι)/2005. Αντλήθηκαν πληροφορίες από τη σχετική βιβλιογραφία, έγιναν επισκέψεις στα υφιστάμενα γήπεδα που λειτουργούν στην Κύπρο και πάρθηκαν απόψεις από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων. Από την κατασκευή των γηπέδων γκολφ αναμένεται να υπάρχει δημιουργία σκόνης, μερική αλλοίωση της τοπικής μορφολογίας του εδάφους και του βιολογικού περιβάλλοντος, και ηχορύπανση από τα διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά στη λειτουργία ενός γηπέδου γκολφ οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων οι οποίες μπορεί να επιφέρουν μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επιπρόσθετα, πρόβλημα αποτελούν οι τεράστιες ποσότητες νερού που χρειάζονται για την άρδευση του γρασιδιού καθώς και η πηγή νερού για κάλυψη των αναγκών αυτών. Από τη μελέτη αυτή, προέκυψε ότι εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα γήπεδα γκολφ υπάρχουν αντίστοιχα και θετικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις περιβαλλοντικές ζημιές. Η ανάπτυξη της οικονομίας από την αύξηση του ποιοτικού τουρισμού και η βελτίωση της αισθητικής του τοπίου είναι τα σημαντικότερα από τα θετικά που προκαλούνται στην Κύπρο από τη λειτουργία των γκολφ. Συμπερασματικά καταλήγουμε πως στην Κύπρο όπως και σε άλλες χώρες, το κυριότερο πρόβλημα για τα γήπεδα γκολφ που χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση, είναι η αλλαγή στις χρήσεις γης και οι μεγάλες ποσότητες νερού που χρειάζονται για την άρδευση των γηπέδων.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8288
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Φίλιππος Μηνά.pdf129.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.