Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8287
Title: Καταγραφή μερικών υγρότοπων στις επαρχίες Λάρνακας – Αμμοχώστου και εισήγηση σειράς μέτρων για αειφόρο διαχείρισή τους
Authors: Μάντζιπας, Ραφαήλ 
Keywords: Wetlands;Larnaca;Famagusta;Salt lakes;Sustainable development
Advisor: Ανδρέου, Κώστας
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: This study dealt with the recording and collection of data for a number of wetlands located in the region of Larnaca and free Famagusta in Cyprus, with a view to evaluating the current situation. Furthermore it suggests important measures for the improvement and maintenance of the environment, the society and the economy. The study was based in Salt Lakes (aliki) and the lake in Larnaca Voroklini as part of Larnaca area, while in Famagusta was studied Achna Dam, Lake Paralimni, the sewage tanks of Ayia Napa, Liopetri River, the dam Aftellotos in Ayia Napa and tanks livestock waste water in forest area of Dasaki of Achnas. The data which is analyzed for each region separately are referring to the general position of the wetland area and the current situation in the region. Moreover, data of flora, fauna and habitat types is recorded in each region separately. At the same time, the study is referring to protected status of areas, as well as ecological functions representing each region. In addition, the study refers to Akamas history of each wetland and the significant and the numerous ways of use from human being. Finally the study refers to threats of each wetland that may alter or degrade the naturalness and any ecological functions offered in the region. In general, the work performed discusses the situation of wetland regarding maintenance and rescuing varies moderately. People`s multiple use, increases the risk to retain and rescue of the area. The waste discharges, poaching, constant construction development, the undeveloped grazing and use of pesticides in agriculture, increased road network and lack of environmental education leading these regions to disaster. As a result, a policy is considered necessary for their sustainable development. This policy must have as its main objectives the preservation and enhancement of habitat types and flora and fauna. In addition, it should be included the maintaining and improvement of the water and soil quality, along with the prevention of harmful activities for wetlands. All of the above can be accomplished by a combination between the promotion of the environmental education and the harmonious coexistence of wetlands to humans. In this context, it was suggested a series of measures - measures for sustainable management of wetlands.
Description: Η συγκεκριμένη μελέτη ασχολήθηκε με την καταγραφή και συλλογή δεδομένων για μερικούς υγρότοπους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Λάρνακας –ελεύθερης Αμμοχώστου στην Κύπρο, με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Καθώς επίσης και τις εισήγησεις μέτρων για βελτίωση και διατήρηση τους, με γνώμονα το περιβάλλον την κοινωνία και την οικονομία. Οι περιοχές στις οποίες αναφέρεται η μελέτη η αλυκές Λάρνακας και λίμνη Βορόκλινης στην επαρχία Λάρνακας. Ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου μελετηθήκαν το Φράγμα της Άχνας, η λίμνη Παραλιμνίου, οι δεξαμενές αποχέτευσης της Αγίας Νάπας, ο ποταμός Λιοπετρίου, το φράγμα Αφτελλωτός στην Αγία Νάπα και οι δεξαμενές κτηνοτροφικών λυμάτων στην περιοχή δάσος της Άχνας. Τα δεδομένα που αναλύονται για κάθε περιοχή ξεχωριστά αφορούν γενική θέση της περιοχής υγροτόπου και την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή. Επίσης καταγράφονται στοιχεία της χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο καθεστώς προστασίας των περιοχών, καθώς επίσης και οικολογικές λειτουργίες που αντιπροσωπεύει η κάθε περιοχή. Ακάμη γίνετε αναφορά στο ιστορικό του κάθε υγρότοπου και οι χρήσεις που έχει η γύρο περιοχή από των άνθρωπο. Τέλος αναφέρονται οι απειλές του κάθε υγρότοπου, που ενδέχεται να αλλοιώσουν ή να υποβαθμίσουν την φυσικότητα του και τις όποιες οικολογικές λειτουργίες προσφέρει στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση των υγροτόπων όσο αφορά την διατήρηση και διάσωση τους κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Η ανθρωπογενής δραστηριότητα στις περιοχές αυτές αυξάνει των κίνδυνο διατήρησης και διάσωσης τους. Η απορρίψεις σκουπιδιών, η λαθροθηρία, η συνεχής οικοδομική ανάπτυξη, η ανεξέλικτη βόσκηση και χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία, το αυξημένο οδικό δίκτυο και η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας οδηγούν τις περιοχές αυτές στην καταστροφή. Έτσι κρίνεται αναγκαία η χάραξη πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη τους. Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει ως κύριους στόχους τη διατήρηση και βελτίωση των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας. Επιπλέον τη διατήρηση και βελτίωση ποιότητας νερού και εδάφους, παράλληλα με την αποτροπή επιβλαβών δραστηριοτήτων για τους υγρότοπους. Όλα αυτά προάγοντας την περιβαλλοντική παιδεία και την αρμονική συμβίωση υγροτόπων με τον άνθρωπο. Στα πλαίσια αυτά έγινε εισήγηση μιας σειράς μέτρων – δράσεων για αειφόρο διαχείριση των υγροτόπων.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8287
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ.pdf115.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

103
Last Week
0
Last month
7
checked on Nov 16, 2019

Download(s)

37
checked on Nov 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.