Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8238
Title: Διερεύνηση της ενσωμάτωσης ναταμυκίνης σε εδώδιμη επικάλυψη χιτοσάνης για τον έλεγχο μετασυλλεκτικών ασθενειών σε δαμάσκηνα
Authors: Σαράντη, Ευγενία 
Keywords: Plums;Monilinia fructigena;Natamycin;Edible coating;Diffusion rate
Advisor: Kanetis, Loukas
Issue Date: 2015
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Food preservation includes several method to inhibit the quality degradation or the food spoilage, in order for them to be acceptable from the consumer, and also safety for his/her health. Microorganisms are mainly responsible for the food spoilage. Therefore, the control and elimination of microorganisms is essential for food preservation In last decade, many methods have been developed to control pphytopathogenic fungi. Biocontrol agents, natural antimicrobials, and physical means (UV-C irradiation, modified atmospheres) are use used for this purpose. Edible films or coatings, is also promising and innovative controlling method.. The edible films can control microorganisms and to extend the shelf-life of food products. In the present study, the edible coating, made from chitosan, has been placed on plum fruits in which incorporated natamycin; a natural antibiotic that is been used for many years, as a food additive, in cheeses and sausages. The purpose of this application is the protection of plum fruits from the phytopathogenic fungi Monilinia fructigena and we compare the efficiency with the other industrial, plant protection product fludioxonil. It has been noticed that the use of 250 ppm of natamycin, either alone or with chitosan, has similar results with the fludioxonil. After that, we studied the diffusion of natamycin from edible membranes to hydrophilic and lipophilic mediums. Results showed that the diffusion rate of natamycin to hydrophilic medium was high; but it was not diffused in lipophilic medium. Finally, the effect of pH and light exposure ON the stability of natamycin was investigated. Results demonstrated that pH and light exposure can cause decomposition of natamycin. Overall, the incorparation of natamycin into edible coatings made from chitosan has shown to be effective in controlling the postharvest diseases in plums.
Description: Η συντήρηση τροφίμων περιλαμβάνει πλήθος μεταχειρίσεων για την αποφυγή της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των τροφίμων, έτσι ώστε αυτά να είναι αποδεκτά από τον καταναλωτή, καθώς επίσης και ασφαλή για την υγεία του. Οι μικροοργανισμοί είναι κυρίως υπεύθυνοι για πληθώρα αλλοιώσεων στα τρόφιμα. Γι’ αυτό οι περισσότερες μέθοδοι συντήρησης στηρίζονται στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Έχουν προταθεί και εφαρμοστεί πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ή πρόληψης της αλλοίωσης του τροφίμου από μικροοργανισμούς. Οι εδώδιμες μεμβράνες ή επικαλύψεις, είναι μια καινοτόμα πολύ υποσχόμενη μέθοδος μέσω των οποίων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τόσο οι μικροοργανισμοί, όσο και οι διάφορες αιτίες που μειώνουν τη διάρκεια συντήρησης των τροφίμων, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε βιολογικοί, είτε περιβαλλοντικοί παράγοντες. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε εφαρμογή εδώδιμων μεμβρανών με βάση τη χιτοσάνη σε δαμάσκηνα ποικιλίας President, στις οποίες ενσωματώθηκε η ουσία ναταμυκίνη, ένα φυσικό αντιβιοτικό το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως πρόσθετο τροφίμων σε τυριά και αλλαντικά. Η εφαρμογή της ναταμυκίνης είχε στόχο την προστασία των καρπών από το φυτοπαθογόνο μύκητα Monilina fructigena και σαν παράγοντας αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η εμπορική, φυτοπροστατευτική μυκητοκτόνο ουσία fludioxonil. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση 250 ppm ναταμυκίνης, είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με τη χιτοσάνη, παρείχε επίπεδα αποτελεσματικότητας συγκρίσιμα της συνθετικής ουσίας. Ακολούθως, διερευνήθηκε η μετανάστευση της ενσωματωμένης ναταμυκίνης από τις εδώδιμες μεμβράνες προς υδρόφιλα και λιπόφιλα περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ικανοποιητική μεταφορά της ναταμυκίνης σε υδρόφιλα περιβάλλοντα αλλά όχι και στα λιπόφιλα. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του pH και του φωτός στην σταθερότητα της ναταμυκίνης. Τόσο το φως όσο και το pH προκαλούν αλλαγές στην συγκέντρωση της της ναταμυκίνης, ενώ η επίδραση του pH είναι ισχυρότερη από εκείνη του φωτός. Συνοπτικά, η ενσωμάτωση της ναταμυκίνης σε εδώδιμες επικαλύψεις από χιτοσάνη, έδειξε να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα για τον έλεγχο των μετασυλλεκτικών ασθενειών στα δαμάσκηνα χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από το φώς και το pH της εδώδιμης επικάλυψης.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/8238
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Σαράντη Ευγενία GR.pdf85.76 kBAdobe PDFView/Open
Σαράντη Ευγενία EN.pdf10.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

105
Last Week
0
Last month
9
checked on Aug 18, 2019

Download(s) 20

24
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.