Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5709
Title: Αναλυτική και μοριακή χαρτογράφηση βιοσύνθεσης λυκοπενίου και αντιξειδωτικής ικανότητας εμπορικά σημαντικών ποικιλιών τομάτας
Authors: Χαλλουμά, Παντελής 
Keywords: Sprouts;Tomatoes;Cultivation
Advisor: Φωτόπουλος, Βασίλειος
Φιλίππου, Παναγιώτα
Fotopoulos, Vasileios
Filippou, Panagiota
Issue Date: 2012
Publisher: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Tomato (Solanum lycopersicum) is the second most important vegetable crop in the world after potato and undoubtedly the most popular vegetable crop since it is considered to be the most economically advantageous growing vegetable. The ripe fruit has an intense red color, because it contains the pigment lycopene, which accounts for approximately 60-74% of the total content of carotenoids in tomatoes and is considered to be the most effective antioxidant among the carotenoids through reactive oxygen species (ROS) scavenging. The antioxidant properties of lycopene contribute greatly to the fruit’s potential anticancer properties. In the current study we examined samples from three commercial tomato varieties (Hellfrucht, Brillante Fa 179 and HA34449 F1 hybrid - cherry) in three developmental/ripening stages of each fruit (immature, breaker and ripe). Using fresh tomatoes and following an analytical approach an increase in lycopene content was observed in tomatoes correlating with the transition from the immature green stage to the mature red with the highest lycopene content being quantified in the skin of tomatoes. Having focused on the red ripe stage, we determined the total antioxidant capacity with two different antioxidant capacity quantification approaches: FRAP and TEAC methods. As expected, the three varieties demonstrate lower antioxidant activity progressing from the outer layers of the fruit to the inside (highest antioxidant activity in the skin), a result strongly correlating with high lycopene content. In addition, the tomato variety with the highest lycopene content (HA34449 F1 hybrid – cherry) also demonstrated the highest antioxidant capacity. Fresh tomatoes were used for molecular analysis too, such as RNA isolation using Trizol protocol and quantification and complementary DNA (cDNA) synthesis using the reaction of reverse transcription. PCR analysis using the house-keeping gene GAPD verified the cDNA synthesis of each tested sample functioning as an indicator of high RNA quality. Furthermore, real-time RT-PCR analysis indicated the differential expression of two highly important genes (SlZDS and SlbLCY) involved in lycopene biosynthesis keeping the housekeeping gene GAPD as a reference gene.
Description: Η τομάτα (Solanum lycopersicum) είναι το δεύτερο πιο σημαντικό λαχανικό στον κόσμο μετά την πατάτα και αναμφισβήτητα η πιο δημοφιλής καλλιέργεια κηπευτικών αφού θεωρείται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως καλλιέργεια λαχανικών. Ο καρπός όταν είναι ώριμος έχει έντονο κόκκινο χρώμα, το οποίο οφείλεται στο ότι περιέχει τη χρωστική λυκοπένιο που αποτελεί περίπου το 60-74% της ολικής περιεκτικότητας σε καροτενοειδή στις τομάτες και θεωρείται ως το πιο αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό μεταξύ των καροτενοειδών μέσω της δέσμευσης των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species - ROS). Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του λυκοπενίου έχουν πλέον κεντρίσει το ενδιαφέρον στη μελέτη της τομάτας ως τρόφιμο με πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες. Στην παρούσα εργασία για τη διεκπεραίωση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν δείγματα τομάτας από τρεις εμπορεύσιμες ποικιλίες (Hellfrucht, Brillante Fa 179 και HA34449 F1 υβρίδιο – cherry) και από τρία στάδια ωρίμανσης του καρπού (ανώριμη, μεσοώριμη και ώριμη). Οι φρέσκες αυτές τομάτες χρησιμοποιήθηκαν για αναλυτικές τεχνικές μέσω των οποίων έγινε ποσοτικός προσδιορισμός του λυκοπενίου όπου παρατηρήσαμε ότι η περιεκτικότητα καρπών τομάτας σε λυκοπένιο αυξάνεται κατά την ωρίμανση από το ανώριμο πράσινο στάδιο στο ώριμο κόκκινο, ενώ συγκεκριμένα από τα τρία είδη ιστού που έγιναν μεμονωμένες αναλύσεις (σάρκα, σπόροι και επιδερμίδα) λαμβάνουμε υψηλότερο ποσοστό λυκοπενίου στην επιδερμίδα της τομάτας. Κατόπιν, εστιάζοντας στο ώριμο κόκκινο στάδιο όπου ανιχνεύθηκε μέγιστη συγκέντρωση λυκοπενίου, έγινε προσδιορισμός της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας με τις μεθόδους TEAC και FRAP όπου και στις τρεις ποικιλίες παρατηρούμε μείωση της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας όσο περνάμε από τα εξωτερικά στρώματα του καρπού προς τα εσωτερικά. Η ποικιλία τομάτας με τη υψηλότερη περιεκτικότητα λυκοπενίου (HA34449 F1 υβρίδιο – cherry) είχε και το υψηλότερο ποσοστό αντιοξειδωτικής ικανότητας. Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν μοριακές αναλύσεις όπως η απομόνωση ριβονουκλεϊκού οξέος με τη χρήση τριζόλης και η ποσοτικοποίηση του, καθώς και η αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής με την οποία επαληθεύτηκε η λειτουργικότητα του απομονωμένου mRNA με την πραγματοποίηση σύνθεσης συμπληρωματικού DNA (complementary DNA - cDNA). Κατόπιν ακολούθησε αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των cDNAs και η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο με την οποία εξετάστηκαν τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασης γονιδίων από το v βιοσυνθετικό μονοπάτι του λυκοπενίου ενώ χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο GAPD ως δομικό γονίδιο αναφοράς.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5709
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
BSc Thesis - Pantelis Challouma[1].pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

112
Last Week
1
Last month
4
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

74
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.