Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5480
Title: Καταμέτρηση, ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας αντιβιοτικών της επιφυτικής μικροχλωρίδας φυλλωδών λαχανικών της Κύπρου
Authors: Σάββα, Ελένη 
Keywords: Vegetables;Μicroflora
Advisor: Τσάλτας, Δημήτριος
Αναστασίου, Ιάκωβος
Issue Date: 2012
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: In the last few years, leafy vegetables have increased in consumption due to their well-known role in our daily nutrition. Their contamination though by microbes originating from soil, manure and handlers microflora is of increasing interest from the public health perspective. Food safety regulations declare that foodstuffs should not contain micro-organisms in quantities that present an unacceptable risk for human health. In addition to their microbial load, it is of increasing concern the microorganisms resistance to antibiotics due to increasing usage of antibiotics in agriculture and other related fields. The aim of this study was the enumeration and identification of leafy vegetables (lettuce, rucola, spinach, purslane) microflora in Cyprus and the percentage estimation of antibiotic resistant microorganisms in ampicillin (Aminopenicillins), cefotaxime (Cephalosporins), gentamicin (Aminoglycosides) and vancomycin (Glycopeptides). The results showed high number of the total microflora and Enterobacteriaceae with a range of 6.31-7.85 and 5.86-6.7 log cfu/g respectively. More than 95% of total microflora and 87% of Enterobacteriaceae were resistant to ampicillin. Lower was the rate of resistance to cefotaxime (24-63%) and gentamicin (16-27%) for Enterobacteriaceae from all samples except purslane and higher for the total microflora (75-91% and 49-91% respectively) from all samples. Rucola and spinach were the samples with positive results for Escherichia coli, with rucola be the only sample with antibiotic resistant isolates (~3 cfu/g) in cefotaxime. High population numbers were also found for Enterococcus, but antibiotic resistance was found only in ampicillin (~10 cfu/g). Samples had similar population numbers for yeasts and moulds (4.04-5.67 log cfu/g). Sequencing of antibiotic resistant Enterobacteriaceae showed many species on the surface of leafy vegetables. As a result, current study showed that leafy vegetables can be a great source of pathogenic microorganisms and antibiotic resistant isolates. Thus, proper hygiene practices during production and handling are good ways for minimizing the microbial load. Washing during packaging shows to negatively affect the epiphytic microflora without disregarding the washing before consumption that leads to significant improvement of leafy vegetables safety, and should be regarded as an inviolable rule of good hygiene practice.
Description: Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης των λαχανικών εξαιτίας του διεθνούς αναγνωρισμένου τους ρόλου στη διατροφή του ανθρώπου. Η μικροβιακή επιβάρυνση όμως των φυλλωδών λαχανικών που προέρχεται από τη μικροχλωρίδα του εδάφους, λιπασματα και χειριστές είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τη δημόσια υγεία. Οι κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων ορίζουν ότι τα τρόφιμα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, δεν θα πρέπει να περιέχουν μικροοργανισμούς σε ποσότητες που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Επιπρόσθετα του μικροβιακού φορτίου, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών σε πολλούς τομείς της γεωργίας αλλά και ευρύτερα, ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά μικροοργανισμοί αυξάνονται όλο και περισσότερο και είναι πλέον μια παγκόσμια ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η ανίχνευση και η καταμέτρηση των μικροοργανισμών στα φυλλώδη λαχανικά μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, γλυστιρίδα στην κυπριακή αγορά και ταυτόχρονα η διερεύνηση της ανθεκτικότητας τους στα αντιβιοτικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό αριθμό ολικής μικροχλωρίδας και εντεροβακτηριδίων στα φυλλώδη λαχανικά με εύρος τιμών 6,31-7,85 και 5,86-6,7 log cfu/g αντίστοιχα. Υψηλό ήταν και το ποσοστό ανθεκτικών στην αμπικιλλίνη με ποσοστό μεγαλύτερο από 95% για την ολική μικροχλωρίδα και 87% στα εντεροβακτήρια. Η ολική μικροχλωρίδα παρουσίασε υψηλά ποσοστά ανθεκτικών και στη κεφοταξίμη (75-91%) και γενταμυκινη (49-91%). Τα εντεροβακτήρια παρουσίασαν χαμηλό ποσοστό ανθεκτικότητας στη γενταμυκίνη (16-27%) και πιο υψηλό στην κεφοταξίμη (24-63%) σε όλα τα δείγματα εκτός της γληστηρίδας στα δύο πιο πάνω αντιβιοτικά. Η ρόκα και το σπανάκι ήταν τα μόνα δείγματα με θετικά αποτελέσματα για το Escherichia coli αλλά μόνο στη ρόκα υπήρξαν ανθεκτικοί μικροοργανισμοί (στη κεφοταξίμη με ≈3 cfu/g). Στους εντερόκκοκους υπήρξαν υψηλοί αριθμοί στην ολική μικροχλωρίδα αλλά μόνο στην αμπικιλλίνη υπήρξαν ανθεκτικοί (≈10 cfu/g). Στις ζύμες και μύκητες υπήρξε παρόμοιος αριθμός μικροοργανισμών σε όλα τα δείγματα (4,04-5,67 log cfu/g). Η αλληλούχιση των νουκλεοτιδίων, των ανθεκτικών εντεροβακτηριδίων έδειξε ποικίλους μικροοργανισμούς ως προς το είδος τους. Από την παρούσα έρευνα φαίνεται ότι τα λαχανικά μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή εξάπλωσης παθογόνων αλλά και ταυτόχρονα ανθεκτικών μικροοργανισμών. Επομένως, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα φυλλώδη λαχανικά θα πρέπει να τηρούνται σωστές πρακτικές υγιεινής κατά τη διάρκεια της παραγωγής και του χειρισμού τους, έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό το μικροβιακό φορτίο. Επίσης, η χρήση πρόσθετων διαδικασιών όπως πλύση κατά την συσκευασία σαφώς μειώνει τη μικροχλωρίδα τους. Τέλος, η πλύση πριν την κατανάλωση των φυλλωδών λαχανικών οδηγούν στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειάς τους και πρέπει να θεωρούνται ως απαράβατος κανόνας ορθής υγιεινής πρακτικής.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5480
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΕΛΕΝΗ+Ν.+..[1].pdf.eng.pdf19.47 kBAdobe PDFView/Open
ΕΛΕΝΗ+Ν.+..[1].pdf48.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

93
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 22, 2019

Download(s)

10
checked on Aug 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.