Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5473
Title: Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών για την αντιμετώπιση του κυστονηματώδη της πατάτας Globodera rostochiensis
Authors: Παπαμιχαήλ, Σωτηρούλλα 
Keywords: Disease;Potatoes
Advisor: Ιωάννου, Νικόλας
Τσάλτας, Δημήτριος
Χριστοφόρου, Μιχαλάκης
Issue Date: 2012
Publisher: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων , Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Potato cyst nematodes (PCN), Globodera pallida (Stone) Behrens and G. rostochiensis (Wollenweber) Behrens are considered to be responsible for major losses in several potato growing areas of the eastern part of Cyprus. To alleviate losses, growers make excessive use of nematicides having a negative impact on both the environment and human health. Furthermore, growers attempt to use resistant varieties without knowing the level of resistance or the target species or pathotypes. The present study aims towards the integrated management of PCN through the utilisation of potato varieties (Annabell, Arinda and Allians) resistant to G. rostochiensis pathootype Ro1 and the combined use of two nematicides, fosthiazate and oxamyl. Variety Spunta was used as a control. Resistant varieties showed a decrease in the population density of PCN in the soil whereas the susceptible variety Spunta showed ten times increase on the population density. In all treatments, nematicides showed a decrease in the population density in the soil. Resistant varieties yielded well with the variety Arinda showing the highest yield among the three resistant varieties. Similar resuslt were found with regard to tuber size. Variety Spunta showed a significant reduction of yield and tuber size. Nematicides gave similar results in all treatments and in all four varieties tested wheareas nematode population densities decreased and yield remained at acceptable levels.
Description: Στην Κύπρο η πατατοκαλλιέργεια θεωρείται μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες τόσο σε εγχώρια κατανάλωση όσο και σε επίπεδο εξαγωγών σε χώρες της Ε.Ε αλλά και σε τρίτες χώρες. Η εντατικοποίηση της πατατοκαλλιέργειας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής αλλά συνάμα και στην αύξηση των εχθρών και ασθενειών που προσβάλλουν τα φυτά πατάτας. Ένα από τα σημαντικότερα φυτοπαθογόνα της πατάτας στην Κύπρο είναι οι κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας (ΚΝΠ), Globodera rostochiensis και G. pallida. Οι ΚΝΠ είναι παθογόνα εδάφους που προκαλούν σημαντικές απώλειες στην παραγωγή και θεωρούνται παθογόνα καραντίνας τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Για την αντιμετώπιση των ΚΝΠ σήμερα εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι και τεχνικές όπως η εφαρμογή αμειψισποράς, αγρανάπαυσης, ηλιοαπολύμανσης, κοκκωδών νηματωδοκτόνων ουσιών, καθώς επίσης και η χρήση εμπορικών ποικιλιών πατάτας που φέρουν ανθεκτικότητα στα είδη και παθότυπους των δύο ειδών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του χρυσονηματώδη της πατάτας, G. rostochiensis με τη συνδυασμένη χρήση δύο χημικών νηματοδοκτώνων. Το πείραμα διεξήχθη σε αγροτεμάχιο του χωριού Λιοπέτρι στο οποίο εμφανιζόταν αμιγής πληθυσμός του είδους G. rostochiensis παθότυπος Ro1. Κατά την πειραματική διαδικασία αξιολογήθηκαν οι ποικιλίες Annabell, Arinda και Allians καθώς και ως ευπαθής μάρτυρας, η ποικιλία Spunta. Τα νηματοδοκτώνα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το οργανοφωσφορικό fosthiazate και το καρβαμιδικό oxamyl σε κοκκώδη μορφή, στις συνιστώμενες δόσεις. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αγρού έδειξαν μείωση του μολύσματος στο έδαφος στις ποικιλίες Annabell και Arinda, ενώ μερική αύξηση του μολύσματος παρατηρήθηκε στην ποικιλία Allians. Στην ποικιλία Spunta, η ποσότητα του μολύσματος αυξήθηκε κατά δέκα φορές σε σχέση με το αρχικό μόλυσμα στο έδαφος. Στις επεμβάσεις με νηματωδοκτόνα παρατηρήθηκε μείωση η/και διατήρηση του μολύσματος σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το αρχικό μόλυσμα. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο νηματοδοκτόνων σε καμία από τις ποικιλίες. Το ύψος της παραγωγής ήταν ικανοποιητικό στις τρείς ποικιλίες Annabell, Arinda και Allians σε όλες τις επεμβάσεις ενώ v το ύψος της παραγωγής στην ευαίσθητη ποικιλία Spunta ήταν χαμηλό στην επέμβαση χωρίς νηματωδοκτόνα. Η ποσότητα των κονδύλων με μέγεθος > 40 mm ήταν ικανοποιητική στις δύο ποικιλίες Annabell και Allians σε όλες τις επεμβάσεις ενώ ήταν υψηλή στην ποικιλία Arinda. Αντίθετα, η ποσότητα των κονδύλων < 40 mm ήταν χαμηλή στην ποικιλία Arinda, ικανοποιητική στις ποικιλίες Annabell και Allians και πολύ υψηλή στην ευαίσθητη ποικιλία Spunta. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν το πρόβλημα που προκαλεί ο G. rostochiensis στο ύψος της παραγωγής και στο μέγεθος των κονδύλων στις ευπαθείς ποικιλίες. Οι ανθεκτικές ποικιλίες όμως δίνουν ικανοποιητική παραγωγή, υψηλό αριθμό μεγάλων κονδύλων (εμπορεύσιμων) και μειώνουν την ποσότητα του μολύσματος στο έδαφος. Ο συνδιασμός των ανθεκτικών ποικιλιών με τα νηματωδοκτόνα μειώνουν περεταίρω το ποσό του μολύσματος στο έδαφος και αυξάνουν επιπλέον το ύψος της παραγωγής σε κιλά και τον αριθμό των εμπορεύσιμων κονδύλων.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5473
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Σωτηρούλλ..[1].pdf221.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

113
Last Week
4
Last month
4
checked on Aug 18, 2019

Download(s) 20

18
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.