Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5024
Title: H εξέταση των ποσοστών επιβίωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου, οι νέες θεραπείες, όπως επίσης και η εξέταση της αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών προγραμμάτων για την αποθεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου
Authors: Χαραλάμπους, Κατιάνα 
Keywords: Καρκίνος παχέος εντέρου;Θεραπεία;Αποθεραπεία;Παρεμβατικά προγράμματα;Ποιότητα ζωής;γενετική προδιάθεση;Ζωικό λίπος;Νοσηλευτής
Advisor: Κωνσταντίνου, Μαριάννα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων αιτιών θανάτου ανά την υφήλιο. Ως παράγοντες κινδύνου εμφανίζονται να είναι η γενετική προδιάθεση, η φτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή, η μειωμένη έως ελάχιστη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, το οινόπνευμα, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έκθεση σε αμίαντο, η έλλειψη άσκησης καθώς επίσης και η υπερκατανάλωση του ζωικού λίπους. Η εμφάνιση αίματος στα κόπρανα, η αναιμία, η αλλαγή σύστασης των κοπράνων, η διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ο ίκτερος, αποτελούν ενδείξεις για καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο ρόλος του νοσηλευτή προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά είναι πολύ σημαντικός για την αποκατάσταση του ασθενή μα καρκίνο παχέος εντέρου. Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την αποφυγή των επιπλοκών, καθώς και η συνεχής υποστήριξη, η συζήτηση και γενικότερα η επικοινωνία νοσηλευτή με ασθενή συμβάλλει στο να επανέλθει ο άρρωστος στη φυσιολογική του ζωή. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης είναι η εξέταση των ποσοστών επιβίωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου, οι νέες θεραπείες, όπως επίσης και η εξέταση της αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών προγραμμάτων για την αποθεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (EMBASE, MEDLINE, CINAHIL, COCHRANE, SCIENCE, PUBMED, BIOMED, E-MEDICINE). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: colon, cancer, single-staged, two-staged intervention, colonoscopy, colorectal cancer, hereditary nonpolyposis colorectal cancer, psychological impact, colorectal neoplasms, primary health care, colorectal cancer prevention and intervention programs, colon cancer screening, sigmoidoscopy, fecal occult blood testing, colon cancer stages, colon adenocarcinoma, signet ring cell carcinoma, transverse colon, tumor, barium enema, radiography, gastroenterology, rectum, malignant polyps, inflammatory bowel disease, colonoscopic surveillance, colorectal cancer mortality, neoplasia, management in oncology, nursing staff. Αποτελέσματα: Καταδεικνύεται όμως μέσα από πορίσματα των μελετών πως η έγκαιρη αντιμετώπιση βοηθεί τον ασθενή όσον αφορά σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί ιατρονοσηλευτικό και συγχρόνως κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα. Η προαγωγή υγείας, η πρόληψη της νόσου, η φροντίδα υγείας στην αρρώστια, η αποκατάσταση και η συνεχιζόμενη φροντίδα σε όλο τον κύκλο ζωής, αποτελούν πρόκληση για όλους τους νοσηλευτές εφόσον το θέμα του καρκίνου καλύπτει το φάσμα αυτό. Παρέχεται η μοναδική ευκαιρία στους νοσηλευτές ώστε συνεργαζόμενοι και σχεδιάζοντας μαζί με τους αρρώστους και τις οικογένειές τους να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αυτών που υπηρετούν. Η γνώση είναι δύναμη και δίνει το κύρος σ’ αυτούς που την κατέχουν να την διαθέτουν για το καλό των συνανθρώπων τους.
Description: Introduction: Colon cancer is one of the major causes of death worldwide. As risk factors appear to be genetic predisposition, poor fiber diet, reduced to a minimum intake of fruits and vegetables, alcohol, smoking, obesity, exposure to asbestos, lack of exercise as well as the consumption of animal fat. The appearance of blood in the stool, anemia, changing composition of the stool, diarrhea or constipation, jaundice are indications for colorectal cancer. The role of the nurse preoperatively and postoperatively is very important to restore the patient's cancer but colon. The nursing interventions to prevent complications, and ongoing support, discussion and general communication but patient nurse helps the patient to return to normal life. Aim: The purpose of this review is to examine survival rates of colon cancer, new therapies, as well as examining the effectiveness of intervention programs for the healing of colon cancer Methodology: The method used was the search of the relevant Greek and international literature in electronic databases (EMBASE, MEDLINE, CINAHIL, COCHRANE, SCIENCE, PUBMED, BIOMED, E-MEDICINE). The keywords used are: colon, cancer, single-staged, two-staged intervention, colonoscopy, colorectal cancer, hereditary nonpolyposis colorectal cancer, psychological impact, colorectal neoplasms, primary health care, colorectal cancer prevention and intervention programs, colon cancer screening , sigmoidoscopy, fecal occult blood testing, colon cancer stages, colon adenocarcinoma, signet ring cell carcinoma, transverse colon, tumor, barium enema, radiography, gastroenterology, rectum, malignant polyps, inflammatory bowel disease, colonoscopic surveillance, colorectal cancer mortality, neoplasia, management in oncology, nursing staff. Results: However, demonstrated through the findings of studies that early treatment helps the patient for a better quality of life. Conclusion: Colon cancer is both health professionals and social-economic problem. The health promotion, disease prevention, health care in illness, rehabilitation and ongoing care throughout the life cycle of a challenge for all nurses since the issue of cancer cover this range. Given the unique opportunity for nurses to cooperating and planning with the sick and their families improve their quality of life of those they serve. Knowledge is power and gives prestige to those who possess it have to be for the good of others.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5024
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Χ.Κ..pdf163.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

105
Last Week
1
Last month
10
checked on Jun 12, 2019

Download(s)

51
checked on Jun 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.