Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5022
Title: Επιπτώσεις της κακής διατροφής στη προσχολική ηλικία με αποτέλεσμα τη παχυσαρκία
Authors: Φωτίου, Έλλη 
Keywords: Παχυσαρκία;Παιδιά;Προσχολική ηλικία;Ανθυγιεινή διατροφή
Advisor: Ρούσου, Έλενα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η ραγδαία εξάπλωση της παχυσαρκίας στη προσχολική ηλικία εξαιτίας της κακής διατροφής σαφώς και επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε αρκετά επίπεδα. Μια από αυτές τις συνέπειες αφορά τα αυξημένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παχύσαρκα παιδία. Επίσης, η ανεπαρκής πληροφόρηση των γονέων για τις ορθές διατροφικές συνήθειες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά τους, ενδέχεται να αυξήσει ακόμα περαιτέρω το πρόβλημα αυτό. Για το λόγο αυτό, ο ορθός προσδιορισμός και η σωστή εκτίμηση της παιδικής παχυσαρκίας στη προσχολική ηλικία μπορεί να παρέχει στους επαγγελματίες της υγείας τα εχέγγυα ώστε να την αντιμετωπίσουν αλλά και να ενημερώσουν ενδελεχώς το υπόλοιπο κοινό. Σκοπός: Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της την διερεύνηση της κακής διατροφής που έχει ως αποτέλεσμα τη παχυσαρκία, όπως επίσης και την ανάλυση των σημαντικών παραμέτρων που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία στη προσχολική ηλικία. Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCIENCE DIRECT, CINAHL, PUPMED και GOOGLE SCHOLAR Αποτελέσματα: Η εφαρμογή διαφορετικών μονάδων μέτρησης για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εξάπλωση της παχυσαρκίας στη προσχολική ηλικία, αποτελεί ένα αρνητικό παράγοντα στη προσπάθεια αντιμετώπισης της. Επιπρόσθετα, οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο δεν έχουν επαρκή γνώση για τις τροφές τις οποίες πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά τους. Τέλος, η παχυσαρκία στη προσχολική ηλικία επιφέρει αρκετά προβλήματα υγείας ενώ η εκδήλωση της ενδέχεται να οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της. Συμπεράσματα: Η ορθή εκτίμηση της παιδικής παχυσαρκίας στη προσχολική ηλικία προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα αντιμετώπισης και μείωσης της. Η κατάλληλη κατάρτιση των λειτουργών υγείας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση επαρκών γνώσεων και επιστημονικών μεθόδων αναφορικά με το θέμα.
Description: Introduction: The rapid prevalence of preschool obesity because of the bad nutrition breeds a lot of negative consequences on multiple levels. One of those effects regard the increased health problems which the obese children experiencing. Moreover, the insufficient information which the parents have about the right nutritional habits which their children must follow it will likely increase even more the obesity problem. For that reason, the right specification and the correct evaluation of the preschool obesity can offer the capabilities to health professionals so as to confront the problem effectively, but also to inform in-depth the public about that issue. Aim of the research: The rise of the childhood obesity constitutes an issue that must concern all the people involved with it. The present assignment aims to investigate the bad nutrition that breeds obesity as its consequence, as also to analyze the most important parameters that are related with the childhood obesity in the preschool age. References and method: For our assignment we used articles from the electronic databases MEDLINE, SCIENCE DIRECT, CINAHL, PUPMED και GOOGLE SCHOLAR Results: The employment of different methods for the evaluation of the real condition regarding the prevalence of preschool obesity constitutes a negative factor to the effort of addressing it correctly. Moreover, the families from a lower socioeconomic background do not have the sufficient knowledge regarding the foods which their children must consume. Finally, the obesity in preschool age breeds a lot of health problems, while also it can occur due specific factors that increase the possibilities in order to appear. Conclusions: The right evaluation of the preschool obesity can offer to health professionals the capability to confront and decrease it. The appropriate education of the health professionals will contribute effectively to the obtainment of sufficient knowledge and scientific methods about the preschool obesity.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5022
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ.pdf390.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

215
Last Week
1
Last month
17
checked on Nov 18, 2019

Download(s) 20

86
checked on Nov 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.