Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5021
Title: Διερεύνηση των επιπτώσεων της σεξουαλικής κακοποιήσης στα παιδιά
Authors: Φοινίρης, Σωτήρης 
Keywords: Childhood sexual abuse;Childhood victimization;Sexual violence;Sexual abuse risk factor;Sexual abuse psychosis
Advisor: Ταμανά, Παναγιώτα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η σεξουαλική κακοποίηση οδηγεί σε μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις και δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο συμπτωμάτων. Το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί είναι η μετέπειτα ανάπτυξη ψυχωτικών νοσημάτων. Η στήριξη αυτών των παιδιών από τις αρμόδιες αρχές εντοπίζονται ανεπαρκείς καθώς και οι προσπάθειες για εξάλειψη του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να δημιουργεί νομικούς ορισμούς, να εξουσιοδοτεί φορείς, έτσι ώστε τα κακοποιημένα παιδιά να ξεπεράσουν το ατυχές συμβάν και να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση είχε σκοπό την περιγραφή των επιπτώσεων της σεξουαλικής κακοποίησης στα παιδία. Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για συστηματική μελέτη ανασκόπησης. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed , Medline , Scopus και Google Scholar). Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες έρευνες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αποτελέσματα: Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέστη φανερό ότι η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από επιπτώσεις στο παιδί. Διαπιστώθηκε ότι η έκθεση σε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία συνδέεται με πολλαπλές ανεπιθύμητες συμπεριφορές υγείας, με το άγχος, την κατάθλιψη και την ενδεχόμενη επαναθυματοποίηση. Επίσης, η σχέση παιδικής σεξουαλικής παρενόχλησης και ψύχωσης ήταν αξιοσημείωτη και αιτιώδης. Οι πρόωρες αντιξοότητες της ζωής οδηγούν σε ψυχολογικές και βιολογικές αλλαγές που αυξάνουν την ευπάθεια στη ψύχωση. Τέλος σημαντική είναι η αύξηση του κινδύνου για ύπαρξη θετικών ψυχωτικών συμπτωμάτων σε άτομα που βίωσαν πρώιμα παιδικά τραύματα. Συμπεράσματα: Η σωστή εκπαίδευση και πρόληψη από τους νοσηλευτές , μέσω ειδικών προγραμμάτων θα βοηθήσει στην επαρκή πληροφόρηση της κοινωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Επίσης, σημαντικό θα ήταν η επικέντρωση στην στοχευμένη πρωτοβάθμια φροντίδα από τους σχολιαστικούς νοσηλευτές έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα καθώς και να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε τα θύματα τέτοιου είδους κακοποίησης να μην φοβούνται να μιλήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακόμη, παρατηρήθηκε έλλειψη στοιχείων γύρω από αυτό το θέμα.
Description: Introduction: Sexual abuse leads to long-term psychological effects and there is no single pattern of symptoms. The major problem that may arise in the child later on is the development of psychotic disorders. The support of those children from the related authorities was found inadequate as well as the efforts to eliminate the phenomenon of sexual abuse during childhood. Recently, the European Union defines legal definitions, empower stakeholders, so the sexual abused children overcome the unfortunate event and prepare them to re-enter to society. Purpose: This literature review aimed to describe the effects of sexual abuse in childhood. Material and Methods: This dissertation is systematic review study. The literature search was done through electronic databases (PubMed, Medline, Scopus and Google Scholar). We used published surveys of the last fifteen years. Results: Through the literature review it became clear that sexual abuse of a child can cause a number of effects. It was found that physical and sexual abuse during childhood is associated with multiple adverse health behaviors, stress, depression and eventual re- victimization. Also, the relationship of child sexual abuse and psychosis were remarkable and essential. The early adversities of life lead to psychological and biological changes that increase the vulnerability of psychosis. Finally, it is important to increase the risk for occurrence of positive psychotic symptoms in people who have experienced early in childhood. Conclusions: Proper education and prevention of nurses, through special programs will help proper information society on the effects of child sexual abuse. Also, important can be the focus on targeted primary care by school nurses, in order to raise awareness of this issue and to provide incentives. So, the victims of such abuse will not afraid to talk to the relevant departments. It is remarkable that it is observed lack of data about the sexual abuse in childhood.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5021
http://hdl.handle.net/10488/5021
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
περίληψη Φοινίρης Σωτήρης.pdf319.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

193
Last Week
3
Last month
8
checked on Nov 19, 2019

Download(s)

72
checked on Nov 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.