Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5015
Title: Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο άτομο που νοσεί
Authors: Χαραλάμπους, Ραφαέλλα 
Keywords: Ποιότητα ζωής;Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών;Άγχος;Κατάθλιψη;Υπογονιμότητα;Σεξουαλική ικανοποίηση;Ψυχική υγεία
Advisor: Σταυρίδης, Νίκος
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Τo σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι η συχνότερη ενδοκρινοπάθεια των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Εκδηλώνεται με διαταραχές της έμμηνου ρύσης, υπερτρίχωση, ακμή, στειρότητα και συχνά συνοδεύεται από παχυσαρκία. Χαρακτηρίζεται από ωοθηκική υπερέκκριση των ανδρογόνων και της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) και μεταβολικές διαταραχές κυρίως, αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης και υπερινσουλιναιμία. Οι αλλαγές στην εμφάνιση, οι διαταραχές έμμηνου ρύσης και οι δυσκολίες στη σύλληψη αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική λειτουργία, τη σεξουαλική λειτουργία και την ποιότητα ζωής των γυναικών με ΣΠΩ. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να διερευνήσει το ΣΠΩ και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο άτομο που νοσεί. Επιμέρους σκοπός, είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής (ΠΖ) των γυναικών με ΣΠΩ. Υλικό και μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl και Google Scholar, με λέξεις κλειδιά: Quality of life (QOL), polycystic ovarian syndrome (POCS), anxiety, depression, infertility, sexual satisfaction, mental health. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 15 έρευνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, το ΣΠΩ επηρεάζει αρνητικά την ψυχοκοινωνική ισορροπία και την ποιότητα ζωής των γυναικών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με ΣΠΩ τείνουν να έχουν μεγαλύτερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, επιθετικότητα, σεξουαλικές διαταραχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην εδραίωση κοινωνικών σχέσεων, μείωση στην αίσθηση γυναικείας ταυτότητας και σεξουαλικότητας, εξαιτίας της συμπτωματολογίας του συνδρόμου σε σύγκριση με τις γυναίκες χωρίς το ΣΠΩ. Συμπέρασμα: Ιδιαίτερη προσοχή, είναι ανάγκη να δοθεί και στην ψυχοκοινωνική διάσταση των γυναικών με ΣΠΩ για να προληφθούν οι περεταίρω επιπτώσεις στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους. Είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω έρευνα για τις επιπτώσεις του ΣΠΩ στις γυναίκες, με σκοπό την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση των γυναικών αυτών από τους επαγγελματίες υγείας.
Description: Introduction: The polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy in women of reproductive age. The syndrome manifests with menstrual disorders, hirsutism, acne, infertility and is often accompanied by obesity. It is characterized by ovarian hypersecretion of androgens and luteinizing hormone (LH) and metabolic disorders, especially, resistance to insulin action and hyperinsulinemia. The changes in appearance, menstrual disorders and difficulties in conception are all factors that can adversely affect mental function, sexual function and quality of life of women with PCOS. Purpose: The aim of this systematic review is to investigate the PCOS and the psychosocial impact on the person who is sick. Another purpose is to investigate the quality of life (QOL) of women with PCOS. Material and Method: The method used was search of the relevant greek and international literature databases Pubmed, Cinahl and Google Scholar using the keywords quality of life (QOL), polycystic ovary syndrome (POCS), anxiety, depression, infertility, sexual satisfaction, mental health. Results: Fifteen researches were found. According to the results, PCOS affects negatively the psychosocial balance and quality of life of women. Specifically, women with PCOS tend to have greater symptoms of anxiety and depression, aggression, sexual disorders, low self esteem, difficulties in establishing social relations, decrease of the feeling of female identity and sexuality compared with women without PCOS. Conclusion: Special attention needs to be paid to the psychosocial dimension of women with PCOS to prevent further impact on health-related quality of life. It is necessary to do further research on the effects of PCOS women, in order to approach the women in a better way by the health professionals.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5015
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χ.Ρ..pdf200.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

106
Last Week
1
Last month
6
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

100
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.