Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4996
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΜερκούρης, Αναστάσιοςen
dc.contributor.authorΓεωργίου, Ανδρέαςen
dc.date.accessioned2011-09-27T07:25:35Zen
dc.date.accessioned2013-05-14T10:05:21Z
dc.date.accessioned2015-11-30T09:50:08Z-
dc.date.available2011-09-27T07:25:35Zen
dc.date.available2013-05-14T10:05:21Z
dc.date.available2015-11-30T09:50:08Z-
dc.date.issued2011en
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4996en
dc.identifier.urihttp://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10488/4996-
dc.descriptionΕισαγωγή: Πολλοί ασθενείς λόγω σοβαρής ασθένειας, η οποία επιβαρύνει τον οργανισμό, αναγκάζονται να νοσηλευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει στις ΜΕΘ. Η εμπειρία της βαριάς νόσου και της νοσηλείας σε ΜΕΘ έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην οργανική και ψυχολογική υγεία, τόσο του ίδιου του νοσηλευομένου όσο και της οικογένειάς του. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής ενηλίκων μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Επιμέρους σκοποί είναι, η διερεύνηση συγκεκριμένων προβλημάτων στην ΠΖ (Ποιότητα Ζωής) που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός καθώς και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων Pubmed, Cochrane, Cinahl και στο διαδίκτυο (Google – Scholar). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση είναι: intensive care unit, quality of life, discharge from the ICU. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 10 ποσοτικές έρευνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, η ΠΖ σε ενήλικες που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ είναι χαμηλή στις διαστάσεις που την αποτελούν. Τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες είναι: διαταραχές ύπνου, δυσκολίες στη συγκέντρωση και στην ανάμνηση πρόσφατων γεγονότων, άγχος/κατάθλιψη, ανικανότητα εκτέλεσης συνήθων δραστηριοτήτων και αίσθημα δυσφορίας/πόνου. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να συμβάλουν στη χαμηλή ΠΖ των ατόμων που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ είναι η ηλικία, η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, το φύλο, η σοβαρότητα της νόσου και η μη ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης. Συμπέρασμα: Πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες που να περιέχουν δείγμα από διάφορες χώρες ώστε να αξιολογηθεί η ΠΖ σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ χωρίς την παρεμβολή συγχυτικών παραγόντων όπως είναι η κουλτούρα. Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για το θέμα αυτό, βοηθώντας τους έτσι στις κατευθύνσεις που πρέπει να βάλουν στην παρεχόμενη φροντίδα που θα ασχολείται με το άτομο στην ολότητά του.en
dc.description.abstractBackground: Patients on long and serious illness, which have borned by the agency, forced to be hospitalized for a long time as in the Intensive Care Unit (ICU). The experience of severe disease and hospitalization in the ICU has long-term effects on the organic and psychological health, both of the patients and his family. Purpose: The purpose of this review is to investigate the Quality of Life (QoL) of adults after hospitalization in the ICU. Specific objectives are, to investigate specific problems in QoL experienced by adults who were hospitalized in ICU for a long time and the factors that contribute to it. Material and Methods: The method used was the search of existing literature databases Pubmed, Cochrane, Cinahl and Internet (Google - Scholar). The keywords used in the search are: intensive care unit, quality of life, and discharge from the ICU. Results: We found 10 quantitative surveys. According to the survey results, the QoL in adults admitted to the ICU is low in the dimensions that constitute it. The most serious problems reported by participants are sleep disturbances, difficulties in concentration and memory of recent events, anxiety / depression, inability to perform usual activities and feeling of discomfort / pain. The factors found to contribute to poor QoL of people admitted to ICU were age, duration of stay in ICU, sex, severity of illness and the lack of social support. Conclusion: More research needs to be done and they must include samples from several countries to assess QoL in adult patients admitted to ICU without interference of other confounding factors such as culture. This will help health professionals to gain a more complete knowledge on this subject, thus helping them in the guidelines which must put in care to deal with the person as a whole.en
dc.formatpdf.en
dc.format.extent34 p.en
dc.language.isoelen
dc.publisherΤμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουen
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.en
dc.subjectIntensive Care Unit--organization & administrationen
dc.subjectQuality of lifeen
dc.titleΠοιότητα Ζωής ενηλίκων ατόμων μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείαςen
dc.typeBachelors Thesisen
dc.affiliationCyprus University of Technologyen
dc.description.noteΠεριέχει βιβλιογραφικές αναφορές.en
dc.dept.handle123456789/32en
dc.relation.deptDepartment of Nursingen
item.languageiso639-1other-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Ποιότητα Ζωής ενηλίκων .pdf375.16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 50

95
Last Week
3
Last month
7
checked on Jul 17, 2019

Download(s) 50

63
checked on Jul 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.