Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4992
Title: Αντιλήψεις και συμπεριφορές του προσωπικού για την ασφάλεια των πασχόντων
Authors: Αθανάση, Αρτέμης 
Keywords: Patient safety;Medical errors;Nurse’s Role
Advisor: Ραφτόπουλος, Βασίλειος
Issue Date: 2011
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Background: The safety of patients is one dimension of quality, which in recent years is being investigated in the health field and is of growing concern and research. This concern is exacerbated because the modern Health Systems are characterized by increased complexity resulting in increased bureaucracy and administrative cost control procedures. The complexity is aggravated health systems creates a multilayered mechanism at each level which always lurks the danger of error. Aim: The purpose of this work was to investigate (review) to focus on the perception and attitudes that have the health personnel in the operation of the hospital where they work and the impact it has on the safety of patients. Sample and method: For this purpose, we investigated the Greek-speaking and foreign language literature in international database PUBMED, CINAHL, EMBASE, and IATROTEK Eurobarometer surveys for the last five years. In addition to our source was Greek and Documentation Centre (File dissertations) with key words patient safety, staff perceptions, medical errors, safety attitudes, staff practices. Results: Through the search of the literature revealed that there are several systems of questionnaires that seek to assess the safety culture of the staff of hospitals. The most widely used tool is the method SAQ for which there is an extensive bibliography. The data from such surveys show that workers often feel that there is a need to improve the quality of service. Also, workers have a negative opinion climate that is formed at the hospital in response to errors. But because of our human nature that error is inevitable and will therefore need to create safeguards so that such errors be prevented and have no impact on patients without any impairment of wrong. To obtain a safety culture but ill staff should feel comfortable discussing the circumstances where the patient's safety was threatened both by colleagues and superiors. It should also strengthen the organization of seminars and courses in safety and maintain a history of errors, it is possible to review them and acquisition experience. Conclusion: There is an obvious need to recognize the importance of safety culture and the importance of the opinions of health professionals on security issues as they are direct and primary care providers.
Description: Εισαγωγή: Η ασφάλεια των πασχόντων είναι μια διάσταση της ποιότητας η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο έρευνας στο χώρο της υγείας και είναι πεδίο έντονου προβληματισμού και έρευνας. Αυτή η ανησυχία επιτείνεται καθώς τα σύγχρονα Συστήματα Υγείας χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολυπλοκότητα με συνέπεια την αύξηση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών διαδικασιών ελέγχου του κόστους. Η επιτεινόμενη αυτή πολυπλοκότητα των Συστημάτων Υγείας δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο μηχανισμό, σε κάθε επίπεδο του οποίου ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος του λάθους. Σκοπός: Σκοπός στην παρούσα εργασία υπήρξε η διερεύνηση ( ανασκόπηση ) στο να επικεντρωνόμαστε στην αντίληψη και τις συμπεριφορές που έχει το προσωπικό υγείας κατά τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου εργάζονται και το αντίκτυπο που αυτή έχει στην ασφάλεια των πασχόντων. Υλικό και μέθοδος: Για το σκοπό αυτό, ερευνήσαμε την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε διεθνής βάσης δεδομένων PUBMED, CINAHL, EMBASE, ΙΑΤΡΟΤΕΚ και Ευροβαρόμετρο για έρευνες της τελευταίας πενταετίας. Επιπλέον πηγή αναζήτησης υπήρξε και το ελληνικό κέντρο τεκμηρίωσης ( Αρχείο διδακτορικών διατριβών) με λέξεις κλειδιά patient safety, staff perceptions, medical errors, safety attitudes, staff practices. Αποτελέσματα: Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά συστήματα ερωτηματολογίων που επιδιώκουν να αποτιμήσουν την κουλτούρα ασφαλείας στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι η μέθοδος SAQ για την οποία υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Τα δεδομένα τέτοιων ερευνών δείχνουν ότι συχνά οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης οι εργαζόμενοι έχουν αρνητική γνώμη για το κλίμα που διαμορφώνεται στο νοσοκομείο ως προς την αντίδραση στα λάθη. Όμως λόγω της ανθρώπινης φύσης μας το σφάλμα είναι αναπόφευκτο και συνεπώς θα πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες ώστε τα λάθη να προλαμβάνονται και να μην έχουν επιπτώσεις στους ασθενείς, χωρίς να υπάρχει απαξίωση του σφάλλοντος. Για την απόκτηση όμως κουλτούρας ασφαλείας των πασχόντων το προσωπικό θα πρέπει να αισθάνεται άνετα να συζητά τα περιστατικά όπου η ασφάλεια του πάσχοντα απειλήθηκε τόσο με τους συνεργάτες όσο και τους προϊσταμένους. Επιπλέον θα πρέπει να ενισχυθεί η οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων ασφάλειας και να τηρείται ιστορικό σφαλμάτων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανασκόπησης τους και απόκτησης εμπειρίας. Συμπεράσματα: Είναι προφανής η ανάγκη να αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της κουλτούρας ασφάλειας αλλά και η σπουδαιότητα της γνώμης των επαγγελματιών υγείας για τα θέματα της ασφάλειας καθώς αυτοί αποτελούν τους άμεσους και κύριους φορείς παροχής φροντίδας.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4992
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Αντιλήψεις και συμπεριφορές.pdf444.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

120
Last Week
1
Last month
4
checked on Aug 20, 2019

Download(s)

305
checked on Aug 20, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.