Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4982
Title: Αξιολόγηση ικανοποίησης οικογενειών και επαγγελματιών υγείας από την παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες φροντίδας
Authors: Φελλάς, Αντρέας 
Keywords: Telemedicine;Medical telematics;Telenursing --Nurses’ Instruction;Adolescents
Advisor: Κούτα, Χριστιάνα
Issue Date: 2011
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Introduction : in the 21st century technology has evolved rapidly and has managed to eliminate distances. This has helped a lot in the health sector. Telemedicine or telehealth are examples of this new kind of services. A department that is in need of these services is the paediatrician, especially the children with chronic diseases or some kind of disabilities like special needs children. The satisfactory indicator of the patients can measure the quality of these health services. Purpose: The purpose of the reviews is to see how satisfied the families and the health professionals are with the services that the telehealth has to offer to the children with special needs and the ones with chronic diseases. Furthermore is to identify which factors can positively influence the ones that are using the services. Sources of data and methods for the research of the Greek and International bibliography are : CINAHL, EBSCO, EMBASE, AHRQ. Evidence report, PubMed and Cochrance with the key words ‘Telemedicine’ ‘Telehealth’ ‘Telepeadiatric’ ‘Telenursing’ ‘Satisfaction’ ‘Children’ and ‘Adolescents’. Results: Based on the bibliography we have concluded that Telemedicine affects positively the families and the health professionals that are using these kinds of services. The reasons that lead to the satisfaction of people that are involved are easiest access to the health services and the savings of time and cost, but even though it has many positive effects there is also a negative problem that we must put in consideration, the technical problems of the equipment can sometimes be bothersome. Conclusion : The application of Telemedicine to the health services for the children with special needs is a matter of a extreme importance, but for further research concerning the satisfaction from these kind of services in the health department it is necessary the correct application of methodology and the appropriate statistic indicator.
Description: Εισαγωγή: Σε μία σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και έχει πλέον καταργήσει τις αποστάσεις, απαραίτητη θεωρείται η χρήση της και στον τομέα της υγείας. Η τηλεϊατρική ή αλλιώς τηλεϋγεία αποτελούν παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών. Ο παιδιατρικός πληθυσμός έχει ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιες υπηρεσίες, ειδικότερα τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες, όπως αυτά με ειδικές ανάγκες φροντίδας. Η ικανοποίηση αποτελεί δείκτη αξιολόγησης για την ποιότητα της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των οικογενειών και των επαγγελματιών υγείας από την παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες φροντίδας. Επιμέρους στόχοι είναι η αναγνώριση πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ο εντοπισμός πιθανών εφαρμογών τηλενοσηλευτικής σε παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες φροντίδας Υλικό και Μέθοδος: Για την αναζήτηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων CINAHL, EBSCO, EMBASE, AHRQ Evidence report, PubMed, Cochrane και Άρτεμις με λέξεις-κλειδιά τους όρους ‘’Telemedicine’’, ‘’Telehealth’’, ‘’Telepediatric’’, ’’Telenursing’’, ‘’Satisfaction’’, ‘’Children’’ και ‘’Adolescents’’. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε πως η εφαρμογή της τηλεϊατρικής, επηρεάζει θετικά τη στάση των οικογενειών και των επαγγελματιών υγείας απέναντι στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας και αυξάνει την ικανοποίησή τους από αυτές. Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν θετικό αντίκτυπο και οδηγούν στην ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές, η εξοικονόμηση κόστους και η εξοικονόμηση χρόνου. Αρνητικές εντυπώσεις βρέθηκε ότι δημιουργούνται κατά κύριο λόγο εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού. Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της τηλεϊατρικής στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες φροντίδας, φάνηκε να είναι πολύ σημαντική για τις οικογένειες και τους επαγγελματίες υγείας. Για την περαιτέρω όμως έρευνα του βαθμού ικανοποίησης από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών υγείας, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας σωστότερης μεθοδολογίας και ενός κατάλληλου εργαλείου μέτρησης.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4982
http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4982
http://hdl.handle.net/10488/4982
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Axiologisi.pdf475.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

117
Last Week
0
Last month
5
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

71
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.