Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4872
Title: Ποιότητα ζωής μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου
Authors: Σιάφκου, Λεόντιος 
Keywords: Καρδιοπάθειες;Έμφραγμα του μυοκαρδίου;Στεφανιαία αρτηρία;Ποιότητα ζωής;Ασθενείς
Advisor: Δημητρίου, Μαρία
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Μια από τις συχνότερες καρδιοπάθειες η οποία ταλαιπωρεί τον άνθρωπο την σήμερον ημέρα είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το ΕΜ είναι μια πάθηση η οποία οφείλεται σε αιφνίδια απόφραξη ενός κλάδου των στεφανίων αρτηριών λόγω ρήξης ή διάβρωσης της αθηρωματικής πλάκας και δημιουργίας θρόμβου, ο οποίος αποφράσσει πλήρως την υπεύθυνη στεφανιαία αρτηρία με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη νέκρωση μιας περιοχής του μυοκαρδίου. Αυτή η πάθηση προκαλεί πολλά προβλήματα στους επιζώντες και διαφοροποιεί τον τρόπο ζωής τους. Σκοπός: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου, και η διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι βελτιώνουν ή επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας τους και τον τρόπο ζωής τους. Υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας ανασκόπηση έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Medline, Pub Med, Cinahl και Google Scholar» χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των λέξεων κλειδιά: “quality of life, health related quality of life, outcomes, myocardial infarction» από το 2009 μέχρι το 2013 σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς (AND, OR). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς > 65 ετών είχαν χαμηλότερα σκορ από τους υπόλοιπους στις κλίμακες και στα ερωτηματολόγια (p 0,005). Η ανάλυση του PTSS έδειξε ότι οι περισσότερες μέρες νοσηλείας (p<0.01), το νεαρότερο της ηλικίας (p<0.05), η σοβαρότερη απειλή για θάνατο (p<0.01) και το σοβαρότερο του ΕΜ (p<0.05) αυξάνουν την πιθανότητα για ΟΔΣ. Αντίθετα οι ασθενείς με βελτιωμένη υποστήριξη είχαν καλύτερα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου υψηλότερης ποιότητας ζωής σε συγκεκριμένες ασθένειες (p<0.002), υψηλότερη γενικότερα νοητική λειτουργία (p<0.002) και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα (p<0.002). Οι ασθενείς με διαδερμική στεφανιαία παράκαμψη είχαν υψηλότερο σκορ στο EQ-5D (p<0.004) από εκείνους που δεν έκαναν. Επίσης οι γυναίκες παρουσίασαν χαμηλότερα αποτελέσματα στην PCS σε σύγκριση με τους άντρες . Συμπεράσματα: Φτωχότερη ποιότητα ζωής φάνηκε να υπάρχει σε ασθενείς οι οποίοι ήταν πιο μεγάλης ηλικίας, ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλό υποστηριχτικό δίχτυο και ασθενείς οι οποίοι δεν ακολούθησαν κάποια χειρουργική επέμβαση. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ανάμεσα στα δύο φύλα με τις γυναίκες να έχουν χειρότερη πρόγνωση.
Description: Introduction: One of the most common heart disease which plagued humans now days is the myocardial infraction. The myocardial infraction is a condition which is caused by sudden blockage of a branch of the wreath artery rupture or erosion of atherosclerotic plague and blood clots, which completely occludes the responsible coronary artery resulting in interruption of blood circulation. This results in the necrosis of a region of the myocardium. This condition causes many problems for survivors and diversifies their lifestyle. Purpose: To evaluate the quality of life of patients after myocardial infraction and to investigate the factors that improve or worsen the condition of their health and lifestyle. Material and methods: The search for articles that are the subjects of this review was to computerized databases «Medline, Pub Med, Cinahl και Google Scholar» using combinations of the keywords : “quality of life, health related quality of life, outcomes, myocardial infarction» from 2009 to 2013 in all possible combinations (AND, OR). Results: Patients > 65 years had lower scores than other scales and questionnaires (p 0,005). The analysis showed that PTSS more hospital days (p<0.01), the youngest age (p<0.05), the most serious threat of death (p<0.01) and the most serious of myocardial infraction (p<0.05) increase the probability for acute stress disorder. Unlike patients with improved support had better outcome, including higher quality of life in specific diseases (p<0.002), higher general mental functioning (p<0.002) and fewer depressive symptoms (p<0.002). Patients with percutaneous coronary bypass had higher scores on EQ-5D (p<0.004) than those who did not. Also women showed lower results in PCS compared with men. Conclusions: Poorer quality of life seemed to be in patients who were higher age, patients who had low Supporters nets and patients who did not follow some surgery. Significant differences were found between the sexes with women have a worse prognosis.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4872
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Πτυχιακή Λεόντιος Σιάφκου.pdf910.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

290
Last Week
3
Last month
14
checked on Nov 19, 2019

Download(s)

945
checked on Nov 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.