Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4870
Title: Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή
Authors: Παναγή, Μαριλένα 
Keywords: Μαστεκτομή;Καρκίνος του μαστού;Αυτοεικόνα και μαστεκτομή;Επιδράσεις μαστεκτομής;Σεξουαλικότητα και μαστεκτομή
Advisor: Τσίτση, θεολογία
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η κακοήθεια του μαστού είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που έρχεται αντιμέτωπο με πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, βασίζεται στην κακοήθεια του μαστού και στην αλλαγή της αυτοεικόνας και της σεξουαλικής ζωής της γυναίκας μετά τη μαστεκτομή. Οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετά τη μαστεκτομή ποικίλλουν. Η μαστεκτομή φέρει στη ζωή της γυναίκας πάρα πολλές αλλαγές, κυρίως την αλλαγή του σωματικού ειδώλου και τη διαταραχή της ψυχοσεξουαλικότητας. Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει σκοπό να διερευνήσει το πώς αλλάζει η αυτοεικόνα και η σεξουαλική ζωή της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Επίσης, στοχεύευει στο να διαπιστώσει τον αντίκτυπο που έχει η μαστεκτομή στην ποιότητα ζωής της γυναίκας κυρίως σε θέματα σεξουαλικής ζωής και αυτοεικόνας καθώς και να καταγράψει τις αλλαγές αυτές και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται. Υλικό και Μέθοδος: Γίνεται μια συστηματική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, αποτελούμενη από έρευνες, επιστημονικά άρθρα και επιστημονικές μελέτες. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συστηματική ανασκόπηση σε σχετική διεθνής βιβλιογραφία, σε βάσεις δεδομένων όπως MEDLINE, PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, EMBASE και CINAHL. Αποτελέσματα: Μέσα από την ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι τα συνηθέστερα προβλήματα που βιώνουν οι γυναίκες μετά από μαστεκτομή είναι η μειωμένη αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική αστάθεια, η ευερεθιστότητα, η νευρικότητα, οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με την εικόνα του εαυτού, η κατάθλιψη, η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, το αίσθημα της σεξουαλική δυσαρέσκειας και δραστηριότητας, οι δυσκολίες όπως είναι η κούραση, ο πόνος και η μείωση της αίσθησης της θηλυκότητας. Συμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης αυτών των γυναικών όσον αφορά τις αλλαγές που φέρει η μαστεκτομή τόσο σε σωματικό όσο και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Η ενημέρωση και η ένταξη της γυναίκας σε μια θεραπευτική ομάδα, μπορεί να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ανεπιθύμητες αλλαγές που έχει η μαστεκτομή. Η γυναίκα μπορεί να μοιραστεί συναισθήματα και σκέψεις με άλλες γυναίκες που βιώνουν ακριβώς την ίδια κατάσταση, έχοντας ως αποτέλεσμα την ευκολότερη προσαρμογή στη νέα κατάσταση. Επίσης, η ενημέρωση και η στήριξη των οικογενειών, των φίλων και των συγγενών της γυναίκας μπορεί να αποτελέσει θεραπευτικό παράγοντα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της μετά τη μαστεκτομή.
Description: Introduction: Breast malignancy is a major health problem faced by many people today. This dissertation examines breast cancer and the changes in the self-image and the sexual life of women post-mastectomy. The psychological and social effects experienced by women post-mastectomy may vary. The changes that take place with mastectomy in the lives of women are numerous, with most significant being the changes of body image and the psychosexual disorders. Aim: The aim of this paper is to investigate how the self-image and the sexual lives of women post-mastectomy may change. It also aims to determine the impact of mastectomy on quality of life of women, mainly in respect to their sexual lives and their self-image, and to record these changes as well as the ways they manifest themselves. Material and Method: A systematic review of the literature has been conducted, consisting of surveys, scientific papers and scientific studies. The method used was a systematic review of the relevant international literature, on databases such as MEDLINE, PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, EMBASE and CINAHL. Results: By means of this review, it was found that the most common problems experienced by women post-mastectomy are: reduced self-esteem, emotional instability, irritability, nervousness, self-image related biases, depression, reduced sexual desire, feelings of sexual, and difficulties related to tiredness, pain and reduced sense of femininity. Conclusions: It is a necessity to inform these women about the changes that are brought after mastectomy both in a physical as well as in a psychosocial level. The provision of information and the integration of women in therapeutic groups can help women to cope better with the adverse changes that occur after mastectomy. These groups allow women to share their thoughts and feelings with other women who are going through the exact same situation, so that the adjustment to the new situation may become easier. In addition, the information and support of families, friends and relatives of the afflicted women may prove to be a therapeutic agent for the improvement of the quality of life of women post- mastectomy.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4870
http://hdl.handle.net/10488/4870
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Μαριλένα Παναγή.pdf378.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

132
Last Week
2
Last month
5
checked on Aug 24, 2019

Download(s)

60
checked on Aug 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.