Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4869
Title: Οι επιπτώσεις της έκθεσης στη λεπτή ιδανική εικόνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις νεαρές γυναίκες
Authors: Παπαβασιλείου, Μαρία 
Keywords: Λεπτή ιδανική εικόνα;Επιπτώσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης;Διατροφικές διαταραχές
Advisor: Κούτα, Χριστιάνα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή:Το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας αναφέρεται στη λεπτή ιδανική εικόνα των γυναικών όπως παρουσιάζεται μέσα από τα προγράμματα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή Ενημέρωσης εννοούνται όλα εκείνα τα μέσα που ενημερώνουν για διάφορα ζητήματα, τρέχοντα ή παλαιότερα. Η εικόνα του σώματος θεωρείται μια από τις βασικότερες πτυχές του εαυτού ενός ανθρώπου που ασκεί καθοριστική επίδραση στην ψυχική του κατάσταση. Οι γυναίκες επηρεάζονται ανάλογα με αυτό που τους προβάλλεται στα ΜΜΕ, όπως πρότυπα ομορφιάς και με αυτό που βιώνουν από τη συμμετοχή των γυναικών στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός :Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων στην υγεία που προκύπτουν από την έκθεση της γυναίκας στη λεπτή ιδανική εικόνα των ΜΜΕ. Υλικό και Μέθοδος :Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για την εργασία αυτή, ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline, Embase, Google Scholar, Scopus, Ebsco. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την όλη διερεύνηση ήταν οι εξής: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τηλεόραση, Περιοδικά, Διαδίκτυο, ικανοποίηση σώματος, επιρροή, διατροφική δυσαρέσκεια, επιπτώσεις, προβλήματα σώματος» μόνα τους ή σε συνδυασμό Αποτελέσματα:Μέσα από την ανασκόπηση βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η έκθεση σε εικόνες λεπτού ιδανικού μέσου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις νεαρές γυναίκες. Ανάλογα με την έκθεση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στην κατάθλιψη και σε δημιουργία αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων. Συμπεράσματα:Μέσα από τη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός παράγοντας προστασίας είναι η μόρφωση που έχει η γυναίκα. Αυτό διαφάνηκε από τις έρευνες καθώς όσες γυναίκες είχαν μόρφωση μπορούσαν να αντιληφθούν τα αρνητικά στοιχεία των ΜΜΕ και είχαν λιγότερες πιθανότητες επηρεασμού. Χαρακτηριστική είναι και η άποψη των Grogan et al., (2002) που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενδυνάμωση παραγόντων προστασίας είναι και το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις νέες να έχουν τη δυνατότητα αυτοπροστασίας και να μπορούν να εκτιμούν και να προτιμούν τις ικανότητές τους παρά τη φυσική εμφάνιση.
Description: Introduction:The topic of this research refers to the thin ideal image of women as shown through the programs of the media. Media or Media meant all those media that inform on various issues, current or past. Body image is considered one of the most basic aspects of self a man who has a decisive effect on his mental state. Women are affected depending on what they are portrayed in the media, such as standards of beauty and with that experienced by women's participation in Social Media. Aim of the study: The aim of the systematic review is to investigate the health effects resulting from exposure of women to thin ideal media image. Material and methods:The method used for this work was the search of relevant Greek and international bibliographic databases Pubmed, Medline, Embase, Google Scholar, Scopus, Ebsco. Keywords used for the entire investigation were: " Media, Television, Magazines, Internet, body satisfaction , influence nutritional resentment, effects, problems body" alone or in combination Results:Through the literature review found that exposure to thin- ideal media images greatly affects young women . Depending on the exposure may contribute to the development of eating disorders , the low self-esteem, depression and create negative attitudes and perceptions. Conclusion : Through the investigation, it was found that a significant protective factor is the culture that the woman has . What emerged from the research as well as many women were educated could understand the negative aspects of media and were less likely to influence. Typical is the view of Grogan et al., (2002) who concluded that the strengthening protective factors is the most important element that can help the new ones to have the ability of self-protection and to be able to appreciate and prefer their abilities despite their physical appearance.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4869
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Παπαβασιλείου Μαρία.pdf153.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

173
Last Week
3
Last month
4
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

89
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.