Please use this identifier to cite or link to this item: https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4864
Title: Εφηβεία και χρήση αλκοόλ
Authors: Σταματοπούλου, Νάνσυ 
Keywords: Κατάχρηση αλκοόλ;Εξάρτηση αλκοόλ;Έφηβοι;Ενημέρωση γονέων
Advisor: Ρούσου, Έλενα
Issue Date: 2014
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Abstract: Εισαγωγή: Η κατάχρηση και η εξάρτηση στο αλκοόλ αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα που προκαλεί εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων νεότερης ηλικίας και εφήβων. Τα άτομα νεότερης ηλικίας, συγκριτικά με τους ενήλικες, είναι περισσότερο επιρρεπείς να αναπτύξουν πραγματικό εθισμό, διότι η μετάβαση από τη χρήση στην κατάχρηση και την εξάρτηση επιταχύνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό. Η κατανόηση των προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εθιστικών συμπεριφορών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να ανίχνευση τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου σε σχέση με την κατάχρηση ή και την εξάρτηση του αλκοόλ σε άτομα νεότερης ηλικίας και εφήβους. Υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ‘’Pub med’’, ‘’Med line’’ ,’’Cinahl’’, ‘’Embase’’ και ‘’Cohrane’’ χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά ‘Alcohol Drinking, Adolescent alcohol use, Risk related factors, Students, Alcohol prevalence’ σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς (AND, OR και NOT), από το 2004 μέχρι το 2014. Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 5 άρθρα. Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 5 άρθρα, κατά την περίοδο 2004-2014, που πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου σε σχέση με την κατάχρηση και την εξάρτηση στο αλκοόλ ποικίλουν σε ένα μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές θέσεις του ατόμου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, στάσεις και συμπεριφορές και από μεταβλητές που σχετίζονται με την ηλικία έναρξης του αλκοόλ και τρόπους κατανάλωσής του. Συμπεράσματα: Φαίνεται πως οι παράγοντες που αναπτύσσονται συνήθειες κατάχρησης και εθισμού στο αλκοόλ προέρχονται από επιδράσεις που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Ωστόσο κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων ενημέρωσης των εφήβων και των γονέων.
Description: Introduction: Abuse and alcohol dependence is a global social problem that causes millions of deaths annually , including younger people and teenagers. The younger people , compared to adults , are more prone to develop a real addiction , because the transition from use to abuse and dependence accelerates much quicker pace. The understanding of predisposing risk factors are a cornerstone for the prevention and treatment of addictive behaviors . Aim: The purpose of this review is to detect the risk factors in relation to the abuse and alcohol reliance at younger people and adolescents. Material and method: The literature search was on the electronic databases'' Pub med'','' Med line'','' Cinahl'','' Embase'' and'' Cohrane'' using the keywords' Alcohol Drinking, Adolescent alcohol use, Risk related factors, Students, Alcohol prevalence 'in all possible combinations (AND, OR and NOT), from 2004 to 2014. . In the present study have been included 5 articles. Results: The search resulted in 5 articles during the period 2004 to 2014, which met the predefined criteria. Through systematic review of the research literature found that the risk factors in relation to abuse and alcohol dependence vary to a large extent on the socioeconomic and cultural positions of the individual, interpersonal relations, attitudes and behaviors and variables related with the age of onset of alcohol consumption and ways. Conclusions: It seems that the factors to develope habits of abuse and addiction to alcohol caused during adolescence. However it is necessary to further investigate the matter and implement intervention programs to inform young people and parents.
URI: http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/4864
Rights: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Type: Bachelors Thesis
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Περίληψη Σταματοπούλου Νάνσυ.pdf240.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

220
Last Week
0
Last month
11
checked on Aug 17, 2019

Download(s) 10

81
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.